Revista de Ciències de l'Educació https://revistes.urv.cat/index.php/ute <p>La revista <strong>UTE <span>Teaching &amp; Technology</span> (Universitas Tarraconensis) </strong>s’edita i es publica des del grup de recerca ARGET de la Universitat Rovira i Virgili. És una revista d’accés obert, que segueix el model Open Journal System (OJS), revisada per experts (<em>peer review</em>) i que té com a objectiu principal la publicació de treballs de recerca, innovació i reflexió teòrica sobre l’aplicació de les tecnologies digitals en el procés educació amb una perspectiva de formació continuada i al llarg de la vida.</p><p>La finalitat d'UTE és contribuir al desenvolupament de les Ciències de l'Educació. En concret, el seu focus és la tecnologia educativa, amb l'objectiu de promoure la comunicació i la difusió de nous enfocaments de l'ensenyament i l'aprenentatge com a resposta als reptes de la societat digital del segle XXI. Amb un sistema de publicació continuada durant tot l'any per facilitar la visibilitat de les publicacions i amb un número monogràfic (per invitació i per crida oberta) anual que se centrarà en aquells temes que es considerin més rellevants en cada moment per a contribuir a la millora de l'àmbit de la Tecnologia Educativa.</p><p> </p> ca-ES <p><span>Els / les autors/ores que publiquen en aquesta revista accepten els termes següents: </span></p><ol type="a"><li>Els autors/ores conserven els drets d'autor i concedeixen a la revista el dret de primera publicació de l'obra, registrada sota una<a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/"> llicència de reconeixement de Creative Commons (CC BY-NC-SA),</a> que permet que se'n faci difusió reconeixent-ne l'autoria i la primera publicació en aquesta revista.</li><li>Els autors/ores poden establir, independentment, altres disposicions contractuals que permetin la publicació de la versió publicada en aquesta revista en altres mitjans (per exemple, en un repositori institucional o en un llibre), amb el reconeixement de la publicació inicial en aquesta revista.</li><li>Els autors/ores tenen permís per publicar la seva obra en línia i se'ls proposa de fer-ho (per exemple, en repositoris institucionals o a la seva pàgina web) abans i durant el procés de tramesa, perquè pot produir bons resultats i fer que l'obra publicada rebi més citacions (Vegeu <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">The Effect of Open Access</a>).</li></ol><p class="Cos">DECLARACIÓ DE PRIVACITAT</p><p class="Cos"><span lang="PT">Els noms i les adreces de correu electrò</span><span lang="ES-TRAD">nic que hi ha al lloc web de la revista nomé</span><span lang="IT">s s'utilitzaran per als usos indicats en aquesta revista i no estaran disponibles per cap altre u</span><span lang="ES-TRAD">́</span><span lang="IT">s ni per terceres parts.</span></p><p class="Cos"><span lang="IT"><br /></span></p><p class="Cos"><span lang="ES-TRAD">PROMOCIÓ </span><span lang="EN-US">I DIFUSIO</span><span lang="ES-TRAD">́ DEL ARTICLE</span></p><p class="Cos"><span lang="ES-TRAD">Els/les autors/es es comprometen a participar en la màxima difusió </span><span lang="PT">del seu manuscrit un cop publicat, aixi</span><span lang="ES-TRAD">́ com de tota la revista. Es comprometen també </span><span lang="IT">a participar activament a les xarxes socials de la revista en la fase preprint, com en la posterior a l'edicio</span><span lang="ES-TRAD">́ final. S'han de promocionar els articles utilitzant el enllaç </span><span lang="PT">de la web oficial ( https://revistes.urv.cat/index.php/ute/index ) juntament amb els seus dois, per augmentar la lectura, citacio</span><span lang="ES-TRAD">́ </span><span lang="FR">i impacte.</span><strong></strong></p><p class="Cos"><span lang="IT"><br /></span></p> mireia.usart@urv.cat (Dr. Mireia Usart) ute@urv.cat (UTE) Fri, 31 Dec 2021 23:11:17 +0000 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Aprenentatge actiu i competències socioemocionals en entorns digitals deducació superior https://revistes.urv.cat/index.php/ute/article/view/3210 <p>L'educació, i en concret l'educació superior, té un paper essencial en el desenvolupament de les habilitats que permeten als estudiants integrar-se plenament a la societat, com assenyala l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OECD, 2019), i en garantir els principis relacionats amb la dimensió social com l'accessibilitat, l'equitat, la diversitat i la inclusió (EHEA, 2020).