Una proposta de desenvolupament de l’autogovern català i andalús en matèria de costes: el Projecte de llei d’ordenació del litoral

Autors/ores

  • Josep Maria Aguirre i Font Universitat de Girona

DOI:

https://doi.org/10.17345/rcda1874

Paraules clau:

Ordenació del litoral, Urbanisme, Ordenació del territori, Medi ambient, Canvi climàtic

Resum

En un context en què la pressió econòmica i els efectes del canvi climàtic sobre la costa són cada vegada més evidents, i davant la incapacitat de la legislació estatal de donar-hi resposta, aquest article estudia les potencialitats del marc competencial de la Generalitat de Catalunya i la Junta de Andalucía per desplegar instruments propis d’ordenació de la costa que regulin conjuntament el domini públic maritimoterrestre i els seus espais confrontants. Ho fa a partir de l’estudi de les competències que els foren traspassades, de l’estudi de la jurisprudència constitucional, i singularment del Projecte de llei d’ordenació del litoral que ha aprovat la Generalitat de Catalunya. Una norma pionera a l’Estat que pot posar les bases d’un nou model de governança del litoral.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Josep Maria Aguirre i Font, Universitat de Girona

Professor lector de Dret Administratiu de la Universitat de Girona i col·laborador docent a la Universitat Oberta de Catalunya.

Llicenciat en Dret, Postgrau en Dret Urbanístic i Doctor per la Universitat de Girona amb la tesi «El règim jurídic del litoral català» amb la qual va obtenir la màxima qualificació acadèmica apte cum laude per unanimitat i el Premi extraordinari de doctorat en Dret, Economia i empresa 2013.

Autor de diverses publicacions sobre l’urbanisme i l’ordenació del litoral ha treballat en la redacció de l’Avantprojecte de Llei d’ordenació del litoral català i l’Avantprojecte de la Llei de territori amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

És secretari de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, vocal de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona i ha estat membre de la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat.

Referències

Diversos autors, “Una aproximación a los instrumentos para la adaptación del cambio climático en la costa andaluza”, El litoral de Andalucía: norma y naturaleza, coordinada per Joaquín Rodríguez y María Carmen Nuñez, Universidad de Huelva, 2015.

Diversos autors, El nuevo derecho de las costas, dirigit per Juan Francisco Pérez Gálvez, La Ley: El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, Barcelona, 2015.

Diversos autors, La nueva regulación de las costas, coordinado por José Luís Carro, Javier Ferreira y Alba Nogueira, INAP, 2014.

Aguirre i Font, Josep M., Régimen Jurídico del Litoral Catalán: especial referencia a la reforma de la Ley de Costas operada por la Ley 2/2013 y al nuevo Reglamento General de Costas aprobado por el Real Decreto 876/2014, Atelier, Barcelona, 2014.

Aguirre i Font, Josep M., «L’impacte de la reforma de la Llei de costes sobre el règim jurídic del litoral català: especial referència a la reducció de l’espai protegit i a les invasions competencials», Revista catalana de dret públic, núm. 47, Barcelona, 2013.

Araguàs Galcerà, Irene, La transparencia en el ejercicio de la potestat reglamentaria, Atelier, Barcelona, 2016.

Gifreu Font, Judith, a “La protección y utilización del demanio marítimo-terrestre a propósito de la reciente jurisprudencia constitucional. Hacia una ordenación integrada y sostenible del litoral de Cataluña”, Práctica Urbanística, núm. 140, Editorial Wolters Kluwer, 2016.

Lozano Cutanda, Blanca, “El TJUE declara contraria a la Directiva de Servicios la prórroga automática por ley de las concesiones para actividades económicas en la costa (STJUE de 14 de junio de 2016)”, Análisis GA&P, 2016.

Nel·lo i Colom, Oriol, en relació a Ordenar el territorio. La experiencia de Barcelona y Cataluña, Tirant Humanidades, Colección Crónica, València, 2012.

