Polítiques editorials

Focus i abast

La revista Estudis de Literatura Oral Popular neix des de l’Arxiu de Folklore del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili (creat el 1994 i únic en el seu gènere vinculat a una universitat catalana) amb la voluntat d’esdevenir una plataforma de divulgació de la recerca en el terreny de la «literatura oral popular», una literatura que, des d’una perspectiva actual, entenem com a comunicació artística interactiva.

 

Política de seccions

Articles

Política

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Ressenyes

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Notícies

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes
 

Procés d'avaluació d'experts/ertes

Els articles rebuts que compleixin les normes per a la tramesa i publicació d'originals seran informats anònimament per dos avaluadors externs i, en un termini màxim de tres mesos, es comunicarà als autors l’acceptació o no de l’original. Ambdós informes hauran de ser positius per tal que l’article sigui publicat; si un no ho fos, s’enviarà el text a un tercer avaluador extern, el dictamen del qual serà decisiu.

Podeu consultar la llista d'avaluadors externs en aquest enllaç, i el sistema antiplagi que utilitzen en aquest.

 

Política d’accés obert

Aquesta revista proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix l’intercanvi global de coneixement.

 

Arxivament

Aquesta revista utilitza el sistema LOCKSS per a crear un sistema d’arxivament distribuït entre les biblioteques participants. Aquest sistema permet a les biblioteques crear arxius permanents de la revista amb finalitats de conservació i restauració. Per a saber-ne més cliqueu aquí.

En el marc de la política de planificació global de les tasques d’edició i difusió de revista Estudis de Literatura Oral Popular s’incideix activament en l’àmbit de la preservació digital dels documents publicats. És per això que per tal d’assegurar la durabilitat del material científic es tenen en compte les mesures següents:

- Periòdicament es realitzen còpies de seguretat dels arxius publicats i de treball en unitats d’emmagatzemament extern per part de Publicacions URV.

- En el moment que Publicacions URV realitza qualsevol tasca d’actualització de programari d’edició es té en compte la necessitat de compatibilitat dels formats, tant dels relacionats amb el procés intern d’edició com els de sortida i publicació final, per tal d’assegurar-ne la recuperació futura si és necessària.

- El Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació de la URV realitza un dipòsit de tots els articles publicats i les metadades corresponents que és accessible al repositori RACO i al Repositori Institucional de la Universitat Rovira i Virgili. Ambdues còpies es troben en servidors diferents del que hostatja la revista.

- El registre de DOI mitjançant la plataforma Crossref assegura la difusió i pervivència de les metadades relacionades amb els articles de la revista.

- Gràcies a la llicència en accés obert de la revista, es vol encoratjar i estimular a tots els organismes interessats a realitzar còpies dels articles i metadades publicades amb finalitats de conservació i preservació.

 

 

Freqüència de publicació

Anual

 

Indexació i bases de dades

ELOP està indexada en les bases de dades i repositoris següents:

 

CARHUS Plus
Carhus Plus+ és un sistema de classificació de revistes científiques dels àmbits de les Ciències Socials i Humanitats que es publiquen a nivell local, nacional i internacional. Aquest projecte està desenvolupat per l’Agaur a proposta de la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya.

 

CIRC
La Classificació Integrada de Revistes Científiques - CIRC té com a objectiu la construcció d'una classificació de revistes científiques de Ciències Socials i Humanes en funció de la seva qualitat, integrant els productes d'avaluació existents considerats positivament per les diferents agències d'avaluació nacionals com CNEAI i ANECA..

 

DOAJ
Es un directori de revistes científiques d'accés obert, que se sotmeten a un específic i exigent sistema de qualitat. 

 

OpenFolklore
És un recurs acadèmic dedicat a augmentar la quantitat i varietat de recursos d'accés obert, publicats i inèdits, que estan disponibles per al camp dels estudis folklòrics i les seves comunitats acadèmiques.

 

MLA-Modern Language Association Database
És una base de dades essencial per a la recerca en tots els aspectes de les llengües i la literatura modernes amb  més de 2,8 milions de registres.

 
Dialnet

Portal de difusió de la producció científica hispana. 

