(1)
Tur, G.; Ramírez-Mera, U. L’aprenentatge Autoregulat Al PLE a través d’una estratègia didàctica Basada En Portafolis Amb Blogs I Microblogs. UTE Teaching & Technology 2021, 1, 83.