Perspectives de la litigació pel canvi climàtic arran del cas Urgenda

Albert Ruda-Gonzalez

Resum

La sentència del tribunal de l'Haia de juny de 2016 en el cas Urgenda, que va condemnar l’Estat holandès per no fer prou per combatre el canvi climàtic,va suposar un autèntic terratrèmol per al Dret de la responsabilitat ambiental i va donar lloc a una progènie de reclamacions similars. La seva confirmació pel tribunal d’apel·lació corresponent el passat 9 d’octubre de 2018 sembla donar-hi encara més força. No obstant això, el fet és que aquests pronunciaments judicials susciten qüestions molt profundes no només sobre la responsabilitat (civil o patrimonial de l'Administració, segons el sistema) sinó també d'ordre constitucional. En judicialitzar un tema eminentment polític, permeten de plantejar dubtes sobre si pronunciaments com aquests respecten o no la deguda separació entre els poders de l'Estat. Aquest article analitza críticament unes sentències que, si bé han donat una gran visibilitat a una qüestió de gran urgència i encara d’actualitat, sembla pressuposar que un tribunal és el millor lloc per a jutjar la responsabilitat pel canvi climàtic. Aquest treball s'acaba preguntant si una reclamació “a la Urgenda”seria possible en el nostre sistema i quin seria previsiblement el seu resultat.

Paraules clau

Responsabilitat ambiental; Canvi climàtic; Urgenda; Litigació climàtica; Culpa

Text complet:

PDF

Referències


AHMAD, Nadia B. / UR RASOOL BILAL, Mushtaq, "Monsoons, Hydropower, and Climate Justice in Pakistan 's River Communities", en Randall Abate, Climate Justice: Case Studies in Global and Regional Governance Challenges, West Academic. Washington, 2016, 471-492

ALLEN, M. R. / LORD, R., “The blame game”, Nature núm. 432, 2004, 551-552

ARANA GARCÍA, Estanislao, “The Fight Against Climate Change in Spain”, European Energy and Environmental Law Review, vol. 20, núm. 5, 2011, 176-186

ARIAS MALDONADO, Manuel, “La ideología del clima”, Revista de Libros, 10.1.2018 <https://www.revistadelibros.com/articulo_imprimible.php?art=1709&t=blogs> [Darrera consulta, 16 de desembre de 2018].

ASPINALL, Richard, “Geographical Perspectives on Climate Change”, Annals of the Association of American Geographers, vol. 100, núm. 4, 2010, 715-718

BACH, Tracy, "Human Rights in a Climate Changed World: The Impact of COP21, Nationally Determined Contributions, and National Courts", Vermont Law Review, vol. 40, 2016, 561-595

BÄHR, Cordelia Christiane / BRUNNER, Ursula / CASPER, Kristin / LUSTIG, Sandra H, “KlimaSeniorinnen: lessons from the Swisssenior women’s case for future climate litigation”, Journal of Human Rights and the Environment, vol. 9, núm. 2, 2018, 194–221

BAKKER, Bob, "Urgenda: International law, Dutch policies and the separation of powers", Medium, 2016, <https://medium.com/@bojbakker/urgenda-international-law-dutch-policies-and-the-separation-of-powers-ee8277735d0a> [Darrera consulta, 31 de març de 2018]

BAKKES, Ch. W., "Noot", AB Rechtspraak Bestuursrecht, núm. 336, 2015, 2112-2116

BECKERMAN, Wilfred / PASEK, Joanna, Justice, Posterity and the Environment, Oxford University Press. Oxford, 2004

BERGKAMP, Lucas, "Het Haagse klimaatvonnis", Nederlands Juristenblad, núm. 10, 2015, 2278-2288

BERGKAMP, Lucas, "The Urgenda judgment: a 'victory' for the climate that is likely to backfire", Hunton & Williams.- Lawyer Insights, September 9, 2015 <http://energypost.eu/urgenda-judgment-victory- climate-likely-backfire> [Darrera consulta, 31 de març de 2018]

