Polítiques editorials

Política de seccions

Editorial

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Articles

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Espai d'anàlisi

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Propostes de millora a l'escola

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Resums de tesis doctorals

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Investigacions

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Recensions

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes
 

Freqüència de publicació

Semestral (gen.-jun. i jul.-des.) i un número Monogràfic anual

El nombre d’articles correspondrà al fluxe editorial de la revista.

 

Política d’accés obert

La revista proporciona accés obert al contingut basat en el principi que fer que la cerca estigui disponible al públic facilita un intercanvi de coneixement més ampli i global.


 

 

Indexació

UT Revista de Ciències de l’Educació és una revista universitària que es dirigeix als docents dels àmbits formal i no formal de tots els nivells educatius.

La revista te com a principals objectius:

 • Contribuir en el desenvolupament d’un cos científic al voltant de l’educació.
 • Promoure l’intercanvi d’informació sobre investigacions i experiències entre els professionals de tot tipus del camp de l’educació.
 • Difondre el resultat dels plans institucionals i investigacions sobre l’exercici professional i la formació de tothom que es dedica a l’educació.
 • Donar a conèixer la producció i materials utilitzats i elaborats en les activitats del si del nostre departament i d’altres institucions en contacte amb ell.
 • Propiciar la reflexió i l’intercanvi d’idees i experiències al voltant de la formació formal i no formal de tal manera que puguem contribuir a la millora de tots els professionals implicats en aquests camps.

 

Antiplagi

UT Revista de Ciències de l’Educació, editada per Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, utilitza la plataforma antiplagi Urkund en tots els seus processos (poden trobar més informació en aquest enllaç).

 

Codi ètic de la revista

UT Revista de Ciències de l’Educació es compromet a mantenir els estàndards ètics i pren com a referència els principis publicats per COPE (Best Practice Guidelines for Journal Editors). És imprescindible que totes les parts involucrades en el procés —directors, avaluadors i autors— coneguin i acatin els principis d’aquest codi.

Directora/Editors

 • Decisió sobre la publicació de treballs: la directora de la revista, després de consultar el consell editorial, es responsabilitza de la decisió de publicar o no els articles que arriben a la redacció, una vegada rebuts els dictàmens de dos avaluadors externs i, en cas de discrepàncies significatives entre tots dos, d’un tercer avaluador. Es compromet a seguir el mateix criteri per acceptar o rebutjar tots els articles d’acord amb l’originalitat, rellevància i claredat d’aquests. La directora oferirà mecanismes per apel·lar decisions editorials davant del consell editorial. Tanmateix, oferirà directrius completes i actualitzades sobre les responsabilitats dels autors i de les característiques dels treballs enviats a la revista.
 • No discriminació: la directora examinarà els articles proposats sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació sexual, la religió, l’origen ètnic, el país d’origen o ciutadania o l’orientació política dels autors.
 • Confidencialitat: la directora i la resta del personal relacionat amb la revista es comprometen a no revelar informació sobre els articles rebuts a persones que no siguin el mateix autor i els avaluadors. Igualment garanteixen que el procés es desenvoluparà de forma que es preservi l’anonimat dels revisors i dels autors en tots els casos.
 • Conflicte d’interessos i divulgació: la directora es compromet a no utilitzar per als seus propis treballs d’investigació els resultats dels articles rebuts sense el consentiment explícit de l’autor.
 • Reconeixement d’errors: la directora publicarà correccions, aclariments, retractacions i disculpes en cas que sigui necessari.
 • Qualitat: es demanarà l’opinió als autors, als revisors i al comitè editorial per tal de millorar el procés editorial.