</p> Rafael Alé-Ruiz, Maria Teresa del Moral Marcos Drets d'autor (c) 2021 Revista de Ciències de l'Educació https://revistes.urv.cat/index.php/ute/article/view/3210 Tue, 04 Jan 2022 00:00:00 +0000 L’aprenentatge basat en reptes al bàtxelor en Ciències de l’educació – Universitat d’Andorra https://revistes.urv.cat/index.php/ute/article/view/3206 <p>L'estudi que es presenta a continuació es desenvolupa al bàtxelor en Ciències de l'educació de la Universitat d'Andorra. Els objectius són analitzar la valoració dels estudiants en relació amb els sis primers reptes plantejats, l'acompanyament del professorat i els continguts dels seminaris i plantejar propostes per a la millora dels reptes en general. En aquest context també s’ofereix una visió profunda del contingut i la documentació dels seminaris del repte 5, que porta com a títol <em>Ensenyament i aprenentatge de les ciències socials en una cultura democràtica.</em> La metodologia emprada és quantitativa i s’utilitza com a instrument les enquestes dissenyades pel departament de qualitat. Es destaca una evolució en la valoració dels reptes, que és deguda bé per l'expertesa adquirida pels estudiants, o bé per les millores incorporades en el disseny de la formació. Alhora, s’identifiquen puntuacions baixes en la valoració per part dels estudiants en alguns seminaris el que duu a reflexionar sobre la diversitat d’estils d’aprenentatge dels estudiants, la perspectiva dels estudiants a l’hora de resoldre el repte i la vinculació del contingut dels seminaris amb les temàtiques dels reptes. L’anàlisi permet elaborar una sèrie de propostes que s’enfoquen a la millora del procés d’ensenyança-aprenentatge.</p> Sònia Gili Moneo Drets d'autor (c) 2021 Revista de Ciències de l'Educació https://revistes.urv.cat/index.php/ute/article/view/3206 Tue, 04 Jan 2022 00:00:00 +0000 El Parèntesi Pandèmic cap a una Escola Transmèdia. Directrius per pensar una nova escola post COVID19 https://revistes.urv.cat/index.php/ute/article/view/3159 <p>El parèntesi pandèmic va portar aparellat nombrosos inconvenients a l'educació, però també va originar un espai d'oportunitats per repensar i redissenyar l'escola.</p> <p>Així, aquest article reuneix les línies de pensament al voltant de la gestació d'una nova escola, partint de l'anàlisi del que va passar a partir del COVID19 i prenent com a referència la situació escolar a la província de Missions, Argentina.</p> <p>Aborda, de manera superficial, temes generals respecte a la incorporació de les TIC a l'educació, per endinsar-se en la qüestió de la interfície escola que necessita ser redissenyada per respondre a les demandes de la societat digital.</p> <p>Proposa la metàfora i pedagogia de la migració com a resposta explicativa i conclou amb la revisió dels processos de mediamorfosi, remediació i convergència necessaris per pensar una escola transmèdia, on l'esdevenir entre el món analògic i el digital es vehiculitzi a través de diferents narratives que permetin propostes pedagògiques multidireccionals, multimodals i significatives necessàries per a l'aprenentatge al segle XXI.</p> Sandra Bonetti Drets d'autor (c) 2021 Revista de Ciències de l'Educació https://revistes.urv.cat/index.php/ute/article/view/3159 Tue, 04 Jan 2022 00:00:00 +0000 Metodologies actives que milloren l'aprenentatge a l'Educació Superior https://revistes.urv.cat/index.php/ute/article/view/3154 <p>Aquesta comunicació presenta la descripció d'una experiència al voltant de les metodologies actives enriquides per l'ús i l'aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), l'objectiu de la qual es descriure El procés que es va seguir en una sessió de classe de postgrau per a aplicar el treball col·laboratiu i la gamificació com a metodologies actives que millora l'aprenentatge dels estudiants. El procés metodològic va seguir tres etapes: a la primera, es va utilitzar la tècnica del sondejar els estudiants mitjançant preguntes dirigides explícites per Recollir informació i prendre decisions, a la segona etapa, es va descriure El procés metodològic implementat en una sessió de classes de postgrau i a la tercera, s'aplica un qüestionari ad hoc als estudiants per conèixer summe percepció Sobre l'eficàcia d'aplicar diverses estratègies didàctiques, com ara metodologies actives. Els resultats mostren un nivell d'acceptació important de les diferents estratègies didàctiques aplicades al fortalesa la motivació i l'aprenentatge significatiu en els estudiants.