BERGKAMP, Lucas / HANEKAMP, Jaap C., "Climate Change Litigation against States: The Perils of Court-Made Climate Policies", European Energy and Environmental Law Review, vol. 24, núm. 5, 2015, 102-114

BERLINER, L. Mark, “Uncertainty and Climate Change”, Statistical Science, vol. 18, núm. 4, 2003, 430-435

BERRY, Thomas, The Great Work, Three Rivers Press. New York, 1999

BESTEFORELDRENES KLIMAAKSJON, "Klimadommen Bor ankes", 2018.01.21 <http://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=42073> [Darrera consulta, 31 de març de 2018]

BHARATH, AK / TURNER, RJ, “Impact of climate change on skin cancer”, Journal of the Royal Society of Medicine, vol. 102, núm. 1, 2009, 215–218

BOOGAARD, Geerten, "Urgenda en de rol van de rechter. Over de ondraaglijke leegheid van de trias política ", Ars Aequi, vol. 65, núm. 1, 2016, 26-33

BOYLE, Alan, “Human Rights and the Environment: Where Next?”, European Journal of International Law, 2012, vol. 23, núm. 3, 613-642

BRASERO, Roberto, La influencia silenciosa. Cómo el clima ha condicionado la historia, Espasa. Madrid, 2017

BRENNAN, Troyen A. / CARTER, Robert F., “Legal and Scientific Probability of Causation of Cancer and Other Environmental Disease in Individuals”, Journal of Health Politics, Policy and Law, vol. 10, núm. 1, 1985, 33-80, p. 33 i ss.

BRUNNÉE, Jutta, “Climate Change, global environmental justice and international environmental law” en Jonas Ebbeson / Phoebe Okowa (eds), Environmental Law and Justice in Context, Cambridge University Press, Cambridge, 2009, 316-331

BUGGE, Hans Christian, “Twelve fundamental challenges in environmental law”, en Christina Voigt (ed.), Rule of Law for Nature. New Dimensions and Ideas in Environmental Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, 3-26,

CABANILLAS SÁNCHEZ, Antonio, “La responsabilidad civil por inmisiones y daños al medio ambiente”, Anuario de Derecho Civil, vol. 49, núm. 1, 1996, 5-74

CARBONELL, Eudald, Elogio del futuro. Manifiesto por una conciencia crítica de especie, Arpa. Barcelona, 2018

COX, R.H.J., "The Liability of European States for Climate Change", Utrecht Journal of International and European Law, vol. 30, núm. 78, 2014, 125-135

COX, Roger, “A climate change litigation precedent: Urgenda Foundation v The State of the Netherlands”, Journal of Energy & Natural Resources Law, vol. 34, núm. 2, 2016, 143-163

COX, Roger H.J., Revolution Justified, Planet Prosperity Foundation. Maastricht, 2012

DE JONG, Elbert, Voorzorgverplichtingen. Over aansprakelijkheidsrechtelijke normstelling voor onzekere risico's, Proefschrift, Boom juridisch. Den Haag, 2016

DE JONG, Elbert R. / SPIER, Jaap, “Climate Change: A Major Challenge and a Serious Threat to Enterprises”, en Dovenschmidt Quaterly, núm . 1, 2013, 36-43.

DE JONG, Elbert R., "Urgenda: rechterlijke risicoregulering alsalternatief voor risicoregulering door de overheid?", Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, núm. 46, 2015 (versió digital) <https://www.recht.nl/vakliteratuur/algemeen/artikel/393744/urgenda-rechterlijke-risicoregulering-als-alternatief-voor-risicoregulering-door-de-overheid/> [Darrera consulta, 16 de desembre de 2017].

DE JONG, Elbert R., "Case Note, Dutch State Ordered to Cut Carbon Emissions", European Journal of Risk Regulation, núm. 3, 2015, 448-453.

