Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Directrius per a l’autor/a

La revista Estudis de Literatura Oral Popular publica aportacions científiques originals i inèdites. El Comitè Científic, amb l’assistència del Consell de Redacció i d’especialistes aliens a la Universitat Rovira i Virgili, valora els originals entregats i aprova la conveniència o no de la seva publicació.

Els treballs han de complir les normes següents per a la seva publicació:

1. Llengua

Els articles poden estar escrits en català, anglès, aragonès, castellà, francès, gallec, italià, occità i portuguès.

2. Extensió

(a) articles: 8.000 paraules, incloent bibliografia, annexos i figures (gràfics, fotografies, mapes, etc.); en l’apartat Dossier monogràfic els coordinadors poden establir extensions diferents;

(b) notícies: 1.000 paraules;

(c) ressenyes: 3.000 paraules;

3. Títol i autoria

(a) títol inicial (en lletra Times New Roman (TNR), mida 14, en negreta i centrat);

(b) nom i cognoms de l’autor o autors (en cursiva), nom de la institució a la que pertanyen i adreça de correu electrònic (en lletra TNR, mida 12, centrada) i ORCID.

4. Resums i paraules clau

(a) resum, en l’idioma original del text i en anglès, de 200 paraules, que mostri els continguts i els resultats del treball (en lletra TNR, mida 10, en cursiva, alineat a la dreta i a l’esquerra i interlineat senzill);

(b) cinc paraules clau en l’idioma original del text i en anglès per facilitar la indexació de l’article (en lletra TNR, mida 10, en cursiva, alineat a la dreta i a l’esquerra i interlineat senzill);

5. Format i tipografia:

(a) configuració de la pàgina: DIN A4 (21 x 29,7 cm) amb tots els marges de 2,5 cm;

(b) el cos del text ha d’estar escrit en lletra TNR, mida 12, alineat a la dreta i a l’esquerra i amb un interlineat d’1,5 línies;

(c) els títols de les seccions i subseccions han d’anar numerats (1, 2, 2.1, etc.), han d’estar escrits en lletra TNR, mida 12 i en negreta.

(d) les notes també han d’estar escrites en lletra TNR, però amb mida 10 i interlineat senzill;

(e) els paràgrafs s’espaiaran i s’introduirà un sagnat de 0,5 cm. a l’inici, excepte en el primer paràgraf de cada secció, que no tindrà sagnat;

(f) les pàgines han d’anar numerades i incloure les notes al peu de cada pàgina i les referències bibliogràfiques al final del text;

(g) es faran servir les cometes angulars, del tipus « ».

6. Cites

(a) totes les cites, directes o indirectes, han de remetre a la bibliografia final.

(b) les cites textuals inferiors a quatre línies aniran en el cos de text, en lletra rodona i entre cometes; si són més de quatre línies, aniran com a paràgraf a part, en lletra rodona i sense cometes, amb un cos de lletra TNR 10, interlineat senzill i un sagnat d’1 cm.

7. Referències bibliogràfiques

(a) per a les citacions en el cos del text, s’usarà el sistema autor-data, amb el primer cognom de l’autor (dins o fora del parèntesi) seguit de la data i, després de dos punts, el número de la pàgina citada o l’interval de pàgines: (Cognom data: pàgina), (Cognom data), Cognom (data: pàgina).

(b) només s’usarà el segon cognom quan a la bibliografia hi aparegui més d’un amb el mateix cognom;

(c) en el cas de fer referència a més d’una obra del mateix autor i any, s’usaran lletres en minúscula després de la data;

(d) si l’obra té més d’un autor (fins a tres), se separaran els noms mitjançant punt i coma. A partir de quatre autors només s’inclourà el primer seguit de et alii.

(e) les referències bibliogràfiques apareixeran ordenades alfabèticament al final, amb el text justificat i sagnia francesa d’1 cm. Per norma general, el cognom de l’autor s’escriurà en versaletes. Les referències s’adaptaran als exemples següents:

i) Llibres: Cognom, Nom (any): Títol. Col·lecció. Lloc d’edició: Editorial.

Exemple: Oriol, Carme; Josep M. Pujol (2008): Index of Catalan Folktales. Folklore Fellows’ Communications 294. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.

ii) Capítols o apartats de llibres: Cognom, Nom (any): «Títol del capítol». Dins Nom Cognom (ed.): Títol del llibre. Lloc d’edició: Editorial, p. x-y.

Exemple: Dégh, Linda (1972): «Folk narrative». Dins Richard M. Dorson (ed.): Folklore and folklife. An introduction. Chicago/London: The University of Chicago Press, p. 54-83.

iii) Articles en revistes o publicacions periòdiques: Cognom, Nom (any): «Títol de l’article». Títol de la Revista núm. x (data): y-z.

Exemple: Pujol , Josep M. (1994): «Variacions sobre el diable». Revista d’etnologia de Catalunya núm. 4 (febrer 1994): 44-57.

iv) En els documents que es poden trobar a Internet, s’haurà d’indicar, a més de la citació correcta, l’adreça sencera i la darrera data d’accés.

Exemple: RondCat: cercador de la rondalla catalana. Arxiu de Folklore. Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili <http://rondcat.arxiudefolklore.cat/> [data de consulta: novembre de 2011].

8. Il·lustracions

Si l’article conté il·lustracions, aquestes s’han de lliurar de manera independent i han de tenir la qualitat suficient per a ser reproduïdes. Poden enviar-se en suport informàtic, en els formats més usuals (preferentment .jpg) i s’haurà d’indicar on posar-les.

9. Sistema de selecció

Els articles rebuts que compleixin les normes assenyalades seran informats anònimament per dos avaluadors i, en un termini màxim de tres mesos, es comunicarà als autors l’acceptació o no de l’original. Ambdós informes hauran de ser positius per tal que l’article sigui publicat; si un no ho fos, s’enviarà el text a un tercer avaluador, el dictamen del qual serà decisiu.

10. Condicions d’edició

Tot article que no acompleixi els requisits de format, de presentació, contingut, termini o adequació i correcció lingüística, serà retornat al seu autor. La publicació a la revista no dóna dret a cap mena de remuneració.

11. Responsabilitat i acceptació per part dels autors

L’autor és l’únic responsable del contingut de l’article. La presentació d’un original a la revista Estudis de Literatura Oral Popular comporta l’acceptació de totes aquestes normes per part de l’autor.

12. Difusió

La revista es difon a través d’Internet sota llicència Creative Commons i en format paper amb impressió per comanda.

13. Enviament d’originals

S’enviaran en suport informàtic, preferiblement en format Word (.doc), a través de correu electrònic, o bé en format paper i electrònic a:

Arxiu de Folklore

Departament de Filologia Catalana

Universitat Rovira i Virgili

Avinguda de Catalunya, 35

43002 Tarragona

folk@urv.cat

Articles

Política

Declaració de privacitat

Les adreces electròniques i els noms introduïts en aquest lloc s’utilitzaran exclusivament per als propòsits declarats per aquesta revista i no es faran servir amb cap altra finalitat ni es posaran a disposició de tercers.