El deure dels propietaris privats forestals de conservar els boscos per evitar el risc d’incendis

Jordi Salbanyà Benet

Resum

El present treball té per objecte analitzar el contingut del deure dels propietaris forestals de conservar els boscos per evitar el risc d'incendis, que s’ha de portar a terme al nostre entendre, mitjançant la redacció, aprovació administrativa i execució dels instruments d'ordenació forestal  que la legislació sectorial regula.

El contingut d’aquests instruments d’ordenació no sols permet el compliment del deure legal de conservació  sinó que a més assegura una gestió forestal sostenible, la qual cosa és coherent amb el mandat de la Llei catalana 16/2017, d'1 d'agost, del canvi climàtic, quan estableix que les mesures que les administracions adoptin en matèria de boscos i gestió forestal han d'anar encaminades a reduir la vulnerabilitat del sistema forestal i a optimitzar la seva capacitat d'actuar com a embornal.

Un deure legal que, en excedir del deure que amb caràcter general s'imposa per a qualsevol tipus de sòl, s'hauria de dur a terme pels propietaris privats forestals amb l'auxili econòmic de les administracions públiques, mitjançant l'establiment de  concretes mesures de foment, les quals haurien d'estar al mateix nivell i grau d'exigència que el deure que se’ls imposa.

 


Paraules clau

boscos; deure de conservació; propietari forestal; canvi climàtic; instruments d’ordenació forestal;

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.17345/rcda1956Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Copyright (c) 2018 Revista Catalana de Dret Ambiental