Poètica, paral·lelisme i sistemes semiòtics paralingüístics

Autors/ores

  • Joan A. Argenter I Giralt Universitat Autònoma de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.17345/elop20233220

Paraules clau:

paral·lelisme, seqüencialitat i simultaneïtat, damin, xiulet de La Gomera, llenguatge tamborinejat ewondo, divises ewondo

Resum

Els estudis de Robet Lowth sobre el paral·lelisme en la poesia hebrea no solament van posar en qüestió la perspectiva occidental sobre allò que fa d’un vers un vers, sinó que van promoure’n una perspectiva etnopoètica. En aquest estudi es mostra primerament la naturalesa del paral·lelisme, la seva tipologia, la seva permeabilitat a través de la poesia i la prosa, el llenguatge escrit i l’oral, diversos gèneres verbals i comunicatius fins a la conversa ordinària i no planificada. També s’analitza el problema de la seqüencialitat i la simultaneïtat en el paral·lelisme.
Quant al llenguatge i els sistemes semiòtics paralingüístics, se’n presenten i analitzen tres casos distints: 1) La coexistència de llengües on l’una (damin) és parasitària de l’altra (lardil, a l’illa de Mornington, Austràlia). 2) La coexistència d’un llenguatge natural i un sistema de comunicació vocal parasitari: l’espanyol i el xiulet de La Gomera. 3) La coexistència de la llengua tonal dels evuzok (ewondo) i un llenguatge tamborinejat basat en la transmissió dels tons vocàlics dels mots. S’identifiquen les estratègies de desambiguació i es defensa que la relació entre aquests sistemes és analitzable com a paral·lelisme, com ho és la relació entre el nom, la divisa verbal i la divisa tamborinejada ewondo.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Referències

