L'atracció de la ciutat de Barcelona respecte als habitants del pla: alguns exemples relatius a Sant Andreu de Palomar (s. XIV)

Joan Busqueta i Riu

Resum

Barcelona, com és ben sabut, actuà, al llarg de l'Edat Mitjana, com a pol atractiu dels homes del seu territori; la seva especialització econòmica -sobretot en el camp tèxtil- i la seva major diversificació social ho permeteren. S'establí, per tant, un flux de població del camp a la ciutat que augmentà notablement en determinats moments, especialment durant la segona meitat del segle XIV, quan les successives "pestes" delmaven la ciutat i calia omplir els buits deixats per aquells estralls. Es en aquest sentit que hem apuntat, en altres treballs, una política demogràfica de la ciutat en el sentit d'afavorir la immigració, ja sigui no posant obstacles al corrent migratori espontani, ja sigui amb una intevenció decisiva facilitant les concessions de permisos de ciutadania.

Paraules clau

Barcelona, segle XIV, Sant Andreu de Palomar, migració

Text complet:

PDF
Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.