Sobre la revista

Focus i abast

La Revista Catalana de Dret Ambiental (RCDA) és una publicació adreçada a la divulgació de la investigació científica i les novetats normatives i jurisprudencials en l'àmbit del Dret ambiental. La Revista publica estudis (articles científics que analitzen en profunditat una temàtica relacionada amb el dret i les polítiques ambientals), notes (articles curts dedicats a qüestions concretes d'actualitat), cròniques (repassos generals de l'actualitat en matèria de dret ambiental en diversos àmbits normatius), ressenyes bibliogràfiques i documentació. Si bé les cròniques es publiquen exclusivament en català i castellà, la Revista accepta estudis i notes en diverses llengües (anglès, portuguès, francès) en atenció al seu interès científic i qualitat, acreditats en un procediment de doble avaluació. 

Procés d'avaluació de persones expertes

Per seleccionar els treballs que seran publicats, tots ells han de ser avaluats a través d'un sistema de revisió en doble cec (blind double referee). L'avaluació l'han de dur a terme dues persones avaluadores expertes en el tema de l'estudi. Cap d'elles ha de conèixer la identitat de la persona autora. Per ser publicat, un treball ha d'obtenir dues avaluacions positives. En cas de contradicció, la decisió final depèn del Consell de Redacció, que pot encarregar a una tercera persona avaluadora la revisió del treball. La decisió d'aquesta és definitiva. Les persones autores, un cop finalitzat el procés de avaluació, rebran la notificació del seu resultat. En cas d'acceptació del treball, es podrá sol·licitar a les persones autores la consideració de modificacions al text d'acord amb els comentaris rebuts. Les persones autores rebran una comunicació informant-los de la publicació del seu treball.

La designació de les persones avaluadores es fa d'acord amb els criteris següents:

- No pertànyer a la mateixa institució de la persona autora.

- Tenir una qualificació acadèmica almenys igual que la persona autora.

- Tenir competència lingüística suficient en la llengua utilitzada en el treball.

- Tenir capacitat cientifíca suficient en el tema del treball.

Freqüència de publicació

Publicació semestral

Política d’accés obert

Aquesta revista proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix l’intercanvi global de coneixement.

Publicacions URV proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix l’intercanvi global de coneixement. Tots els llibres es publiquen sota una llicència Creative Commons (CC BY-NC-SA).
En el marc de la política de planificació global de les tasques d’edició i difusió s’incideix activament en l’àmbit de la preservació digital dels documents publicats. És per això que per tal d’assegurar la durabilitat del material científic es tenen en compte les mesures següents:
- Periòdicament es realitzen còpies de seguretat dels arxius publicats i de treball en unitats d’emmagatzemament extern per part de Publicacions URV.
- En el moment que Publicacions URV realitza qualsevol tasca d’actualització de programari d’edició es té en compte la necessitat de compatibilitat dels formats, tant dels relacionats amb el procés intern d’edició com els de sortida i publicació final, per tal d’assegurar-ne la recuperació futura si és necessària.
- El Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació de la URV realitza un dipòsit de tots els articles publicats i les metadades corresponents que és accessible al Repositori Institucional de la Universitat Rovira i Virgili. Aquesta còpia es troba en servidors diferents del que hostatja la revista.
- El registre de DOI mitjançant la plataforma Crossref assegura la difusió i pervivència de les metadades relacionades amb els llibres.
- Gràcies a la llicència en accés obert, es vol encoratjar i estimular a tots els organismes interessats a realitzar còpies dels llibres i metadades publicades amb finalitats de conservació i preservació.

Recepció d'originals

La RCDA manté un flux continu de recepció originals. La decisió sobre el volum i el número de publicació dels manuscrits que es valorin positivament correspon a l'equip editorial, d'acord amb consideracions relatives al flux editorial de la Revista. L'equip editorial garantirà la major celeritat possible en el procés de publicació, sempre preservant l'alta qualitat científica del contingut de la Revista.

Decisió editorial motivada

La RCDA es compromet a comunicar a la persona autora la decisió motivada sobre el seu original en un termini prudent des de la confirmació de la recepció.

Índexs i Bases de dades

La RCDA ha estat inclosa en els següents directoris, índex i bases de dades de revistes científiques:

 • SCOPUS
 • Segell de Qualitat per Revistes Científiques del FECYT
 • ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)
 • Europub
 • DOAJ (Directory of Open Access Journal)
 • RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)
 • REBIUN (Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Universitarias)
 • V/Lex
 • Dialnet
 • MIAR 2021 (Live Information Matrix for the Analysis of Journals)
 • DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas), CSIC / ANECA.
 • LATINDEX: La RCDA acompleix els 36 criteris de qualitat al Catàleg V1.0 (2002-2017) i 33 de 38 al Catàleg V2.0 (2018-).
 • RESH: La RCDA acompleix 17 dels 18 criteris de qualitat de la CNEAI, i 20 dels 22 criteris de qualitat fixats per ANECA.
 • CARHUS+ 2018: Qualificació A
 • Sucupira (Brasil): Classificació A1
 • ROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources)
 • SUDOC
 • CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas)

Ètica i negligència en la publicació

La RCDA es compromet amb la comunitat acadèmica a assegurar l'ètica de les seves publicacions i la qualitat dels seus articles. El plagi està estrictament prohibit i els documents en que es detecti la comissió de plagi seran eliminats o no publicats a la Revista. Amb l'enviament de l'original, les persones autores garanteixen que l'article i els materials associats són originals i que no infringeixen els drets d'autoria de cap persona. Les persones autores també han de justificar que l'article ha estat consensuat amb tots les co-autores, i que no ha estat presentat ni publicat amb anterioritat a cap altra revista o publicació. 

