«Les branques entrellaçades»: un motiu del folklore verbal i els gèneres mixtos

Autors/ores

  • Joan A. Argenter i Giralt Universitat Autònoma de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.17345/elop201511-32

Paraules clau:

«Twining branches», romanços iberoromànics, balades angloamericanes i una narració beduïna, prosimetrum, interpretació èmica

Resum

L’article aborda comparativament un motiu de l’art verbal i alhora la seva interacció amb un problema general de l’estudi del folklore: el dels gèneres mixtos i llur significació. El motiu en qüestió és designat «Twining branches» (E631.0.1) en l’índex de Thompson. S’assenyala l’eventual precedent clàssic ovidià i se’n considera la presència en romanços de la tradició romànica peninsular i en balades angloamericanes, gèneres versificats. Si comparteixen el motiu de les branques entrellaçades, difereixen en aspectes funcionals i argumentals. S’aporta una narració oral beduïna del desert Líbic que conté l’argument i el motiu. Aquest text oral és un gènere mixt: hi coexisteixen prosa i vers (prosimetrum). S’analitzen diferències funcionals respecte als textos anteriors i se’n vincula l’especificitat a la naturalesa de l’ordre social en la societat beduïna, a la ideologia que hi és hegemònica, a la identitat ètnica i a la cultura verbal beduïna arabitzada. S’interpreta el gènere mixt en funció de conceptes desenvolupats a partir de la poètica jakobsoniana i, sobretot, en funció del context en què es produeix, això és, de l’especificitat històrica i d’una interpretació èmica, la qual ens permet accedir a la significació que vehicula la juxtaposició de prosa i vers en un context d’actuació específic.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Referències

ABU-LUGHOD, Lila (1986): Veiled sentiments: Honor and poetry in a Bedouin society. Berkeley / Los Angeles: University of California Press.

ALCOVER, Antoni M. (1931): «Com he fet mon Aplec de Rondaies Mallorquines». Zeitschrift für Romanische Philologie, p. 94-111.

AMADES, Joan (1950): Folklore de Catalunya. Rondallística (Rondalles-Tradicions- Llegendes). Biblioteca Perenne 13. Barcelona: Editorial Selecta.

ANDRADE, Eugénio de (1999): Antologia pessoal de poesia portuguesa. Porto: Campo das Letras.

BAUMAN, Richard (2004): «‘And the verse is thus’: Icelandic stories about magical poems». Dins A World of Others’ Words. Oxford: Blackwell, p. 11-33.

BAUMAN, Richard; Charles L. BRIGGS (2003): Voices of modernity. Language ideologies and the politics of inequality. Cambridge: Cambridge University Press.

BOHIGAS, Pere (1983 [1938]): Cançoner popular català. Biblioteca Serra d’Or. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2 vols.

CATALÁN, Diego (1970): Por caminos del romancero. Estudios sobre la tradición oral moderna. Biblioteca Románica Hispánica II. Estudios y Ensayos 142. Madrid: Gredos.

CHILD, Francis James (selecció i edició de) (1857): English and Scottish Ballads. Boston: Little, Brown and Company.

DRONKE, Peter (1994): Verse with prose from Petronius to Dante: The art and scope of the mixed form. Cambridge/London: Harvard University Press.

GARFUNKEL, Art (1973): «Barbara Allen». Dins Angel Clare. Washington DC: Columbia Records.

HANSON, Kristin; Paul KIPARSKY (1997): «The nature of verse and its consequence for the mixed form». Dins Joseph Harris; Karl Reichl (eds.) (1997), p. 17-44.

HARRIS, Joseph; Karl REICHL (eds.) (1997): Prosimetrum. Cross-cultural perspectives on narrative in prose and verse. Cambridge: D. S. Brewer.

HAUF, Albert (2010): «Les transformacions». Dins Temes mallorquins. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 313-348.

HEINRICHS, Wolfhart (1997): «Prosimetrical genres in classical Arabic literature». Dins Joseph HARRIS; Karl REICHL (eds.) (1997), p. 249-275.

