Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d'usuari/ària i una contrasenya per a Revista de Ciències de l'Educació?
Vés a l’inici de sessió

Necessiteu un nom d'usuari/ària i una contrasenya?
Vés al registre

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Directrius per a l’autor/a

Guia per a la presentació de manuscrits

Tots els manuscrits s'han d'enviar a través de la plataforma electrònica (Open Journal System)

Els manuscrits poden ser escrits en espanyol, català i anglès, sigui quin sigui l’idioma, han d‘incorporar el títol i abstract en anglès. L’article ha de ser original, només seran acceptats per a la publicació aquells que no hagin estat publicats amb anterioritat, ni presentats a revisió per part d’ altres revistes científiques. 

Els autors que enviïn un manuscrit a UTE Teachers & Teaching (Universitas Tarraconensis) han d’incloure les seves dades professionals (afiliació) i a afegir el seu identificador a ORCID  (http://orcid.org/). UT no cobra càrrecs de processament d’articles (Article Processing Charges) als seus autors per la seva publicació.

Procediment de revisió:

Quan s'envia un manuscrit, els editors l’examinen per tal d’ assegurar-se que cap dels arxius contenen informació sobre la identificació dels autors i que l'article no ha estat publicat en una altra lloc. Després, en un termini de 20 dies com a màxim des de la data de recepció de l'article, l'editor de la revista assignarà l’article a dos avaluadors externs que portaran a terme una revisió cega de l'article (doble avaluació anònima). Durant el període de revisió de l'article, tant els noms dels autors, així com els dels avaluadors seran anònims durant el procés.

Després de rebre les avaluacions, el Consell Editorial decidirà sobre la publicació de l'article. La decisió i els informes d'avaluació s'enviaran a l'autor.

El resultat de l'avaluació serà enviada als autors en un termini màxim de 3 mesos des de la data de recepció.

Criteris d'avaluació

Sistema de revisió per parells (peer review). S'assignaran dos o més revisors experts externs, que avaluaran l'article de forma confidencial i anònima (doble cec). Els revisors utilitzaran per al seu informe el protocol d'avaluació annex (L'acceptació definitiva de l'manuscrit està condicionada al fet que els autors incorporin en el mateix totes les modificacions i suggeriments de millora proposades pels revisors en el cas que les hagués, ja que l'enviïn en un termini màxim de 30 dies. els autors podran consultar un resum dels informes d'avaluació a la plataforma de la revista.

Criteris de selecció de revisors. La selecció de revisors és competència dels editors de la revista, que tenen en compte els seus mèrits acadèmics, científics i la seva experiència professional. Els membres de Consell assessor podran actuar ocasionalment com a revisors.

Decisió editorial. Els criteris per a l'acceptació o rebuig dels treballs són els següents:

 • Presentació: redacció, organització (coherència lògica i presentació material);
 • Originalitat;
 • Rellevància per a la resolució de problemes concrets;
 • Actualitat i novetat;
 • Significació: per a l'avanç de el coneixement científic;
Fiabilitat i validesa científica: qualitat metodològica contrastada. Finalitzat el procés d'avaluació, es notificarà l'autor principal l'acceptació o rebuig de la feina. Si l'autor d'un article acceptat desitgés revisar les primeres proves d'impremta de el mateix, hi haurà de fer-ho en el termini acordat amb la revista. La publicació de l'article estarà supeditada a la valoració positiva de la versió en anglès del manuscrit original.

Estil

Els manuscrits han de seguir la normativa  APA (Publication Manual of the American Psychological Association, 7th edition, 2020).

A més, proposem utilitzar una adaptació de el model de citació APA que incorpora, com a gran novetat, el nom complet de l'autor o autora. Et convidem a seguir aquesta adaptació, amb el vistiplau de l'Associació Americana de Psicologia, per visibilitzar la figura de la dona i, així, facilitar l'anàlisi de la paritat en les bibliografies. D'aquesta manera, contribuïm a assolir els grans reptes globals de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides (objectiu 5) i incorporem la perspectiva de gènere en la docència i la investigació

En podeu veure alguns exemples:

[Book] Freire, Pablo. (1970). Pedagogía del Oprimido. Siglo XXI.

[Edited book] Meyer, Daniel. Stanley. (1999). How the Cold War Was Really Won: The Effects of the Antinuclear Movements of the 1980s. In M. Giugni, D. McAdam, & Ch. Tilly (Eds.), How Social Movements Matter (pp. 182-203). University of Minnesota Press.

[Book chapter] Banks, John.Anthony. (1989). Multicultural Education: characteristics and goals. En J.A. Banks y C.M. Banks (Eds.), Multicultural education: issues and perspectives (pp. 2-26). Allyn and Bacon.

[Journal article without doi] Giroux, Herbert. (2001). El capitalismo global y la política de la esperanza educada. Revista de Educación, 1, 251-264. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=19444

[Journal article with doi] Flecha, Rosa., & Soler, Miguel. (2013) Turning difficulties into possibilities: engaging Roma families and students in school through dialogic learning, Cambridge Journal of Education, 43(4), 451-465. https://doi.10.1080/0305764X.2013.819068

Format: 

Els articles hauran de tenir una extensió entre 5.000 i 7.000 paraules, incloent el resum, notes, referències i annexos. Els manuscrits shauran de presentar en format MS Word, WordPerfect o RTF. Lestil d'escriptura estil serà Segoe UI, mida 10, justificació completa i sense tabulacions. Els marges són: Esquerra i Dreta: 3 cm; superior i inferior: 2.5cm; Capçalera: 1,25 cm; Peu de pàgina: 1.25 cm

El format del text s'ajusta a l'establert en el document plantilla enviament.

