Sobre la revista

Focus i abast

UTE Teaching & Technology (Universitas Tarraconensis) és una revista académica d’educació i tecnologia que publica treballs originals de recerca, específicament, des d’una perspectiva i metodologia aplicada de l’educació. El seu objectiu principal és aportar coneixements i pràctiques pedagògiques a investigadors/es i professionals que ajudin en la millora, mitjançant la discussió crítica i fonamentada, descripció, explicació i comprensió del pensament i acció educatives.  

Freqüència de publicació

Publicació contínua amb tancament de número a final d'any, i amb un número Monogràfic anual. El nombre d’articles correspondrà al fluxe editorial de la revista.

Indexació

UTE Teaching & Technology (Universitas Tarraconensis) és una revista universitària que es dirigeix als i les docents dels àmbits formal i no formal de tots els nivells educatius. La revista te com a principals objectius:

 • Contribuir en el desenvolupament d’un cos científic al voltant de l’educació i la tecnologia, així com al voltant de la formació docent.
 • Promoure l’intercanvi d’informació sobre investigacions i experiències entre els i les professionals de tot tipus del camp de l’educació i la tecnologia.
 • Difondre el resultat dels plans institucionals i investigacions sobre l’exercici professional i la formació de tothom que es dedica a l’educació, en concret de docents i docents en formació.
 • Donar a conèixer la producció i materials utilitzats i elaborats en les activitats de diferents institucions educatives, i en concret dedicades a la tecnologia educativa i la formació de docents.
 • Propiciar la reflexió i l’intercanvi d’idees i experiències al voltant de l'educació formal i no formal de tal manera que puguem contribuir a la millora de tots els i les professionals implicats/des en aquests camps.

Codi ètic de la revista

UTE Teaching & Technology (Universitas Tarraconensis) es compromet a mantenir els estàndards ètics i pren com a referència els principis publicats per COPE (Best Practice Guidelines for Journal Editors). És imprescindible que totes les parts involucrades en el procés —directors/es, avaluadors/es i autors/es— coneguin i acatin els principis d’aquest codi.

Amb l'enviament de les seves originals a UTE, els i les autors/es es comprometen a acceptar els procediments usuals en la comunitat científica: només es remetran treballs originals, que no hagin estat publicats anteriorment i que no es trobin sotmesos a avaluació per altres revistes. Així, els originals enviats a UTE no seran remesos a altres publicacions fins que no es completi el procés d'avaluació per part de la nostra revista.

Els i les autors/es han de respectar la normativa internacional sobre drets d'autor dels textos, gràfics i altres materials inclosos en els seus escrits enviats a UTE. Per la seva banda, els/les editors/es, l'equip de redacció i els/les revisors/es de la revista han de vetllar pel manteniment de la integritat de la recerca que, en primera instància, és responsabilitat dels/les autors/es. Es fa, per tant, una crida als/les autors/es perquè continuïn evitant pràctiques com el plagi i el «autoplagi».

Antiplagi

UTE Teaching & Technology (Universitas Tarraconensis), editada per Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, utilitza la plataforma antiplagi Urkund en tots els seus processos (poden trobar més informació en aquest enllaç).

Directora / Editors/es

 • Decisió sobre la publicació de treballs: la directora de la revista, després de consultar el consell editorial, es responsabilitza de la decisió de publicar o no els articles que arriben a la redacció, una vegada rebuts els dictàmens de dos avaluadors/es externs/es i, en cas de discrepàncies significatives entre tots dos, d’un/a tercer/a avaluador/a. Es compromet a seguir el mateix criteri per acceptar o rebutjar tots els articles d’acord amb l’originalitat, rellevància i claredat d’aquests. La directora oferirà mecanismes per apel·lar decisions editorials davant del consell editorial. Tanmateix, oferirà directrius completes i actualitzades sobre les responsabilitats dels/les autors/es i de les característiques dels treballs enviats a la revista.
 • No discriminació: la directora examinarà els articles proposats sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació sexual, la religió, l’origen ètnic, el país d’origen o ciutadania o l’orientació política dels/les autors/es. 
 • Confidencialitat: la directora i la resta del personal relacionat amb la revista es comprometen a no revelar informació sobre els articles rebuts a persones que no siguin el/la mateix/a autor/a i els/les avaluadors/es. Igualment garanteixen que el procés es desenvoluparà de forma que es preservi l’anonimat dels/les revisors/es i dels/les autors/es en tots els casos.
 • Conflicte d’interessos i divulgació: la directora es compromet a no utilitzar per als seus propis treballs d’investigació els resultats dels articles rebuts sense el consentiment explícit de l’autor/a.
 • Reconeixement d’errors: la directora publicarà correccions, aclariments, retractacions i disculpes en cas que sigui necessari.
 • Qualitat: es demanarà l’opinió als/les autors/es, als/les revisors/es i al comitè editorial per tal de millorar el procés editorial.