Noguera de la Muela, Belén, “La protecció del litoral a propòsit de la llei de protecció i ús sostenible del litoral de 2013 i el reglament de desenvolupament de 2014”, El desenvolupament de l’autogovern en matèria de territori, paisatge, litoral i urbanisme, coordinada per Joan M. Trayter i Carles G. Rocasalva, IEA, Barcelona, 2017.

Noguera de la Muela, Belén, “Reflexiones sobre algunos aspectos urbanísticos de la actual normativa de costas en el territorio litoral” en l’obra El derecho de la Ciudad y el territorio. Estudios en homenaje a Manuel Ballbé Prunés, dirigida per Judith Gifreu, Martín Bassols i Ángel Menéndez, INAP, 2016.

Nuñez Lozano, María del Carmen, Estudios jurídicos sobre el litoral, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2016.

Pérez Gálvez, Juan Francisco a “Revisión constitucional del nuevo derecho de costas: cuestiones urbanísticas”, Práctica Urbanística, núm. 140, Editorial Wolkers Kluwer, 2016.

Pons Cànovas, Ferran, a El nuevo régimen jurídico de las costas, Thomson Reuters-Aranzadi, Navarra, 2015.

Pons Cànovas, Ferran, “Els reptes i el potencial de la Llei catalana del litoral” a La governança i la gestió integrada del litoral a Catalunya. Reptes tècnics i normatius, Grup de Recerca Interfase, Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 2016.

Rodríguez, Joaquín y Nuñez, María Carmen (Coord.), El litoral de Andalucía: norma y naturaleza, Universidad de Huelva, 2015.

Ridao i Martín , Joan, Curs de dret públic de Catalunya, Columna, Escola d’Administració Pública de Catalunya, Barcelona, 2012.

Salom Parets, Aina, a “La capacidad de carga «conditio iuris» en la normativa territorial y turística”, Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 313, Madrid, 2017.

Sanz Larruga, Francisco-Javier, “La reforma de la Ley de Costas o la puesta en valor económico del litoral”, Observatorio de políticas ambientales 2014, López Ramon, Fernando (coord.). Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2014.

Sanz Larruga, Francisco-Javier, “Costas y litoral: biodiversidad marina, cambio climàtico y otras cuestiones, en l’obra col·lectiva Observatorio de políticas ambientales 2016, López Ramon, Fernando (coord.), Editorial CIEMAT, Madrid, 2016.

Sardà, Rafael; Pintó, Josep, i Valls, Josep Francesc (coord.) Hacia un nuevo modelo integral de Gestión de Playas, Documenta Universitaria, Girona, 2013.

Serra Monté, Agustí i Miralles Sabadell, Ferran, a “L'ordenació territorial i urbanística: cap a una nova llei?” Medi Ambient Tecnologia i Cultura, núm. 51, 2014.

Serra Monté, Agustí i Foz i Dalmau, Jordi, “L’Avantprojecte de llei sobre l’ordenació del litoral català” a La governança i la gestió integrada del litoral a Catalunya. Reptes tècnics i normatius, Grup de Recerca Interfase, Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 2016.

Tornos Mas, Joaquín, “La sentencia del Tribunal Constitucional español 31/2010 sobre el Estatuto de autonomía de Cataluña”, Istituzioni del Federalismo. Rivista di Studi Giuridici e Politici, núm. 1/2011, 2011.

Trayter Jiménez, Joan M., Derecho Urbanístico de Cataluña, sisena edició, Atelier, Barcelona, 2016.

Descàrregues

Publicades

2018-07-27

Com citar

Aguirre i Font, J. M. (2018). Una proposta de desenvolupament de l’autogovern català i andalús en matèria de costes: el Projecte de llei d’ordenació del litoral. Revista Catalana De Dret Ambiental, 9(1). https://doi.org/10.17345/rcda1874

Número

Secció

NOTES