Estructura: La primera pàgina ha de contenir el títol de l'article. A la segona pàgina s’hi ha d'incloure un resum i paraules clau. A partir de la tercera pàgina del manuscrit s’ ha d'incloure el títol de l'article i el text de les notes (si cal) i referències. El títol, resum i paraules clau han d'aparèixer almenys en Anglès i Espanyol.

Resum i paraules clau: 

Tots els manuscrits han d'incloure un resum d'entre 150 i 200 paraules. També cal incloure entre tres i cinc paraules clau que defineixen l'article i serveixin per identificar el contingut de l’obra. (Si sescriu larticle en indioma no angles, cal també adjuntar títol i abstract en aquesta idioma.)

Notes: Aquests s’ haurien d'evitar quan sigui possible. Notes seran al final del text i no notes al peu per evitar distraccions mentre es llegeix.

Taules i gràfics: Els diagrames, quadres, gràfics i taules tindran un títol breu i explicació i hauran d'enviar en un document separat (Excel o similar).

Imatges

Les imatges fotogràfiques han de tenir una resolució mínima de 300 punts per polzada (dpi) a la mida d'impressió final. Les imatges incrustades dins d’un fitxer vectorial també han de tenir una resolució mínima de 300 dpi.

 

Abreviatures: Les úniques abreviatures que es poden utilitzar són les acceptades universalment.

Identificació dels autors: Els autors han d'evitar revelar la seva identitat, durant tot el manuscrit. El nom de l'autor(s) no ha d'aparèixer en cap pàgina del manuscrit. Aquesta informació serà inclosa a la plataforma electrònica i no ha d'aparèixer en els arxius enviats per a revisió. A la plataforma cal mencionar el nom i cognom de cada un dels autors (en ordre de preferència), nom complet del lloc de treball de cada un dels autors, ORCID id, adreça postal i adreça electrònica de l'autor responsable o primer autor com responsable de la correspondència.

Guia per a la presentació de ressenyes de llibres

Pel que fa a ressenyes de llibres: Preferiblement s'acceptaran de publicacions rellevants relacionades amb l'educació amb diferents disciplines, i que la data de publicació sigui de no més de dos anys en el moment de presentar la ressenya.

L'extensió màxima serà de 700 paraules. La ressenya del llibre començarà amb les dades tècniques del llibre (nom i cognom de l'autor, any de publicació, títol del llibre, el lloc i l'editorial). El nom de l'autor de la revisió llibre serà al final del text.

Suggeriments per a llibres per ser revisats o les candidatures per revisar els llibres s'han d'enviar a:

Revista UTE Teachers & Teaching (Universitas Tarraconensis)
Grup de Recerca ARGET
Universitat Rovira i Virgili
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
Ctra. de Valls s/n. 43007 Tarragona

 

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.

 1. La tramesa no s'ha publicat anteriorment ni s'ha presentat abans a cap altra revista. És a dir, es tracta d'un document inèdit.

 2. El fitxer d'entrega està en format de document d'OpenOffice, Microsoft Word, RTF.
 3. El text compleix els requisits estilístics i biogràfics descrits a les instruccions de l'autor/a Indicacions de l’autor/a, que es troben a «Quant a la revista» i a la plantilla.
 

Avís de drets d'autor/a

Els / les autors/ores que publiquen en aquesta revista accepten els termes següents: 

 1. Els autors/ores conserven els drets d'autor i concedeixen a la revista el dret de primera publicació de l'obra, registrada sota una llicència de reconeixement de Creative Commons (CC BY-NC-SA), que permet que se'n faci difusió reconeixent-ne l'autoria i la primera publicació en aquesta revista.
 2. Els autors/ores poden establir, independentment, altres disposicions contractuals que permetin la publicació de la versió publicada en aquesta revista en altres mitjans (per exemple, en un repositori institucional o en un llibre), amb el reconeixement de la publicació inicial en aquesta revista.
 3. Els autors/ores tenen permís per publicar la seva obra en línia i se'ls proposa de fer-ho (per exemple, en repositoris institucionals o a la seva pàgina web) abans i durant el procés de tramesa, perquè pot produir bons resultats i fer que l'obra publicada rebi més citacions (Vegeu The Effect of Open Access).

DECLARACIÓ DE PRIVACITAT

Els noms i les adreces de correu electrònic que hi ha al lloc web de la revista només s'utilitzaran per als usos indicats en aquesta revista i no estaran disponibles per cap altre ús ni per terceres parts.


PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DEL ARTICLE

Els/les autors/es es comprometen a participar en la màxima difusió del seu manuscrit un cop publicat, així com de tota la revista. Es comprometen també a participar activament a les xarxes socials de la revista en la fase preprint, com en la posterior a l'edició final. S'han de promocionar els articles utilitzant el enllaç de la web oficial ( https://revistes.urv.cat/index.php/ute/index ) juntament amb els seus dois, per augmentar la lectura, citació i impacte.


 

Declaració de privacitat

Els noms i les adreces de correu electrònic que hi ha al lloc web de la revista només s'utilitzaran per als usos indicats en aquesta revista i no estaran disponibles per cap altre ús ni per terceres parts.