Avaluadors/es

 • Revisió d’experts/es: s’adopta el sistema de revisió amb cegament doble, procediment que ajuda els/les directors/es i el consell editorial a prendre decisions sobre els articles rebuts a la redacció de la revista i que al mateix temps permet a l’autor/a millorar el seu treball.
 • Respecte als terminis: una vegada s’ha acceptat avaluar un article, els/les revisors/es respectaran els terminis establerts; en cas de no poder-los assumir hauran de comunicar-ho amb prou antelació als/les directors/es.
 • Confidencialitat: els articles sotmesos a revisió es consideren documents confidencials i, per tant, els/les avaluadors/es no podran discutir-los amb terceres persones sense el permís dels/les directors/es.
 • Objectivitat: la revisió es portarà a terme de manera objectiva; no es consideraran oportuns els judicis personals sobre l’autor/a i els/les revisors/es argumentaran les seves opinions sobre el treball de manera apropiada i justificada.
 • Indicacions bibliogràfiques: els/les avaluadors/es es comprometen a oferir dades bibliogràfiques precises d’obres importants per al tema de l’article que l’autor/a pugui haver omès; tanmateix, els/les avaluadors/es comunicaran als/les directors/es semblances o solapaments del text rebut amb altres obres, si es donés el cas.
 • Conflicte d’interessos i divulgació: qualsevol informació reservada que s’hagi obtingut en el procés d’avaluació serà considerada confidencial i no es podrà utilitzar per a finalitats personals; en cas que la revisió d’un article suposi un conflicte d’interessos de l’avaluador/a a causa de relacions de col·laboració o competència amb l’autor/a o amb la institució de la qual procedeix, l’avaluador/a rebutjarà la proposta de revisió.

Autors/es

 • Autoria del text: l’article proposat haurà d’estar signat pel seu autor/a i, si es dóna el cas, per qualsevol altra persona que hagi col·laborat de manera significativa en la planificació, organització, elaboració o processament de la investigació que es trobi en la base de l’article. En cas de coautoria, l’autor/a que envia el text ha de declarar explícitament que al treball apareixen els noms de tots/es els/les autors/es, que han donat la seva aprovació i consentiment a la versió final de l’article per ser publicat en la revista.
 • Responsabilitat: els/les autors/es es fan responsables del contingut del seu manuscrit.
 • Plagi i originalitat: els/les autors/es declararen que el treball enviat a la revista és original en totes i cadascuna de les seves parts i cita correctament totes les fonts emprades.
 • Accés i conservació de les dades: els/les autors/es dels articles hauran d’aclarir, a petició de la directora, les fonts o dades sobre les quals es basa la investigació; aquestes dades es conservaran durant un període de temps raonable després de la publicació i es podran donar a conèixer en cas que sigui necessari.
 • Publicacions múltiples, repetitives o en conflicte: l’autor/a no publicarà articles que exposin la mateixa investigació en més d’una revista de manera simultània.
 • Conflicte d’interessos i divulgació: els/les autors/es declaren explícitament que no existeix conflicte d’interessos que hagin condicionat els resultats de la investigació o les interpretacions que es proposen. També indicaran les fonts de finançament de la investigació, si es dóna el cas, com també el projecte en què s’emmarca l’article.
 • Errors en els articles publicats: en cas que un/a autor/a identifiqui un error o inexactitud rellevant en un article publicat, n’haurà d’informar la directora de la revista i proporcionar tota la informació necessària perquè es facin les correccions oportunes.
 • Ús del llenguatge inclusiu: Es demana a tothom que envii un article a UTE que faci servir el llengüatge inclusiu i que tingui en compte el sexe a les dades d'origen de la seva recerca per poder permetre la identificació de possibles diferències. 

Procés d'avaluació d'experts/es

La decisió del Consell de Redacció de UTE Teaching & Technology (Universitas Tarraconensis) sobre la possible publicació de l’article, d’acord amb criteris de qualitat científica, s’ha de comunicar als i les autors i autores en el termini d’un mes després de la recepció. En cas de vistiplau, es poden suggerir eventuals millores abans d’enviar el treball a dos avaluadors/es externs/es, a través del sistema d’avaluació d’experts (peer review), de manera confidencial i anònima, els/les quals han d’emetre un informe. En cas de desacord cal demanar una tercera avaluació. El Consell de Redacció té la decisió final a la vista dels informes dels/les avaluadors/es.