DE SADELEER, Nicholas, "The Precautionary principle and climate change", en Daniel A. Farber / Marjan Peters (ed.), Climate Change Law. Elgar Encyclopedia of Environmental Law, Elgar. Cheltenham, 2016, 20-31

DE-SHALIT, Avner, The Environment Between Theory and Practice, Oxford University Press. Oxford, 2004

DE VILCHEZ MORAGUES, Paz, "Broadening the scope: The Urgenda case, the Oslo Principles and the role of national courts in advancing environmental protection concerning climate change", Spanish Yearbook of International Law, núm. 20, 2016, 71-92

EGEA FERNÁNDEZ, Joan, “Condiciones medioambientales y derechos fundamentales. Inmisiones perjudiciales que obligan a abandonar el domicilio (a propósito de la Sentencia del TEDH de 9 de diciembre de 1994)”, Derecho Privado y Constitución, núm. 9, 1996, p. 323-364

EXPERT GROUP ON CLIMATE OBLIGATIONS OF ENTERPRISES, Principles on Climate Obligations of Enterprises, Eleven International Publishing. The Hague, 2018

FOSTER, Sheila R. / GALIZZI, Paolo, “Human rights and climate change: building synergies for a common future”, en Daniel A. Farber / Marjan Peters (ed.), Climate Change Law. Elgar Encyclopedia of Environmental Law, Elgar. Cheltenham, 2016, 43-63

FRENCH, Duncan / PONTIN, Benjamin, “The science of climate change: a legal perspective on the IPCC”, en Daniel A. Farber / Marjan Peters (ed.), Climate Change Law. Elgar Encyclopedia of Environmental Law, Elgar. Cheltenham, 2016, 9-19

GARDINER, Stephen M. / CANEY, Simon / JAMIESON, Dale / SHUE, Henry (eds.), Climate Ethics. Essential Readings, Oxford University Press. New York, 2010

GOSSERIES, Axel / MEYER, Lukas H., “Introduction — Intergenerational Justice and Its Challenges”, en Axel Gosseries / Lukas H. Meyer, Intergenerational justice, Oxford University Press. Oxford, 2010, 1-21

GREENPEACE NORWAY, "Tingretten frifinner staten", 2018.04.01 <http://www.greenpeace.org/norway/no/Tingretten-frifinner-staten/> [Darrera consulta, 31 de març de 2018]

HALL, Matthew, “State Responsibility for the ADverse Impacts of Climate Change on Individuals: Assessing the Potential for an Interdisciplinary Approach”, en Stephen Farrall / Tawhida Ahmed / Duncan French (eds.), Criminological and Legal Consequences of Climate Change, Hart. Oxford and Portland Oregon, 2012, 215-240

HARREMÖES, Poul, et al., Late lessons from early warnings: the Precautionary principle 1896-2000, Office for Official Publications of the European Communities. Luxembourg, 2001

HAYWARD, Tim, “Human Rights Versus Emissions Rights: Climate Justice and the Equitable Distribution of Ecological Space”, Ethics & International Affairs, 2007, vol. 21, núm. 4, 431-450

KING, David / SCHRAG, Daniel / DADI, Zhou / YE, Qi / GHOSH, Arunabha, Climate Change. A Risk Assessment, 2015 <http://www.csap.cam.ac.uk/projects/climate-change-risk-assessment/> [Darrera consulta, 31 de març de 2018]

KLEIN, Naomi, This Changes Everything, Penguin. London, 2014.

LEOPOLD, Aldo, Una ética de la tierra, Catarata. Madrid, 2017 (2ª. edición).

MASLIN, Mark, Climate Change. A Very Short Introduction, Oxford University Press. Oxford, 2014 (3rd edition)

OLABE EGAÑA, Antxon, Crisis climática-ambiental. La hora de la responsabilidad, Galaxia Gutenberg. Barcelona, 2016

PANTALEÓN PRIETO, Fernando, “Los anteojos del civilista: hacia una revisión del régimen de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas”, Documentación administrativa, núm. 237-238, 1994, 239-254, p. 239.

