Informació per als autors/ores

Esteu interessat/da a enviar-ho a la revista? Reviseu la secció de les polítiques de la revista a Informació de la revista i Indicacions de l’autor/a. Els/les autors/es s'han de registrar a la pàgina de la revista abans d'enviar una tramesa. Si ja s'han registrat, poden iniciar sessió i començar el procés de cinc passos.

Autors/es

  • Autoria del text: l’article proposat haurà d’estar signat pel seu autor/a i, si es dóna el cas, per qualsevol altra persona que hagi col·laborat de manera significativa en la planificació, organització, elaboració o processament de la investigació que es trobi en la base de l’article. En cas de coautoria, l’autor/a que envia el text ha de declarar explícitament que al treball apareixen els noms de tots/es els/les autors/es, que han donat la seva aprovació i consentiment a la versió final de l’article per ser publicat en la revista.
  • Responsabilitat: els/les autors/es es fan responsables del contingut del seu manuscrit.
  • Plagi i originalitat: els/les autors/es declararen que el treball enviat a la revista és original en totes i cadascuna de les seves parts i cita correctament totes les fonts emprades.
  • Accés i conservació de les dades: els/les autors/es dels articles hauran d’aclarir, a petició de la directora, les fonts o dades sobre les quals es basa la investigació; aquestes dades es conservaran durant un període de temps raonable després de la publicació i es podran donar a conèixer en cas que sigui necessari.
  • Publicacions múltiples, repetitives o en conflicte: l’autor/a no publicarà articles que exposin la mateixa investigació en més d’una revista de manera simultània.
  • Conflicte d’interessos i divulgació: els/les autors/es declaren explícitament que no existeix conflicte d’interessos que hagin condicionat els resultats de la investigació o les interpretacions que es proposen. També indicaran les fonts de finançament de la investigació, si es dóna el cas, com també el projecte en què s’emmarca l’article.
  • Errors en els articles publicats: en cas que un/a autor/a identifiqui un error o inexactitud rellevant en un article publicat, n’haurà d’informar la directora de la revista i proporcionar tota la informació necessària perquè es facin les correccions oportunes.
  • Ús del llenguatge inclusiu: Es demana a tothom que envii un article a UTE que faci servir el llengüatge inclusiu i que tingui en compte el sexe a les dades d'origen de la seva recerca per poder permetre la identificació de possibles diferències.