Codi ètic de la revista

La RCDA es compromet a mantenir els estàndards ètics i pren com a referència els principis publicats per COPE (Best Practice Guidelines for Journal Editors). És imprescindible que totes les parts involucrades en el procés — persones directores, editores, avaluadores i autores— coneguin i acatin els principis d’aquest codi.

Persones directores/editores

 • Decisió sobre la publicació de treballs: la persona directora de la Revista, després de consultar el consell editorial, es responsabilitza de la decisió de publicar o no els articles que arriben a la redacció, una vegada rebuts els dictàmens de avaluació externa. Es compromet a seguir el mateix criteri per acceptar o rebutjar tots els articles d’acord amb l’originalitat, rellevància i claredat d’aquests. La persona directora oferirà mecanismes per apel·lar decisions editorials davant del consell editorial. Així mateix, oferirà directrius completes i actualitzades sobre les responsabilitats de les persones autores i de les característiques dels treballs enviats a la Revista.
 • No discriminació: la persona directora examinarà els articles proposats sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació sexual, la religió, l’origen ètnic, el país d’origen o ciutadania o l’orientació política de les persones autores.
 • Confidencialitat: la persona directora i la resta del personal relacionat amb la Revista es comprometen a no revelar informació sobre els articles rebuts a persones que no siguin la mateix persona autora i les avaluadores. Igualment garanteixen que el procés es desenvoluparà de forma que es preservi l’anonimat de les personas revisores i autores en tots els casos.
 • Conflicte d’interessos i divulgació: la persona directora es compromet a no utilitzar per als seus propis treballs d’investigació els resultats dels articles rebuts sense el consentiment explícit de la persona autora.
 • Reconeixement d’errors: la persona directora publicarà correccions, aclariments, retractacions i disculpes en cas que sigui necessari.
 • Qualitat: es demanarà l’opinió les persones autores. revisores i al comitè editorial per tal de millorar el procés editorial.

 Persones autores

 • Autoria del text: l’article proposat haurà d’estar signat pel la persona autora i, si es dóna el cas, per qualsevol altra persona que hagi col·laborat de manera significativa en la planificació, organització, elaboració o processament de la investigació que es trobi en la base de l’article. En cas de coautoria, la persona autora que envia el text ha de declarar explícitament que al treball apareixen els noms de totes les persones autores, que han donat la seva aprovació i consentiment a la versió final de l’article per ser publicat en la Revista.
 • Responsabilitat: les persones autores es fan responsables del contingut del seu manuscrit.
 • Plagi i originalitat: les persones autores declaren que el treball enviat a la Revista és original en totes i cadascuna de les seves parts i que cita correctament totes les fonts emprades.
 • Accés i conservació de les dades: les persones autores dels articles hauran d’aclarir, a petició de la Direcció, les fonts o dades sobre les quals es basa la investigació; aquestes dades es conservaran durant un període de temps raonable després de la publicació i es podran donar a conèixer en cas que sigui necessari.
 • Publicacions múltiples, repetitives o en conflicte: la persona autora no publicarà articles que exposin la mateixa investigació en més d’una revista de manera simultània.
 • Conflicte d’interessos i divulgació: les persones autores declaren explícitament que no existeix conflicte d’interessos que hagin condicionat els resultats de la investigació o les interpretacions que es proposen. També indicaran les fonts de finançament de la investigació i, si és el cas, també el projecte en què s’emmarca l’article.
 • Errors en els articles publicats: en cas que una persona autora identifiqui un error o inexactitud rellevant en un article publicat, n’haurà d’informar a la Direcció de la Revista i proporcionar tota la informació necessària perquè es facin les correccions oportunes.

Persones avaluadores

 • Revisió de persones expertes: s’adopta el sistema de revisió en doble cec, procediment que ajuda a la Direcció i el consell editorial a prendre decisions sobre els articles rebuts a la redacció de la Revista i que al mateix temps permet a la persona autora millorar el seu treball.
 • Respecte als terminis: una vegada s’ha acceptat avaluar un article, les persones revisores respectaran els terminis establerts; en cas de no poder-los assumir hauran de comunicar-ho amb prou antelació a la Direcció.
 • Confidencialitat: els articles sotmesos a revisió es consideren documents confidencials i, per tant, les persones revisores no podran discutir-los amb terceres persones sense el permís de la Direcció.
 • Objectivitat: la revisió es portarà a terme de manera objectiva; no es consideraran oportuns els judicis personals sobre la persona autora i les persones revisores argumentaran les seves opinions sobre el treball de manera apropiada i justificada.
 • Indicacions bibliogràfiques: les persones revisores es comprometen a oferir dades bibliogràfiques precises d’obres importants per al tema de l’article que la persona autora pugui haver omès; així mateix, comunicaran a la Direcció semblances o solapaments del text rebut amb altres obres, si es donés el cas.
 • Conflicte d’interessos i divulgació: qualsevol informació reservada que s’hagi obtingut en el procés d’avaluació serà considerada confidencial i no es podrà utilitzar per a finalitats personals; en cas que la revisió d’un article suposi un conflicte d’interessos de la persona revisora a causa de relacions de col·laboració o competència amb la persona autora o amb la institució de la qual procedeix, la persona revisora rebutjarà la proposta de revisió.