Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d'usuari/ària i una contrasenya per a Comunicació educativa?
Vés a l’inici de sessió

 

Directrius per a l’autor/a

1. Els articles hauran de ser originals i es lliuraran via correu electrònic (comunicacio.educativa@urv.cat) en format Word. Les il·lustracions (fotografies i dibuixos) hauran d’estar en format digital (TIF o JPG, amb una resolució mínima de 300 dpi) i seran fetes pel mateix autor o disposarà de l’autorització de qui en tingui els drets de reproducció.

2. Al començament de l’article i després del títol hi figurarà el nom i cognoms dels autors, centre de treball, adreça professional i correu electrònic.

3. Els articles estaran redactats en llengua catalana i tindran una extensió màxima de 20.000 espais, inclosos les taules i annexos. L’autor també haurà d’aportar resums en català i en anglès, d’uns 500 espais, i una selecció de paraules clau en els dos idiomes.

4. Els treballs seran avaluats anònimament per dos lectors crítics, que informaran sobre la conveniència de publicar o no l’article, o recomanaran modificacions. En el cas que un dels dos informes fos negatiu i l’altre positiu, s’enviarà el text a un tercer avaluador.

5. Dins del text les referències s’indicaran donant, entre parèntesis, els cognoms dels autors i l’any de publicació, separats per una coma. Per exemple: “[...] en la resolució de problemes (Dufresne, Gerace i Leonard, 1997)”.

Quan el nom de l’autor surti de forma explícita a dins del text, es posarà l’any del treball entre parèntesis. Per exemple: “[...] segons Lekme (1997)”

6. Les referències bibliogràfiques es relacionaran al final de l’article, per ordre alfabètic del primer cognom. Totes les referències s’han de correspondre amb les respectives citacions fetes a dins del text de l’article.

• En el cas de revistes en suport paper, s’indicarà:

Cognom(s) i inicial del nom de l’autor(s), any (entre parèntesis). Títol del treball. Títol complet de la revista (en cursiva), volum i número, i pàgines de l’article.

Per exemple:

Coll, C. (2008). Las competencias en la educación escolar: algo más que una moda y mucho menos que un remedio. Aula de Innovación Educativa, 161, 34-39.

• Si la revista és en format electrònic, accessible a través d’Internet, la citació es farà així:

Cognom(s) i inicial del nom de l’autor(s), any (entre parèntesis). Títol del treball [En línia]. Títol complet de la revista (en cursiva). Volum i número, i pàgines de l’article. [Data de consulta]. <ruta del document electrònic>.

Per exemple:

Díaz-Palomar, X., Giménez, J., i García, P (2006). L’ensenyament de les matemàtiques des de l’aprenentatge dialògic [En línia]. Comunicació Educativa, 19, 27-30. [Data de consulta: 20-12-2006]. <http://www.fcep.urv.es/comeduc/PDF/192730.pdf>.

• En el cas de llibres, la citació es farà indicant:

Cognom(s) i inicial del nom de l’autor(s). Any d’edició (entre parèntesis). Títol del treball (en lletra cursiva). Lloc d’edició: Editorial.

Per exemple:

Edwards, D. i Mercer, N. (1994). El conocimiento compartido. El desarrollo de la comprensión en el aula. Barcelona: Paidós.

• Si es tracta de capítols de llibres, se citarà així:

Cognom(s) i inicial del nom(s) de l’autor(s) del capítol. Any (entre parèntesis). Títol del capítol. Inicial del nom(s) i cognom(s) de l’editor o coordinador del llibre, seguit de (ed.) o (coord.). Títol del llibre (en cursiva) i pàgines entre les quals se situa el capítol (entre parèntesis). Lloc d’edició: Editorial.

Per exemple:

Cohen, A. (2001). Music as source of emotion in film. Dins P. Juslin i J. Sloboda (ed.). Music and Emotion. Theory and Research (pp. 249-272). Oxford: University Press.

 

Declaració de privacitat

Les adreces electròniques i els noms introduïts en aquest lloc s’utilitzaran exclusivament per als propòsits declarats per aquesta revista i no es faran servir amb cap altra finalitat ni es posaran a disposició de tercers.