Reflexions a propòsit de l’«Anecdotari artanenc» de Rafel Ginard

Jaume Guiscafrè Danús

Resum

Aquest article pretén aportar algunes reflexions sobre la naturalesa de l’anècdota, entesa com a gènere narratiu autònom. Les dificultats o la impossibilitat de catalogar molts dels relats continguts en l’«Anecdotari artanenc», manuscrit i inèdit, del folklorista Rafel Ginard són, de fet, l’origen d’aquestes reflexions. La primera part del treball està dedicada a la descripció del manuscrit i a la discussió dels problemes que suscita la catalogació dels relats que l’integren. Segueix a continuació una anàlisi comparativa de dotze propostes de definició o de descripció de l’anècdota que han fet tants altres autors o folkloristes i de setze exemples que me’n proporcionaren els meus alumnes de l’assignatura Teoria del Folklore. La conclusió final és que, tot i que té molts de punts de contacte amb la llegenda, el relat d’experiència personal i, sobretot, amb l’acudit, l’anècdota se’n diferencia perquè sempre té un propòsit admiratiu o laudatori respecte del protagonista, que és una persona real o una celebritat, i perquè constitueix una mena de precedent d’autoritat amb vista a la resolució de la situació vivencial i comunicativa que la suscita.

Paraules clau

anècdota; acudit; gèneres folklòrics narratius; teoria del folklore; classificació

Text complet:

PDF

Referències


ABRAHAMS, Roger D. (2005): Everyday Life: A Poetics of Vernacular Practices. Filadèlfia, Pennsylvània: University of Pennsylvania Press.

ALLEN, Barbara (1989) [1978]: «Personal Experience Narratives: Use and Meaning in Interaction». Dins Eliott ORING (ed.): Folk Groups and Folklore Genres: A Reader. Logan, Utah: Utah State University Press, p. 236-243.

ATTARDO, Salvatore; Jean-Charles CHABANNE (1992): «Jokes as text type». Humor núm. 5 1/2 (1992): 165-176.

ATTARDO, Salvatore et alii (1994): «The linear organization of jokes: analysis of two thousand texts». Humor num. 7/1 (1994): 27-54.

BLACHE, Martha (1999): «The Anecdote as a Symbolic Expression of the Social and Cultural Milieu of Journalists». Folklore núm. 110 (1999): 49-55.

BENNETT, Gillian (1988): «Legend: Performance and truth». Dins Gillian BENNETT; Paul SMITH (eds.): Monsters with Iron Teeth. Sheffield: Sheffield Academic Press, p. 13-36.

BROWNLOW, Louis (1960): The Anatomy of the Anecdote. Chicago, Illinois: The University of Chicago Press.

BRUNVAND, Jan Harold (1993): The Baby Train And Other Lusty Urban Legends. Nova York: W. W. Norton & Company, Inc.

BRUNVAND, Jan Harold (1998): The Study of American Folklore: An Introduction. Fourth Edition. Nova York: W. W. Norton & Company, Inc.

HERMAN, David; Manfred JAHN; Marie-Laure RYAN (eds.) (2008): Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. Londres: Routledge Ltd.

LANGWORTH, Richard (ed.) (2008): Churchill by Himself: The Definitive Collection of Quotations. Nova York: PublicAffairs.

NICOLAISEN, W.F.H. (1997): «Anecdote». Dins Thomas A. GREEN (ed.): Folklore: An encyclopedia of beliefs, customs, tales, music, and art. Santa Barbara: ABC-CLIO, Inc., p. 17-19.

ORIOL, Carme (2002): Introducció a l’etnopoètica. Valls: Cossetània Edicions.

ROSSELLÓ, Pere (1999): Els camins de la cançó: Vida i obra del P. Rafel Ginard Bauçà. Biblioteca Miquel dels Sants Oliver 11. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat / Palma: Universitat de les Illes Balears.

STAHL, Sandra K. D. (1977): «The Oral Personal Narrative in Its Generic Context». Fabula núm. 18 (1977): 18-39.

SHOJAEI, Christine (2011): «The Contemporary Legend as a Cross-generic Genre». Fabula núm. 52 3/4 (2011): 250-264.

TAYLOR, Archer (1970): «The Anecdote: A Neglected Genre». Dins Jerome MANDEL; Bruce A. ROSENBERG (eds.): Medieval Literature and Folklore Studies. New Brunswick/New Jersey: Rutgers University Press, p. 223-228.

TÈNEZE, Marie-Louise; Paul DELARUE (†) (1976): Le conte populaire français. Tome troisème. París: G. P. Maisonneuve et Larose.

THOMPSON, Stith (1977) [1946]: The Folktale. Berkeley i Los Angeles: University of California Press.

THOMPSON, Stith (1993): Motif-Index of Folk-Literature. Bloomington: Indiana University Press/InteLex Corporation [cd-rom PC].

UTHER, Hans-Jörg (2004): The Types of International Folktales. 3 vols. Folklore Fellows’ Communications 284-285-286. Hèlsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.
DOI: https://doi.org/10.17345/elop2013115-129