Agustí d’Hipona (2007): Confessions, traducció de Miquel Dolç. Barcelona: Proa.
Alexandre, Pierre (1969): «Langages tambourinés: une écriture sonore?». Semiotica núm. 1/3: 273–281.
Argenter, Joan A. (1979): «Parodil·lelismes (A propòsit d’uns poemes de Pere Quart)». Reduccions núm. 6: 45–75.
Argenter, Joan A. (2001): «Code-switching and dialogism: Verbal practices among Catalan Jews in the Middle Ages». Language in Society núm. 30 (3): 377–402.
Argenter, Joan A. (2004): «Conservación y mengua de la diversidad lingüística: procesos locales, efecto global». Dins Milka Villayandre (ed.): Actas del V Congreso de Lingüística General. Madrid: Arco-Libros, vol. I, p. 15–40.
Argenter, Joan A.; Joan Ferrer (2023): «Jewish texts in Old Catalan». Dins Guido Mensching i Frank Savelsberg (eds.): Manual of Judaeo-Romance Linguistics and Philology. Berlín/Boston: Walter de Gruyter.
Bakker, Peter (1995): «Notes on the genesis of Caló and other Iberian Para-Romani varieties». Dins Yaron Matras (ed.): Romani in Contact. The History, Structure and Sociology of Language. Amsterdam: John Benjamins, p. 125–150.
Carmina Burana. Edició a cura de Francisco Rico (2018). Barcelona: Galaxia Gutenberg.
Comadira, Narcís; Joan Ferrer (2013): Càntic dels càntics de Salomó. Barcelona: Fragmenta Editorial.
Dronke, Peter (2007): Forms and Imaginings. From Antiquity to the Fifteenth Century. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura.
Friedrich, Paul (2006): «Maximizing ethnopoetics: Fine-tuning anthropological experience». Dins Christine Jourdan i Kevin Tuite (ed.): Language, Culture, and Society. Key Topics in Linguistic Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press, p. 207–228.
Frog (2017): «Multimedial parallelism in ritual performance (Parallelism Dynamics II)». Oral Tradition núm. 31/2: 583–620.
Frog (2018): «An Eighteenth-Century Origin of Modern Metrical Studies? – or – Robert Lowth as a Pioneer of Ethnopoetics». Nord Metrik News núm. 1: 5–14.
Goffman, Ervin (1981): Forms of Talk. Filadèlfia: University of Pennsylvania Press.
Graffin, Réné; François Pichon (1930): Grammaire Ewondo. París: Congrégation du Saint-Esprit.
Grimm, Jacob; Andreas Schmeller (1838): Lateinische Gedichte des x. und xi. Jahrhunderts. Gotinga: Dieterischen.
Hale, Ken (1982): «The logic of Damin kinship terminology». Dins Jeffrey Heath, Francesca Merlan i Alan Rumsey (eds.): Languages of Kinship in Aboriginal Australia [Oceania Linguistic Monographs 24]. Sidney: University of Sidney, p. 31–39.
Hale, Ken (1993): «On the human value of local languages». Dins André Chrochetière, Jean-Claude Boulanger i Conrad Ouellon (eds.): Proceedings of the 15th International Congress of Linguists, Québec, Université Laval, 9-14 August 1992. Québec: Les Presses de l’Université Laval, vol. 1, p. 17–31.
Hale, Ken (1998): «On endangered languages and the importance of language vitality». Dins Lenore A. Grenoble i Lindsay J. Whaley (eds.): Endangered languages. Current Issues and Future Prospects. Cambridge: Cambridge University Press, p. 192–216.
Hanks, William F. (1996): Language and Communication Practices. Boulder: Westview Press.
Hanson, Kristin; Paul Kiparsky (1997): «The nature of verse and its consequence for the mixed form». Dins Joseph Harris i Karl Reichl (eds.): Prosimetrum. Cross-cultural perspectives on narrative in prose and verse. Cambridge: D. S. Brewer, p. 17–44.
Hilka, Alfons; Otto Schumann (1930): Carmina Burana. Heidelberg: Carl Winter, 2 vol.
Hopkins, Gerard M. (1959): Journals and Papers of Gerard Manley Hopkins. Ed. Humphry House. London: Oxford University Press.
Hymes, Dell. H. (1972 [1962]): «The Ethnography of Speaking». Dins Joshua Fishman (ed.): Readings in the Sociology of Language. La Haia/París: Mouton, p. 99–138.
Hymes, Dell. H. (1981): «In Vain I Tried to Tell You». Essays in Native American Ethnopoetics. Filadèlfia: University of Pennsylvania Press.
Jakobson, Roman (1981 [1937]): «The dominant». Selected Writings III. La Haia: Mouton, p. 751–762.
Jakobson, Roman (1956): «Two aspects of language and two types of linguistic disturbances». Dins Roman Jakobson i Morris Halle: Fundamentals of Language. La Haia: Mouton, p. 55–82.
Jakobson, Roman (1960): «Closing Statement: Linguistics and Poetics». Dins Thomas A. Sebeok (ed.): Style in Language. Cambridge, Mass.: The MIT Press, p. 350–377.