 Autors

 • Autoria del text: l’article proposat haurà d’estar signat pel seu autor i, si es dóna el cas, per qualsevol altra persona que hagi col·laborat de manera significativa en la planificació, organització, elaboració o processament de la investigació que es trobi en la base de l’article. En cas de coautoria, l’autor que envia el text ha de declarar explícitament que al treball apareixen els noms de tots els autors, que han donat la seva aprovació i consentiment a la versió final de l’article per ser publicat en la revista.
 • Responsabilitat: els autors es fan responsables del contingut del seu manuscrit.
 • Plagi i originalitat: els autors declararen que el treball enviat a la revista és original en totes i cadascuna de les seves parts i cita correctament totes les fonts emprades.
 • Accés i conservació de les dades: els autors dels articles hauran d’aclarir, a petició de la directora, les fonts o dades sobre les quals es basa la investigació; aquestes dades es conservaran durant un període de temps raonable després de la publicació i es podran donar a conèixer en cas que sigui necessari.
 • Publicacions múltiples, repetitives o en conflicte: l’autor no publicarà articles que exposin la mateixa investigació en més d’una revista de manera simultània.
 • Conflicte d’interessos i divulgació: els autors declaren explícitament que no existeix conflicte d’interessos que hagin condicionat els resultats de la investigació o les interpretacions que es proposen. També indicaran les fonts de finançament de la investigació, si es dóna el cas, com també el projecte en què s’emmarca l’article.
 • Errors en els articles publicats: en cas que un autor identifiqui un error o inexactitud rellevant en un article publicat, n’haurà d’informar la directora de la revista i proporcionar tota la informació necessària perquè es facin les correccions oportunes.

Avaluadors

 • Revisió d’experts: s’adopta el sistema de revisió amb cegament doble, procediment que ajuda els directors i el consell editorial a prendre decisions sobre els articles rebuts a la redacció de la revista i que al mateix temps permet a l’autor millorar el seu treball.
 • Respecte als terminis: una vegada s’ha acceptat avaluar un article, els revisors respectaran els terminis establerts; en cas de no poder-los assumir hauran de comunicar-ho amb prou antelació als directors.
 • Confidencialitat: els articles sotmesos a revisió es consideren documents confidencials i, per tant, els avaluadors no podran discutir-los amb terceres persones sense el permís dels directors.
 • Objectivitat: la revisió es portarà a terme de manera objectiva; no es consideraran oportuns els judicis personals sobre l’autor i els revisors argumentaran les seves opinions sobre el treball de manera apropiada i justificada.
 • Indicacions bibliogràfiques: els avaluadors es comprometen a oferir dades bibliogràfiques precises d’obres importants per al tema de l’article que l’autor pugui haver omès; tanmateix, els avaluadors comunicaran als directors semblances o solapaments del text rebut amb altres obres, si es donés el cas.
 • Conflicte d’interessos i divulgació: qualsevol informació reservada que s’hagi obtingut en el procés d’avaluació serà considerada confidencial i no es podrà utilitzar per a finalitats personals; en cas que la revisió d’un article suposi un conflicte d’interessos de l’avaluador a causa de relacions de col·laboració o competència amb l’autor o amb la institució de la qual procedeix, l’avaluador rebutjarà la proposta de revisió.

 

Normes Ètiques

NORMAS ÉTICAS DE LA REVISTA

 • Con el envío de sus originales a Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria, los autores se comprometen a aceptar los procedimientos usuales en la comunidad científica: solo se remitirán trabajos originales, que no hayan sido publicados anteriormente y que no se encuentren sometidos a evaluación por otras revistas. Así, los originales enviados a Universitas Tarraconensis. Revista de Ciencias de la Educación. no serán remitidos a otras publicaciones mientras no se complete el proceso de evaluación por parte de nuestra revista.
 • Los autores deberán respetar la normativa internacional sobre derechos de autor de los textos, gráficos y demás materiales incluidos en sus escritos enviados a  Universitas Tarraconensis. Revista de Ciencias de la Educación para publicación. Por su parte, los editores, el equipo de redacción y los revisores de la revista velarán por el mantenimiento de la integridad de la investigación que, en primera instancia, es responsabilidad de los autores. Se hace, por tanto, una llamada a los autores para que continúen evitando prácticas como el plagio y el «autoplagio». 

 

Temàtica / Scope

UT Revista de Ciències de l’Educació és una revista académica d’educació i pedagogia que publica treballs originals de recerca, específicament, des d’una perspectiva i metodologia aplicada de l’educació. El seu objectiu principal és aportar coneixements i pràctiques pedagògiques a investigadors i professionals que ajudin en la millora, mitjançant la discussió crítica i fonamentada, descripció, explicació i comprensió del pensament i acció educatives.