ISMAEL (1963): «Conde Niño». Canciones Del Pueblo - Canciones Del Rey. París: BAM – LD 406.

JAKOBSON, Roman (1981 [1935]): «The dominant». Dins Selected Writings, vol. 3. The Hague: Mouton, p. 751-756.

JAKOBSON, Roman (1960): «Linguistics and poetics». Dins Thomas A. SEBEOK (eds.): Style in language. Cambridge, Mass.: The MIT Press, p. 350-377.

JAKOBSON, Roman; Linda WAUGH (1979): The sound shape of language. Brighton: The Harvester Press.

MENÉNDEZ PIDAL, Ramón (1948 [1928]): Flor nueva de romances viejos. Colección Austral 100. Madrid: Espasa Calpe, 7a ed.

MOLL, Francesc de B. (2004 [1970]): «La censura moral de Mossèn Alcover a les seves Rondaies Mallorquines». Dins Obres completes ii, p. 199-207.

ORIOL, Carme (2007): «El romanç “L’Escriveta” en el folklore i en la literatura». Dins Jaume GUISCAFRÈ; Caterina VALRIU (eds.): La poesia oral: gèneres, funcionalitat i pervivència. Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 9-25.

ORIOL, Carme; Josep M. PUJOL (2003): Índex tipològic de la rondalla catalana. Materials d’etnologia de Catalunya 2. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.

OVIDI (1930): Les metamorfosis. Text revisat i traducció d’Adela M. Trepat; Anna M. de Saavedra. Barcelona: Fundació Bernat Metge, vol. 2.

OVIDI (1996): Les metamorfosis. Presentació i traducció de Jordi Parramon. Barcelona: Quaderns Crema.

PALOMA, J. A. (curador) (1980): Romancer Català, text establert per Manuel Milà i Fontanals. MOLC 47. Barcelona: Edicions 62 / La Caixa.

REYNOLDS, Dwight (1989): «Sīrat Banī Hilāl: Introduction and Notes to an Arab Oral Epic Tradition». Oral Tradition 4: 80-100.

REYNOLDS, Dwight (1995): Heroic poets, poetic heroes. Ithaca/Londres: Cornell University Press.

REYNOLDS, Dwight (1997): «Prosimetrum in Nineteenth- and Twentieth-Century Arabic literature». Dins Joseph HARRIS; Karl REICHL (eds.) (1997), p. 277-294.

SEEGER, Pete (2003 [1958]): «Barbara Allen». Dins American favorite ballads, Nova York: Folkways Recordings, vol. 2 [Washington DC: Smithsonian Folkways. Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage].

THOMPSON, Stith (1966): Motif-index of folk-literature; a classification of narrative in folktales, ballads, myths, fables, medieval romances, exemple, flabiaux, jest-books and local legends. Bloomington: Indiana University Press.

TROUBETZKOY, N. S. (1970 [1939]): Principes de phonologie. París: Klincksieck.

UTHER, Hans-Jörg (2004): The Types of International Folktales. Folklore Fellows’ Communications 284, 285, 286. Hèlsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.

VALRIU LLINÀS, Caterina (2007): «Imbricacions entre la llegenda i la balada: el cas del comte Mal». Dins Caterina VALRIU; Joan ARMANGUÉ (eds.): Els gèneres etnopoètics. Competència i actuació. Dolianova: Grafica del Parteolla [Arxiu de Tradicions de l’Alguer], p. 167-175.

WEITZMAN, Steven (1997): «The ‘Orientalization’ of prosimetrum: Prosimetrum in Biblical and ancient Near Eastern literature». Dins Joseph HARRIS; Karl REICHL (eds.) (1997), p. 225-247.

Descàrregues

Publicades

17-12-2015

Com citar

Argenter i Giralt, J. A. (2015). «Les branques entrellaçades»: un motiu del folklore verbal i els gèneres mixtos. Estudis De Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature, (4), 11–32. https://doi.org/10.17345/elop201511-32

Número

Secció

Articles