Jakobson, Roman; Morris Halle (1956): «Phonology and Phonetics». Dins Roman Jakobson i Morris Halle: Fundamentals of Language. La Haia: Mouton, p. 1–51.
Jakobson, Roman; Linda Waugh (1979): The Sound Shape of Language. Brighton: The Harvester Press.
Jason, Heda (1977): Ethnopoetry: Form, Content, Function. Bonn: Linguistica Biblica.
Kiparsky, Paul (1973): «The role of linguistics in a theory of poetry». Daedalus núm. 102: 231–245.
Kiparsky, Paul (1983): «Roman Jakobson and the Grammar of Poetry». Dins A Tribute to Roman Jakobson 1896-1982. Berlin/New York/Amsterdam: Mouton.
Kiparsky, Paul (2020): «Stress, Meter, and Text-setting». Dins Carlos Gussenhoven i Aoju Chen (eds.): The Oxford Handbook of Language Prosody. Oxford: Oxford University Press, p. 657–675. <DOI: 10.1093/oxfordhb/9780198832232.013.46>
Kuryłowicz, Jerzy (1962): «Indo-European metrical studies». Dins Poetics – Poetyka - Poetika 1. Varsòvia: Polska Akademia Nauk, p. 87–98 [Reimprès: Esquisses linguistiques I, Munic: Finck, 1973, p. 185–196].
Kuryłowicz, Jerzy (1970): «The quantitative meter of Indo-European». Dins George Cardona, Henry M. Hoenigswald i Alfred Senn (eds.): Indo-European and Indo-Europeans. Filadèlfia: University of Pennsylvania Press [Reimprès: Esquisses linguistiques I, Munic: Finck, 1973, p. 197–206].
La Bíblia. Llibres sapiencials. Versió dels textos originals i notes pels Monjos de Montserrat (1966). Andorra: Editorial Casal i Vall.
La Bíblia. Traducció interconfessional (2012). Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya/Proa.
Lajard, Joseph (1891): «Le langage sifflé des Canaries». Bulletin de la Société d’Anthropologie núm. 42: 469–483.
Lowth, Robert (¹1753, ¹1787, ²1829): Lectures on the Sacred Poetry of the Hebrews. Translated from the original Latin by G. Gregory. A new edition with notes by Calvin E. Stowe, A.M. Boston: Crocker & Brewster/New York: J. Leavitt.
Lowth, Robert (¹1778, 1822): Isahia: A new translation; with a preliminary dissertation, and notes, critical, philological and explanatory. Glasgow: University Press.
Mallart, Lluís (2011): Cara o creu. Imatges i paraules d’un joc d’atzar africà. Girona: Documenta Universitaria.
Mallart, Lluís (2014): Un cant èpic africà. Una crítica al poder absolut. Tarragona: Publicacions URV.
Morera, Marcial (2021): «El xiulet de La Gomera». Secció Notes. Nota 60. Càtedra UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultural. <https://catedra-unesco.espais.iec.cat/2021/11/10/60/> [data de consulta: 11 d’abril de 2023]
Munar i Munar, Felip (2001): Manual del bon glosador. Palma: Editorial Documenta Balear.
Rico, Francisco (2018): «Invitación a la lectura de los Carmina Burana». Dins Carmina Burana. Barcelona: Galaxia Gutenberg.
Rossich, Albert; Jordi Cornellà (2014): El plurilingüisme en la literatura catalana. Bellcaire d’Empordà: Edicions Vitel·la.
Saussure, Ferdinand de (1916): Cours de linguistique générale. París: Payot.
Silverstein, Michael (1984): «On the pragmatic ‘poetry’ of prose». Dins Deborah Schiffrin (ed.): Meaning, Form and Use in Context. Washington D.C.: Georgetown University Press, p. 181–199.
Starobinski, Jean (1971): Les mots sous les mots: Les anagrammes de Ferdinand de Saussure. París: Gallimard.
Tedlock, Dennis (1983): The Spoken Word and the Work of Interpretation. Filadèlfia: University of Pennsylvania Press.
Troubetzkoy, Nikolai S. (1970 [1939]): Principes de phonologie. París: Klincksieck.
Trujillo, Ramón (1990): The Gomeran Whistle linguistic analysis [Original: El silbo gomero. Análisis lingüístico. Santa Cruz de Tenerife: Editorial Interinsular Canaria, 1978]. [English Translation and Index by Jeff Brent: <http://silbo-gomero.com/LinguisticAnalysis/GomeranWhistle1990English.html> [data de consulta: 20 de febrer de 2022].
Tsala, Thomas (1960): «Minaln mi Mved (chants lyriques)» recueillis par l’abbe Tobie Atangana (†). Recherches et Études Camerounaises núm. 2: 35–63.
Tsala, Thomas (1961): «Texte ewondo-français du Mvet Mesi Me Kodo Endon». Recherches et Études Camerounaises núm. 2: 72–89.

Publicades

19-12-2023

Com citar

Argenter I Giralt, J. A. (2023). Poètica, paral·lelisme i sistemes semiòtics paralingüístics. Estudis De Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature, (12), 29–58. https://doi.org/10.17345/elop20233220

Número

Secció

Articles