</p> Rubí Estela Morales Salas, María Veytia Bucheli Guadalupe Veytia Bucheli Drets d'autor (c) 2021 Revista de Ciències de l'Educació https://revistes.urv.cat/index.php/ute/article/view/3154 Fri, 07 Jan 2022 00:00:00 +0000 Experiència d'aprenentatge usant el LMS (Learning Management System) com a plataforma tecnològica d'implementació de les estratègies didàctiques dissenyades per als cursos de segell en modalitat de presència virtual. https://revistes.urv.cat/index.php/ute/article/view/3209 <p>Avui dia són moltes i variades les experiències educatives que es desenvolupen per cercar la millora constant en els processos d'ensenyament i aprenentatge a l'educació superior. L'experiència que es plasma aquí té com a objectiu avaluar la utilització del LMS (Learning Management System per les sigles en anglès) com a eina base per a la mediació pedagògica a través d'estratègies didàctiques dissenyades per als cursos segell, que s'implementen sota una modalitat de presència virtual. Amb aquesta finalitat es van recollir dades d'estudiants i docents, en grups focals, enquesta de percepció de l'estudiant, autoavaluació del professorat i anàlisi del portafoli d'evidències. Entre els resultats s'observa un coneixement insuficient d'ús del LMS Canvas per part d'alumnes i professors, l'aplicabilitat que els continguts i els materials tenen en la formació professional, la manca de dades per determinar si els criteris d'avaluació contribueixen a l'aprenentatge i la importància fer canvis en la mediació pedagògica dels cursos segells per aconseguir un millor abordatge de continguts que afavoreixi l'aprenentatge en entorns de presència virtual.</p> Aleida Chavarría Vargas Drets d'autor (c) 2021 Revista de Ciències de l'Educació https://revistes.urv.cat/index.php/ute/article/view/3209 Mon, 03 Jan 2022 00:00:00 +0000 Les metodologies actives enriquides amb tecnologia https://revistes.urv.cat/index.php/ute/article/view/3269 <p>L'aprenentatge actiu, encara que no constitueix un element nou, ha guanyat popularitat en els darrers anys dins dels col·lectius docents tant per la necessitat de cercar respostes als nous reptes com per la incorporació de la tecnologia a l'educació. Aquest article presenta una aproximació conceptual a les metodologies actives, posant en valor la pràctica docent basada en evidències com a mètode i eina per a la millora de l'educació, realitzant un recorregut històric del concepte, i finalment destacant com aquestes metodologies i estratègies s'enriqueixen i implementen amb la tecnologia. Per finalitzar aquesta presentació al monogràfic, es presenta un model dèxit dintegració de les metodologies actives enriquides amb tecnologia.</p> Ramon Palau; Raúl Santiago Drets d'autor (c) 2021 Revista de Ciències de l'Educació https://revistes.urv.cat/index.php/ute/article/view/3269 Tue, 04 Jan 2022 00:00:00 +0000 Efecte de la relació pedagògica sobre el compromís cognitiu d'estudiants universitaris en context de cursos en línia mixtos https://revistes.urv.cat/index.php/ute/article/view/3270 <p>L'objectiu d'aquest estudi és examinar com la relació pedagògica influeix en el compromís cognitiu dels estudiants d'educació superior en cursos mixtos en línia que combinen activitats d'ensenyament i aprenentatge en modes sincrònics i asincrònics. Les anàlisis estadístiques permeten verificar limpacte de la relació pedagògica sobre les dimensions del compromís cognitiu, en particular la relació de confiança i el suport emocional que brinda el docent. Un ambient de confiança condueix a interaccions i comportaments col·laboratius, que al seu torn influeix sobre el compromís cognitiu.</p> Dr. Anastassis Kozanitis Drets d'autor (c) 2021 Revista de Ciències de l'Educació https://revistes.urv.cat/index.php/ute/article/view/3270 Tue, 04 Jan 2022 00:00:00 +0000