La incidència de la Directiva de Serveis en el Règim d'Intervenció sobre les activitats per part dels ens locals des del punt de vista ambiental

Josep Maria Sabaté Vidal

Resum

La Directiva 2006/123/CE, relativa als serveis en el mercat interior (Directiva  de serveis) i la seva transposició han donat lloc en els darrers temps a un important debat polític i jurídic. L'objectiu principal de la Directiva és el desenvolupament d'un mercat interior de serveis al si de la Unió Europea. Això no obstant, les mesures previstes per assolir-lo, bàsicament la supressió dels obstacles legals i la simplificació dels procediments administratius per a l'establiment i l'exercici d'activitats de servei, han acabant afectant, més enllà de l'objectiu inicial, el règim administratiu de la intervenció i el control sobre les activitats. Una part important d'aquesta intervenció està en mans dels ens locals, especialment en el cas de les activitats que poden tenir incidència ambiental. Mitjançant aquesta nota es pretén donar una breu referència de la incidència que sobre aquest àmbit de competències locals té la Directiva i les normes internes de transposició.      

Paraules clau

Directiva de serveis; ens locals; intervenció sobre les activitats; medi ambient

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.17345/rcda1192Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Copyright (c) 2017 Revista Catalana de Dret Ambiental