Sobre la revista

Focus i abast

La 'Revista Catalana de Dret Ambiental' és una publicació adreçada a la divulgació de la investigació científica i les novetats normatives i jurisprudencials en l'àmbit del dret ambiental. La revista publica estudis (articles científics que analitzen de manera aprofundida una temàtica relacionada amb el dret i les polítiques ambientals), notes (articles curts dedicats a qüestions concrets d'actualitat), cròniques (repassos generals de l'actualitat en matèria de dret ambiental en diversos àmbits normatius), ressenyes bibliogràfiques i documentació. Accepta estudis i notes en diverses llengües, en atenció al seu interès científic i qualitat, acreditats en un procediment de doble avaluació, mentre que publica les cròniques en català i castellà. 

TRÍPTIC

Índexació i bases de dades

Procés d'avaluació d'experts/ertes

Per seleccionar els treballs que seran publicats, tots ells han de ser avaluats a través d'un sistema de blind double referee. L'avaluació l'han de dur a terme dos avaluadors. Un d'ells ha de ser membre del Comitè de Redacció o del Consell Científic de la RCDA. L'altre ha de ser una persona experta en el tema de l'estudi o nota. Cap d'ells ha de conèixer la identitat de l'autor. Per ser publicar, un treball ha d'obtenir l'avaluació positiva dels dos avaluadors. En cas de contradicció, la decisió final depèn del Comitè de Redacció, que pot encarregar a un tercer avaluador la revisió del treball. La decisió d'aquest és definitiva. Els autors han de rebre el resultat de l'avaluació, una vegada finalitzada, i, si és necessari poden fer modificacions en el treball, d'acord amb els comentaris dels avaluadors, en cas que aquest hagi estat acceptat. Els autors han de rebre una comunicació informant-los de la publicació del seu treball.

La designació dels avaluadors es fa d'acord amb els criteris següents:

- No pertànyer a la mateixa institució de l'autor.

- Tenir una qualificació acadèmica almenys igual que la de l'autor.

- Tenir competència lingüística suficient en la llengua utilitzada en el treball.

- Tenir capacitat cientifíca suficient en el tema del treball.

Freqüència de publicació

Publicació semestral

Política d’accés obert

La revista proporciona accés lliure immediat al contingut basant-se en el principi que fer que la cerca estigui disponible al públic facilita un intercanvi de coneixement més ampli i global.

 

 

Dates límit de recepció d'originals

NÚMERO DE JULIOL

 

ESTUDIS: 1 MARÇ

NOTES: 1 MARÇ

CRÒNIQUES: 15 ABRIL

RECENSIONS: 15 ABRIL

 

NÚMERO DE DESEMBRE

 

ESTUDIS: 1 SETEMBRE

NOTES: 1 SETEMBRE

CRÒNIQUES: 15 OCTUBRE

RECENSIONS: 15 OCTUBRE

Decisió motivada de la decisió editorial

La Revista Catalana de Dret Ambiental es compromet a comunicar a l'autor la decisió motivada sobre el seu original en un termini de dos mesos des de la confirmació de la recepció.

Índexs i Bases de dades

La RCDA ha estat inclosa en els següents directoris, índex i bases de dades de revistes científiques:

SCOPUS

Segell de Qualitat per Revistes Científiques del FECYT

ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)

Europub

DOAJ Directory of Open Access Journal

Revistes Catalanes amb Accés Obert RACO

REBIUN Catálogo Colectivo de la

Red de Bibliotecas Universitarias

V/Lex

Dialnet

MIAR 2021

Live Information Matrix for the Analysis of Journals

DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas), CSIC / ANECA.

LATINDEX-Catálogo La RCDA acompleix els 36 criteris de qualitat.

RESH La RCDA acompleix 17 dels 18 criteris de qualitat de la CNEAI, i 20 dels 22 criteris de qualitat fixats per ANECA.

CARHUS+ 2018 Qualificació A.

Plataforma Sucupira (Brazil)

Classificació A2

REDIB REDIB - Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico

Sumarios ISOC - Ciencias Sociales y Humanidades   

ROAD

Directory of Open Access Scholarly Resources

SUDOC

CIRC: Clasificación Integrada de Revistas Científicas

 

Ètica i negligència a la publicació

La Revista Catalana de Dret Ambiental es compromet amb la comunitat acadèmica a assegurar l'ètica a les seves publicacions i la qualitat dels seus articles. El plagi està estrictament prohibit i els documents que s'hi troben plagiats seran eliminats o no publicats a la revista. Amb l'enviament de l'original l'autor (o autors) garanteix que l'article i els materials associats són originals i que no infringeix/en els drets d'autor de cap persona. Els autors també han de justificar que l'article ha estat consensuat amb tots els autors, i que no ha estat presentat ni publicat amb anterioritat a altra revista o publicació. 

Codi ètic de la revista

La Revista Catalana de Dret Ambiental es compromet a mantenir els estàndards ètics i pren com a referència els principis publicats per COPE (Best Practice Guidelines for Journal Editors). És imprescindible que totes les parts involucrades en el procés —directors, avaluadors i autors— coneguin i acatin els principis d’aquest codi.

