Polítiques editorials

Focus i abast

La 'Revista Catalana de Dret Ambiental' és una publicació adreçada a la divulgació de la investigació científica i les novetats normatives i jurisprudencials en l'àmbit del dret ambiental. La revista publica estudis (articles científics que analitzen de manera aprofundida una temàtica relacionada amb el dret i les polítiques ambientals), notes (articles curts dedicats a qüestions concrets d'actualitat), cròniques (repassos generals de l'actualitat en matèria de dret ambiental en diversos àmbits normatius), ressenyes bibliogràfiques i documentació. Accepta estudis i notes en diverses llengües, en atenció al seu interès científic i qualitat, acreditats en un procediment de doble avaluació, mentre que publica les cròniques en català i castellà. 

TRÍPTIC

Índexació i bases de dades

 

Política de seccions

Articles antics

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

EDITORIAL

Desactivat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

EDITORIAL / INTRODUCCIÓ AL MONOGRÀFIC

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

MONOGRÀFIC

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

ESTUDIS

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

NOTES

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

CRÒNICA

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

RECENSIONS

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

CIMERA RIO+20: Documents

Desactivat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

LLIÇONS APRESES ALS TRIBUNALS

Desactivat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

IN MEMORIAM

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes
 

Procés d'avaluació d'experts/ertes

Per seleccionar els treballs que seran publicats, tots ells han de ser avaluats a través d'un sistema de blind double referee. L'avaluació l'han de dur a terme dos avaluadors. Un d'ells ha de ser membre del Comitè de Redacció o del Consell Científic de la RCDA. L'altre ha de ser una persona experta en el tema de l'estudi o nota. Cap d'ells ha de conèixer la identitat de l'autor. Per ser publicar, un treball ha d'obtenir l'avaluació positiva dels dos avaluadors. En cas de contradicció, la decisió final depèn del Comitè de Redacció, que pot encarregar a un tercer avaluador la revisió del treball. La decisió d'aquest és definitiva. Els autors han de rebre el resultat de l'avaluació, una vegada finalitzada, i, si és necessari poden fer modificacions en el treball, d'acord amb els comentaris dels avaluadors, en cas que aquest hagi estat acceptat. Els autors han de rebre una comunicació informant-los de la publicació del seu treball.

La designació dels avaluadors es fa d'acord amb els criteris següents:

- No pertànyer a la mateixa institució de l'autor.

- Tenir una qualificació acadèmica almenys igual que la de l'autor.

- Tenir competència lingüística suficient en la llengua utilitzada en el treball.

- Tenir capacitat cientifíca suficient en el tema del treball.

 

Freqüència de publicació

Publicació semestral

 

Política d’accés obert

La revista proporciona accés lliure immediat al contingut basant-se en el principi que fer que la cerca estigui disponible al públic facilita un intercanvi de coneixement més ampli i global.

 

 

 

Arxivament

La revista utilitza el sistema LOCKSS per crear un sistema d'arxivament distribuït entre totes les biblioteques que hi participen. A més, permet a les biblioteques que creïn documents permanents de la revista per a conservar-la i restaurar-la. More...

A més a més de ser accessible des de la nostra pàgina web, la revista es troba dipositada en el Repositori Institucional de la Universitat Rovira i Virgili i en el repositori RACO

 

Dates límit de recepció d'originals

NÚMERO DE JULIOL

 

ESTUDIS: 1 ABRIL

NOTES: 15 ABRIL

CRÒNIQUES: 15 ABRIL

RECENSIONS: 15 ABRIL

 

NÚMERO DE DESEMBRE


ESTUDIS: 1 OCTUBRE

NOTES: 15 OCTUBRE

CRÒNIQUES: 15 OCTUBRE

RECENSIONS: 15 OCTUBRE

 

Decisió motivada de la decisió editorial

La Revista Catalana de Dret Ambiental es compromet a comunicar a l'autor la decisió motivada sobre el seu original en un termini de dos mesos des de la confirmació de la recepció.

 

Índexs i Bases de dades

La RCDA ha estat inclosa en els següents directoris, índex i bases de dades de revistes científiques:

ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)

ERIH PLUS

Directory of Open Access Journal

DOAJ

Revistes Catalanes amb Accés Obert RACO

Catálogo Colectivo de la

Red de Bibliotecas Universitarias

REBIUN

V/Lex

Dialnet

MIAR 2015 Live

Information Matrix for the Analysis of Journals

DICE

(Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas), CSIC / ANECA.

LATINDEX-Catálogo

La RCDA acompleix els 36 criteris de qualitat.

RESH

La RCDA acompleix 17 dels 18 criteris de qualitat de la CNEAI, i 20 dels 22 criteris de qualitat fixats per ANECA.

CARHUS+ 2018 

Qualificació A.

Plataforma Sucupira (Brazil)

Classificació A2

REDIB - Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico

REDIB

Sumarios ISOC - Ciencias Sociales y Humanidades   

ROAD

Directory of Open Access Scholarly Resources

SUDOC

CIRC: Clasificación Integrada de Revistas Científicas

 

 

Ètica i negligència a la publicació

 

La Revista Catalana de Dret Amboental es compromet amb la comunitat acadèmica a assegurar l'ètica a les seves publicacions i la qualitat dels seus articles. El plagi està estrictament prohibit i els documents que s'hi troben plagiats seran eliminats o no publicats a la revista. Amb l'enviament de l'original l'autor (o autors) garanteix que l'article i els materials associats són originals i que no infringeix/en els drets d'autor de cap persona. Els autors també han de justificar que l'article ha estat consensuat amb tots els autors, i que no ha estat presentat ni publicat amb anterioritat a altra revista o publicació.