La resposta sobre l’avaluació externa ha de ser comunicada en el termini màxim de dos mesos.

Normes de presentació d'originals

Guia per a la presentació de manuscrits

Tots els manuscrits s'han d'enviar a través de la plataforma electrònica (Open Journal System).

Els manuscrits poden ser escrits en espanyol i anglès, sigui quin sigui l’idioma, han d‘incorporar el títol i abstract en anglès. L’article ha de ser original, només seran acceptats per a la publicació aquells que no hagin estat publicats amb anterioritat, ni presentats a revisió per part d’ altres revistes científiques. 

Els autors i les autores que enviïn un manuscrit a UTE T&T han d’incloure les seves dades professionals (afiliació) i a afegir el seu identificador a ORCID (http://orcid.org/). UTE no cobra càrrecs de processament d’articles (Article Processing Charges) als seus/seves autors/es per la seva publicació.

Procediment de revisió:

Quan s'envia un manuscrit, els/les editors/es l’examinen per tal d’ assegurar-se que cap dels arxius contenen informació sobre la identificació dels/les autors/es i que l'article no ha estat publicat en una altre lloc. Després, en un termini de 20 dies com a màxim des de la data de recepció de l'article, l'editor/a de la revista assignarà l’article a dos avaluadors/es externs/es que portaran a terme una revisió cega de l'article (doble avaluació anònima). Durant el període de revisió de l'article, tant els noms dels/les autors/es, així com els dels/les avaluadors/es seran anònims durant el procés.

Després de rebre les avaluacions, el Consell Editorial decidirà sobre la publicació de l'article. La decisió i els informes d'avaluació s'enviaran a l'autor/a.

El resultat de l'avaluació serà enviat als/les autors/es en un termini màxim de 2 mesos des de la data de recepció.

Criteris d'avaluació

Sistema de revisió per parells (peer review). S'assignaran dos o més revisors experts externs, que avaluaran l'article de forma confidencial i anònima (doble cec). Els/les revisors/es utilitzaran per al seu informe el protocol d'avaluació annex. L'acceptació definitiva del manuscrit està condicionada al fet que els/les autors/es incorporin en el mateix totes les modificacions i suggeriments de millora proposades pels revisors en el cas que les hagués, i que l'enviïn en un termini màxim de 30 dies. Els/les autors/es podran consultar un resum dels informes d'avaluació a la plataforma de la revista.

Criteris de selecció de revisors/es. La selecció de revisors/es és competència dels editors de la revista, que tenen en compte els seus mèrits acadèmics, científics i la seva experiència professional. Els i les membres del Consell assessor podran actuar ocasionalment com a revisors/es.

Decisió editorial. Els criteris per a l'acceptació o rebuig dels treballs són els següents:

 • Presentació: redacció, organització (coherència lògica i presentació material);
 • Originalitat;
 • Rellevància per a la resolució de problemes concrets;
 • Actualitat i novetat;
 • Significació: per a l'avanç del coneixement científic;
 • Fiabilitat i validesa científica: qualitat metodològica contrastada.

Finalitzat el procés d'avaluació, es notificarà l'autor/a principal l'acceptació o rebuig de la feina. Si l'autor/a d'un article acceptat desitgés revisar les primeres proves d'impremta del mateix, hi haurà de fer-ho en el termini acordat amb la revista. La publicació de l'article estarà supeditada a la valoració positiva de la versió en anglès del manuscrit original.

Estil

Els manuscrits han de seguir la normativa APA (Publication Manual of the American Psychological Association, 7th edition, 2020).

A més, proposem utilitzar una adaptació del model de citació APA que incorpora, com a gran novetat, el nom complet de l'autor o autora. Et convidem a seguir aquesta adaptació, amb el vistiplau de l'Associació Americana de Psicologia, per visibilitzar la figura de la dona i, així, facilitar l'anàlisi de la paritat en les bibliografies. D'aquesta manera, contribuïm a assolir els grans reptes globals de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides (objectiu 5) i incorporem la perspectiva de gènere en la docència i la investigació.

En podeu veure alguns exemples:

[Llibre] Freire, Pablo. (1970). Pedagogía del Oprimido. Siglo XXI.

[Llibre editat] Meyer, Daniel Stanley. (1999). How the Cold War Was Really Won: The Effects of the Antinuclear Movements of the 1980s. In M. Giugni, D. McAdam, & Ch. Tilly (Eds.), How Social Movements Matter (pp. 182-203). University of Minnesota Press.

[Capítol de llibre] Banks, John Anthony (1989). Multicultural Education: characteristics and goals. En J.A. Banks y C.M. Banks (Eds.), Multicultural education: issues and perspectives (pp. 2-26). Allyn and Bacon.