Director/Editors

 • Decisió sobre la publicació de treballs: el director de la revista, després de consultar el consell editorial, es responsabilitza de la decisió de publicar o no els articles que arriben a la redacció, una vegada rebuts els dictàmens de dos avaluadors externs i, en cas de discrepàncies significatives entre tots dos, d’un tercer avaluador. Es compromet a seguir el mateix criteri per acceptar o rebutjar tots els articles d’acord amb l’originalitat, rellevància i claredat d’aquests. El director oferirà mecanismes per apel·lar decisions editorials davant del consell editorial. Tanmateix, oferirà directrius completes i actualitzades sobre les responsabilitats dels autors i de les característiques dels treballs enviats a la revista.
 • No discriminació: el director examinarà els articles proposats sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació sexual, la religió, l’origen ètnic, el país d’origen o ciutadania o l’orientació política dels autors.
 • Confidencialitat: el director i la resta del personal relacionat amb la revista es comprometen a no revelar informació sobre els articles rebuts a persones que no siguin el mateix autor i els avaluadors. Igualment garanteixen que el procés es desenvoluparà de forma que es preservi l’anonimat dels revisors i dels autors en tots els casos.
 • Conflicte d’interessos i divulgació: el director es compromet a no utilitzar per als seus propis treballs d’investigació els resultats dels articles rebuts sense el consentiment explícit de l’autor.
 • Reconeixement d’errors: el director publicarà correccions, aclariments, retractacions i disculpes en cas que sigui necessari.
 • Qualitat: es demanarà l’opinió als autors, als revisors i al comitè editorial per tal de millorar el procés editorial.

 Autors

 • Autoria del text: l’article proposat haurà d’estar signat pel seu autor i, si es dóna el cas, per qualsevol altra persona que hagi col·laborat de manera significativa en la planificació, organització, elaboració o processament de la investigació que es trobi en la base de l’article. En cas de coautoria, l’autor que envia el text ha de declarar explícitament que al treball apareixen els noms de tots els autors, que han donat la seva aprovació i consentiment a la versió final de l’article per ser publicat en la revista.
 • Responsabilitat: els autors es fan responsables del contingut del seu manuscrit.
 • Plagi i originalitat: els autors declararen que el treball enviat a la revista és original en totes i cadascuna de les seves parts i cita correctament totes les fonts emprades.
 • Accés i conservació de les dades: els autors dels articles hauran d’aclarir, a petició de la directora, les fonts o dades sobre les quals es basa la investigació; aquestes dades es conservaran durant un període de temps raonable després de la publicació i es podran donar a conèixer en cas que sigui necessari.
 • Publicacions múltiples, repetitives o en conflicte: l’autor no publicarà articles que exposin la mateixa investigació en més d’una revista de manera simultània.
 • Conflicte d’interessos i divulgació: els autors declaren explícitament que no existeix conflicte d’interessos que hagin condicionat els resultats de la investigació o les interpretacions que es proposen. També indicaran les fonts de finançament de la investigació, si es dóna el cas, com també el projecte en què s’emmarca l’article.
 • Errors en els articles publicats: en cas que un autor identifiqui un error o inexactitud rellevant en un article publicat, n’haurà d’informar la directora de la revista i proporcionar tota la informació necessària perquè es facin les correccions oportunes.

Avaluadors

 • Revisió d’experts: s’adopta el sistema de revisió amb cegament doble, procediment que ajuda els directors i el consell editorial a prendre decisions sobre els articles rebuts a la redacció de la revista i que al mateix temps permet a l’autor millorar el seu treball.
 • Respecte als terminis: una vegada s’ha acceptat avaluar un article, els revisors respectaran els terminis establerts; en cas de no poder-los assumir hauran de comunicar-ho amb prou antelació als directors.
 • Confidencialitat: els articles sotmesos a revisió es consideren documents confidencials i, per tant, els avaluadors no podran discutir-los amb terceres persones sense el permís dels directors.
 • Objectivitat: la revisió es portarà a terme de manera objectiva; no es consideraran oportuns els judicis personals sobre l’autor i els revisors argumentaran les seves opinions sobre el treball de manera apropiada i justificada.
 • Indicacions bibliogràfiques: els avaluadors es comprometen a oferir dades bibliogràfiques precises d’obres importants per al tema de l’article que l’autor pugui haver omès; tanmateix, els avaluadors comunicaran als directors semblances o solapaments del text rebut amb altres obres, si es donés el cas.
 • Conflicte d’interessos i divulgació: qualsevol informació reservada que s’hagi obtingut en el procés d’avaluació serà considerada confidencial i no es podrà utilitzar per a finalitats personals; en cas que la revisió d’un article suposi un conflicte d’interessos de l’avaluador a causa de relacions de col·laboració o competència amb l’autor o amb la institució de la qual procedeix, l’avaluador rebutjarà la proposta de revisió.