Tur, G. and Ramírez-Mera, U. (2021) “L’aprenentatge autoregulat al PLE a través d’una estratègia didàctica basada en portafolis amb blogs i microblogs”, UTE Teaching & Technology (Universitas Tarraconensis), 1(4), p. 83. doi: 10.17345/ute.2020.4.2799.