Tur, G., & Ramírez-Mera, U. (2021). L’aprenentatge autoregulat al PLE a través d’una estratègia didàctica basada en portafolis amb blogs i microblogs. UTE Teaching & Technology (Universitas Tarraconensis), 1(4), 83. https://doi.org/10.17345/ute.2020.4.2799