[Article de revista sense DOI] Giroux, Herbert. (2001). El capitalismo global y la política de la esperanza educada. Revista de Educación, 1, 251-264. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=19444

[Article de revista amb DOI] Flecha, Rosa., & Soler, Miguel. (2013) Turning difficulties into possibilities: engaging Roma families and students in school through dialogic learning. Cambridge Journal of Education, 43(4), 451-465. https://doi.10.1080/0305764X.2013.819068

Format

Els articles hauran de tenir una extensió entre 5.000 i 7.000 paraules, incloent el resum, notes, referències i annexos. Els manuscrits shauran de presentar en format MS Word, WordPerfect o RTF. L’ estil d'escriptura serà Segoe UI, mida 10, justificació completa i sense tabulacions. Els marges són: esquerra i dreta: 3 cm; superior i inferior: 2.5 cm; capçalera: 1.25 cm; peu de pàgina: 1.25 cm.

El format del text s'ajusta a l'establert en el document plantilla enviament.

Estructura: La primera pàgina ha de contenir el títol de l'article. A la segona pàgina s’hi ha d'incloure un resum i paraules clau. A partir de la tercera pàgina del manuscrit s’ha d'incloure el títol de l'article i el text de les notes (si cal) i referències. El títol, resum i paraules clau han d'aparèixer almenys en anglès i espanyol.

Resum i paraules clau: 

Tots els manuscrits han d'incloure un resum d'entre 150 i 200 paraules. També cal incloure entre tres i cinc paraules clau que defineixen l'article i serveixin per identificar el contingut de l’obra. (Si sescriu larticle en idioma no angles, cal també adjuntar títol i resum en aquest idioma.)

Notes: Aquestes s’ haurien d'evitar quan sigui possible. Les notes seran al final del text i sense notes al peu per evitar distraccions mentre es llegeix.

Figures:

 • Les figures s'han d'entregar en arxiu annex (a color) en JPG o PNG en alta resolució (300 dpi o més) i en una mida no major a 800 x 600 píxels. 
 • El títol de la figura ha de situar-se en la part superior de la mateixa (Segoe UI 10 punts). 
 • El nom dels arxius ha de seguir l’ordre en què apareixen en l’article (Figura-1, Figura-2, Figura-3…).
 • Es poden incloure les imatges al document, sempre després de la primera menció al text de l’article. Aquestes imatges NO s’utilitzaran per a la maquetació en PDF perquè es tracta d’imatges de baixa resolució.
 • Les abreviatures amb la seva definició han d'incloure's en la part inferior de la figura.
 • La presentació de les taules ha de seguir la normativa APA. 

Taules:

 • Les taules han d'inserir-se en el cos de l'article (sempre després de la primera menció al text). Si són molt grans o complexes també es poden entregar per separat seguint la mateixa norma en relació amb el nom de les imatges: Taula-1, Taula-2...
 • El títol de la taula ha de situar-se en la part superior de la mateixa (Segoe UI 10 punts). 
 • La presentació de les taules ha de seguir la normativa APA.

Abreviatures: Les úniques abreviatures que es poden utilitzar són les acceptades universalment.

Identificació dels/les autors/es: Els i les autors/es han d'evitar revelar la seva identitat durant tot el manuscrit. El nom dels/les autors/es no ha d'aparèixer en cap pàgina del manuscrit. Aquesta informació serà inclosa a la plataforma electrònica i no ha d'aparèixer en els arxius enviats per a revisió. A la plataforma cal mencionar el nom i cognom de cada un dels/les autors/es (en ordre de preferència), nom complet del lloc de treball de cada un dels/les autors/es, ORCID id, adreça postal i adreça electrònica de l'autor/a responsable o primer/a autor/a com responsable de la correspondència.

Guia per a la presentació de ressenyes de llibres

Pel que fa a ressenyes de llibres: Preferiblement s'acceptaran de publicacions rellevants relacionades amb l'educació amb diferents disciplines, i que la data de publicació sigui de no més de dos anys en el moment de presentar la ressenya.

L'extensió màxima serà de 700 paraules. La ressenya del llibre començarà amb les dades tècniques del llibre (nom i cognom de l'autor/a, any de publicació, títol del llibre, el lloc i l'editorial). El nom de l'autor/a de la ressenya serà al final del text.

Suggeriments per a llibres per ser revisats o les candidatures per revisar els llibres s'han d'enviar a:

Revista UTE Teaching & Technology (Universitas Tarraconensis)
Grup de Recerca ARGET
Universitat Rovira i Virgili
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
Ctra. de Valls s/n. 43007 Tarragona