Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
  • La tramesa no s'ha publicat anteriorment ni s'ha presentat abans a cap altra revista. És a dir, es tracta d'un document inèdit.
  • El fitxer d'entrega està en format de document d'OpenOffice, Microsoft Word o RTF.
  • El text compleix els requisits estilístics i biogràfics descrits a les instruccions de l'autor/a Indicacions de l’autor/a, que es troben a «Quant a la revista» i a la plantilla.

Directrius per a l’autor/a

Guia per a la presentació de manuscrits

Tots els manuscrits s'han d'enviar a través de la plataforma electrònica (Open Journal System).

Els manuscrits poden ser escrits en espanyol i anglès, sigui quin sigui l’idioma, han d‘incorporar el títol i abstract en anglès. L’article ha de ser original, només seran acceptats per a la publicació aquells que no hagin estat publicats amb anterioritat, ni presentats a revisió per part d’altres revistes científiques. 

Els autors i les autores que enviïn un manuscrit a UTE T&T han d’incloure les seves dades professionals (afiliació) i a afegir el seu identificador a ORCID (http://orcid.org/). UTE no cobra càrrecs de processament d’articles (Article Processing Charges) als seus/seves autors/es per la seva publicació.

Procediment de revisió

Quan s'envia un manuscrit, els/les editors/es l’examinen per tal d’ assegurar-se que cap dels arxius contenen informació sobre la identificació dels/les autors/es i que l'article no ha estat publicat en una altre lloc. Després, en un termini de 20 dies com a màxim des de la data de recepció de l'article, l'editor/a de la revista assignarà l’article a dos avaluadors/es externs/es que portaran a terme una revisió cega de l'article (doble avaluació anònima). Durant el període de revisió de l'article, tant els noms dels/les autors/es, així com els dels/les avaluadors/es seran anònims durant el procés.

Després de rebre les avaluacions, el Consell Editorial decidirà sobre la publicació de l'article. La decisió i els informes d'avaluació s'enviaran a l'autor/a.

El resultat de l'avaluació serà enviat als/les autors/es en un termini màxim de 2 mesos des de la data de recepció.

Criteris d'avaluació

Sistema de revisió per parells (peer review). S'assignaran dos o més revisors experts externs, que avaluaran l'article de forma confidencial i anònima (doble cec). Els/les revisors/es utilitzaran per al seu informe el protocol d'avaluació annex. L'acceptació definitiva del manuscrit està condicionada al fet que els/les autors/es incorporin en el mateix totes les modificacions i suggeriments de millora proposades pels revisors en el cas que les hagués, i que l'enviïn en un termini màxim de 30 dies. Els/les autors/es podran consultar un resum dels informes d'avaluació a la plataforma de la revista.

Criteris de selecció de revisors/es. La selecció de revisors/es és competència dels editors de la revista, que tenen en compte els seus mèrits acadèmics, científics i la seva experiència professional. Els i les membres del Consell assessor podran actuar ocasionalment com a revisors/es.

Decisió editorial. Els criteris per a l'acceptació o rebuig dels treballs són els següents:

  • Presentació: redacció, organització (coherència lògica i presentació material);
  • Originalitat;
  • Rellevància per a la resolució de problemes concrets;
  • Actualitat i novetat;
  • Significació: per a l'avanç del coneixement científic;
  • Fiabilitat i validesa científica: qualitat metodològica contrastada.

Finalitzat el procés d'avaluació, es notificarà l'autor/a principal l'acceptació o rebuig de la feina. Si l'autor/a d'un article acceptat desitgés revisar les primeres proves d'impremta del mateix, hi haurà de fer-ho en el termini acordat amb la revista. La publicació de l'article estarà supeditada a la valoració positiva de la versió en anglès del manuscrit original.

Estil

Els manuscrits han de seguir la normativa APA (Publication Manual of the American Psychological Association, 7th edition, 2020).

A més, proposem utilitzar una adaptació del model de citació APA que incorpora, com a gran novetat, el nom complet de l'autor o autora. Et convidem a seguir aquesta adaptació, amb el vistiplau de l'Associació Americana de Psicologia, per visibilitzar la figura de la dona i, així, facilitar l'anàlisi de la paritat en les bibliografies. D'aquesta manera, contribuïm a assolir els grans reptes globals de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides (objectiu 5) i incorporem la perspectiva de gènere en la docència i la investigació

En podeu veure alguns exemples:

[Llibre] Freire, Pablo. (1970). Pedagogía del Oprimido. Siglo XXI.