PÖTTKER, Erik, Klimahaftungsrecht. Die Haftung für die Emission von Treibhausgasen in Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika, Mohr Siebeck. Tübingen, 2014

ROBERTS, J. Timmons / PARKS, Bradley C., “Ecologically Unequal Exchange, Ecological Debt, and Climate Justice. The History and Implications of Three Related Ideas for a New Social Movement”, International Journal of Comparative Sociology, 2009, vol. 50, núm. 3-4, 385-409

ROBINSON, Mary, “Foreword”, en Stephen Humphreys (ed.), Human Rights and Climate Change, Cambrigde University Press. Cambridge, 2010, xvii-xx

RODRÍGUEZ GARCÍA, Noel, “Responsabilidad del Estado y cambio climático: el caso Urgenda c. Países Bajos”, Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 7, núm. 2, 2016, 1-38

RUDA GONZÁLEZ, Albert, El daño ecológico puro, Thomson Aranzadi. Cizur menor, 2007

RUDA GONZÁLEZ, Albert, “From Salamander’s Wool to Lethal Dust: Asbestos Liability Under Spanish Law in Light of Heneghan”, European Review of Private Law, 2017, vol. 25, núm. 6, 1117–1133

SACHS, Jeffrey D., La era del desarrollo sostenible, Ediciones Deusto. Barcelona, 2015

SAURER, Johannes / PURNHAGEN, Kai, "Klimawandel vor Gericht – Der Rechtsstreit der Nichtregierungsorganisation ‘Urgenda’ gegen die Niederlande und seine Bedeutung für Deutschland ", Zeitschrift für Umweltrecht, núm. 27-1, 2016, 16-23

SELBY, Jan / DAHI, Omar S. / FRÖHLICH, Christiane / HULMEE, Mike, “Climate change and the Syrian civil war revisited”, Political Geography, 2017, vol. 60, 232-244

SPIER, Jaap, "Injunctive relief", en Jaap Spier / Ulrich Magnus (eds.), Climate change remedies: injunctive relief and criminal law responses, Eleven International. The Hague, 2014, 1-120

SPIER, Jaap, Shaping the law for global crises: thoughts about the role the law could play to come to grips with the major challenges of our time, Eleven International Publishing. The Hague, 2012

VERSCHUUREN, Jonathan, “Urgenda Climate Change Judgment Survives Appeal in the Netherlands”, IUCN, 24 Oct 2018, <https://www.iucn.org/news/world-commission-environmental-law/201810/urgenda-climate-change-judgment-survives-appeal-netherlands> [Darrera consulta, 16 de desembre de 2018].

WELLS, Alan, “Climate Change: The Final Countdown”, European Environmental Law Review, núm. 3, 2007, 62-65

WORLAND, Justin, “How Climate Change Could Make the Migrant Crisis Worse”, Time, 2017 <http://time.com/5076003/climate-change-migration-trump/> [Darrera consulta: 16 de desembre de 2018]

ZAHAR, Alexander, “Mediated versus Cumulative Environmental Damage and the International Law Association’s Legal Principles on Climate Change”, Climate Law, vol. 4, núm. 3-4, 2014, 217-233

ZEMEL, Marc, “The rise of rights-based climate litigation and Germany's susceptibility to suit”, Fordham Environmental Law Review, núm. 29, 2018, 484-527

ZHANG, Xiao-Bing / HENNLOCK, Magnus, ”The benefits of international cooperation underclimate uncertainty: a dynamic game analysis”, Environment and Development Economics, núm. 23, 2018, 452–477
DOI: https://doi.org/10.17345/rcda2119Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Copyright (c) 2018 Revista Catalana de Dret Ambiental