Enviaments

Vols participar en la revista?

Autors (d'articles, ressenyes, entrevistes)

Costos d’enviament, processament, edició, maquetació i publicació dels escrits: no suposa cap cost per a l’autor, corren a càrrec del servei de Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili.

Participació a la revista: es pot participar mitjançant tres seccions (fes clic per veure l'apartat de seccions): articles, entrevistes i ressenyes.

Com puc participar?

Enviaments

Avaluacions

-Entrevistes

Oberts

Consell de redacció

-Articles

Oberts

Revisió cega per parells

-Ressenyes

Oberts

Consell de redacció

Accedeix (fent clic aquí) a les normes de publicació i a la guia que tenim per fer un article o una ressenya.

Procés editorial (fes clic per veure'n l'esquema)

-Selecció inicial de treballs:

La direcció i el consell de redacció garanteixen que les decisions preses en relació a l’acceptació o rebuig d’un article està basada en criteris acadèmics i no pas en base en l’autoria o filiació. S’acompanya la resposta amb un informe raonat. L’autoria de l’article pot enviar les al·legacions que cregui oportunes a direcció de la revista.

-Procés d'avaluació d'experts:

Un cop aprovat pel consell de redacció, els articles rebuts que compleixin les normes per a la tramesa i publicació d'originals seran valorats anònimament per dos avaluadors externs i, en un termini màxim de quaranta dies, es comunicarà als autors l’acceptació o no de l’original. Ambdós informes hauran de ser positius per tal que l’article sigui publicat; si un no ho fos, s’enviarà el text a un tercer avaluador extern, el dictamen del qual serà decisiu.

Responsabilitat

La revista no comparteix necessàriament les opinions expressades als articles, a les entrevistes o a les ressenyes publicades, són responsabilitat exclusiva dels autors.

! Si l’autor detecta en el seu text publicat una errata greu, haurà de notificar-ho a la direcció de la revista per posar-hi solució.

Antiplagi

La revista Comunicació Educativa, editada per Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, utilitza la plataforma antiplagi Urkund en tots els seus processos (poden trobar més informació en aquest enllaç). A més, els nostres revisors utilitzen plataformes en línia com Plagscan i programes de codi obert com Anti-Plagiarism.

Ètica i negligència en la publicació

La revista Comunicació Educativa es compromet amb la comunitat acadèmica en assegurar l'ètica en les publicacions i la qualitat dels articles. El plagi està estrictament prohibit i els documents plagiats que es detectin seran eliminats o no publicats a la revista. Amb la signatura de l'acord de la publicació, l'autor(s) garanteix que l’article i els materials associats són originals i que no infringeixen els drets d'autor de ningú. Els autors han de justificar també que l’article ha estat consensuat per tots els autors i que no ha estat presentat ni publicat anteriorment.