[Llibre editat] Meyer, Daniel Stanley. (1999). How the Cold War Was Really Won: The Effects of the Antinuclear Movements of the 1980s. In M. Giugni, D. McAdam, & Ch. Tilly (Eds.), How Social Movements Matter (pp. 182-203). University of Minnesota Press.

[Capítol de llibre] Banks, John Anthony (1989). Multicultural Education: characteristics and goals. En J.A. Banks y C.M. Banks (Eds.), Multicultural education: issues and perspectives (pp. 2-26). Allyn and Bacon.

[Article de revista sense DOI] Giroux, Herbert. (2001). El capitalismo global y la política de la esperanza educada. Revista de Educación, 1, 251-264. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=19444

[Article de revista amb DOI] Flecha, Rosa., & Soler, Miguel. (2013) Turning difficulties into possibilities: engaging Roma families and students in school through dialogic learning. Cambridge Journal of Education, 43(4), 451-465. https://doi.10.1080/0305764X.2013.819068

Format

Els articles hauran de tenir una extensió entre 5.000 i 7.000 paraules, incloent el resum, notes, referències i annexos. Els manuscrits shauran de presentar en format MS Word, WordPerfect o RTF. L’ estil d'escriptura serà Segoe UI, mida 10, justificació completa i sense tabulacions. Els marges són: esquerra i dreta: 3 cm; superior i inferior: 2.5 cm; capçalera: 1.25 cm; peu de pàgina: 1.25 cm.

El format del text s'ajusta a l'establert en el document plantilla enviament.

Estructura: La primera pàgina ha de contenir el títol de l'article. A la segona pàgina s’hi ha d'incloure un resum i paraules clau. A partir de la tercera pàgina del manuscrit s’ha d'incloure el títol de l'article i el text de les notes (si cal) i referències. El títol, resum i paraules clau han d'aparèixer almenys en anglès i espanyol.

Tots els manuscrits han d'incloure un resum d'entre 150 i 200 paraules. També cal incloure entre tres i cinc paraules clau que defineixen l'article i serveixin per identificar el contingut de l’obra. (Si sescriu larticle en idioma no angles, cal també adjuntar títol i resum en aquest idioma.)

Notes: Aquestes s’ haurien d'evitar quan sigui possible. Les notes seran al final del text i sense notes al peu per evitar distraccions mentre es llegeix.

Taules i gràfics: Els diagrames, quadres, gràfics i taules tindran un títol breu i explicació i s'hauran d'enviar en un document separat (Excel o similar).

Imatges: Les imatges fotogràfiques han de tenir una resolució mínima de 300 punts per polzada (dpi) a la mida d'impressió final. Les imatges incrustades dins d’un fitxer vectorial també han de tenir una resolució mínima de 300 dpi.

Abreviatures: Les úniques abreviatures que es poden utilitzar són les acceptades universalment.

Identificació dels/les autors/es: Els i les autors/es han d'evitar revelar la seva identitat durant tot el manuscrit. El nom dels/les autors/es no ha d'aparèixer en cap pàgina del manuscrit. Aquesta informació serà inclosa a la plataforma electrònica i no ha d'aparèixer en els arxius enviats per a revisió. A la plataforma cal mencionar el nom i cognom de cada un dels/les autors/es (en ordre de preferència), nom complet del lloc de treball de cada un dels/les autors/es, ORCID id, adreça postal i adreça electrònica de l'autor/a responsable o primer/a autor/a com responsable de la correspondència.

Guia per a la presentació de ressenyes de llibres

Pel que fa a ressenyes de llibres: Preferiblement s'acceptaran de publicacions rellevants relacionades amb l'educació amb diferents disciplines, i que la data de publicació sigui de no més de dos anys en el moment de presentar la ressenya.

L'extensió màxima serà de 700 paraules. La ressenya del llibre començarà amb les dades tècniques del llibre (nom i cognom de l'autor/a, any de publicació, títol del llibre, el lloc i l'editorial). El nom de l'autor/a de la ressenya serà al final del text.

Suggeriments per a llibres per ser revisats o les candidatures per revisar els llibres s'han d'enviar a:

Revista UTE Teaching & Technology (Universitas Tarraconensis)
Grup de Recerca ARGET
Universitat Rovira i Virgili
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
Ctra. de Valls s/n. 43007 Tarragona

Declaració de privacitat

Els noms i les adreces de correu electrònic que hi ha al lloc web de la revista només s'utilitzaran per als usos indicats en aquesta revista i no estaran disponibles per cap altre ús ni per terceres parts.