Les principals novetats introduïdes per la Directiva 2008/98/CE sobre residus i les línies d'actuació en la seva transposició a l'ordenament espanyol

Noemi Blázquez Alonso

Resum

El proper 12 de desembre de 2010 finalitza el termini per a què els Estats membres transposin la Directiva marc de residus. Malgrat que la Directiva ha estat titllada per representants europeus i organitzacions ecologistes com a norma “massa feble”, el cert és que la norma comunitària pretén introduir nous conceptes clau en el marc de la producció i gestió de residus i revisar els ja existents en vista de l’abundant jurisprudència dictada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Aquest estudi analitza les novetats que aporten la nova Directiva marc i els primers treballs realitzats pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí en la transposició de la norma comunitària a l’ordenament espanyol, així com la possible aplicació directa de la Directiva marc en cas de manca de transposició o transposició incorrecta.

Això sense perjudici de que seran els governs autonòmics els que, en l’exercici de les competències que tenen atribuïdes en matèria de medi ambient, dissenyin les polítiques aplicables al tractament i gestió dels seus residus. No obstant això, caldria aprofitar l’oportunitat que ofereix la transposició de la Directiva Marc per harmonitzar els diferents règims autonòmics.


Paraules clau

efecte directe; subproducte; residu

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.17345/rcda1028Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Copyright (c) 2017 Revista Catalana de Dret Ambiental