 

Dulcinea & Sherpa-Romeo
Projectes que tenen com a objectiu conèixer les polítiques editorials de les revistes respecte a l'accès al seus arxius, els drets d'explotació i llicències de publicació, i com aquests poden afectar en el posterior autoarxiu en repositoris institucionals o temàtics.

 

Raco
Repositori cooperatiu des del que es poden consultar, en accès obert, els artícles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes.  

 

 

Isoc
Base de dades que recull la descripció de les revistes científiques espanyoles de Ciències Socials i Humanitats analitzades en les bases de dades bibliogràfiques ISOC. 

 

Latindex
Sistema Regional d'Informació en Línia per a Revistes Científiques d'Amèrica Llatina, Carib, Espanya i Portugal. 

 

ERIH Plus
L'Índex de Referència Europeu per a les Humanitats i les Ciències Socials (ERIH PLUS) va ser creat i desenvolupat per investigadors europeus, sota la coordinació del Comitè Permanent per a les Humanitats (SCH) de l'European Science Foundation (ESF).

  

Redib
REDIB és una plataforma d'agregació de continguts científics i acadèmics en format electrònic produïts en l'àmbit iberoamericà.

Miar
MIAR recull dades per a la identificació i anàlisi de revistes científiques. El sistema localitza en quines bases de dades de les previstes en la matriu està indexada la revista i calcula su ICDS (Índex Compost de Difusió Secundària). L'ICDS és un indicador que mostra la visibilitat de la revista a diferents bases de dades científiques d'abast internacional, o, si no en repertoris d'avaluació de publicacions periòdiques.

Journal-TOCs
JournalTOCs és la col·lecció més gran de recerca de Taules de Contingut (TOCs). Conté articles i metadades d'índexs de més de 32.086 revistes recollides directament de més de 3.242 editors.

 

Llengües de publicació

Els articles poden estar escrits en català, anglès, aragonès, castellà, francès, gallec, italià, occità i portuguès.

 

Normes de presentació d'originals

La revista Estudis de Literatura Oral Popular publica aportacions científiques originals i inèdites. El Comité Científic, amb l'assistència del Consell de Redacció i d'especialistes aliens a la Universitat Rovira i Virgili, valora els originals entregats i aprova la conveniència o no de la seva publicació.

Els treballs han de complir les normes següents per a la seva publicació:

1. Llengua

Els articles poden estar escrits en català, anglès, aragonès, castellà, francès, gallec, italià, occità i portuguès.

2. Extensió

(a) articles: 8.000 paraules, incloent bibliografia, annexos i figures (gràfics, fotografies, mapes, etc.); en l'apartat Dossier monogràfic els coordinadors poden establir extensions diferents;

(b) notícies: 1.000 paraules;

(c) ressenyes: 3.000 paraules;

3. Títol i autoria

(a) títol inicial (en lletra Times New Roman (TNR), mida 14, en negreta i centrat);

(b) nom i cognoms de l'autor o autors (en cursiva), nom de la institució a la que pertanyen i adreça de correu electrònic (en lletra TNR, mida 12, centrada).

4. Resums i paraules clau

(a) resum, en l'idioma original del text i en anglès, de 200 paraules, que mostri els continguts i els resultats del treball (en lletra TNR, mida 10, en cursiva, alineat a la dreta i a líesquerra i interlineat senzill);

(b) cinc paraules clau en l'idioma original del text i en anglès per facilitar la indexació de líarticle (en lletra TNR, mida 10, en cursiva, alineat a la dreta i a líesquerra i interlineat senzill);

5. Format i tipografia:

(a) configuració de la pàgina: DIN A4 (21 x 29,7 cm) amb tots els marges de 2,5 cm;

(b) el cos del text ha díestar escrit en lletra TNR, mida 12, alineat a la dreta i a l'esquerra i amb un interlineat d'1,5 línies;

(c) els títols de les seccions i subseccions han d'anar numerats (1, 2, 2.1, etc.), han d'estar escrits en lletra TNR, mida 12 i en negreta.

(d) les notes també han d'estar escrites en lletra TNR, però amb mida 10 i interlineat senzill;

(e) els paràgrafs s'espaiaran i s'introduirà un sagnat de 0,5 cm. a l'inici, excepte en el primer paràgraf de cada secció, que no tindrà sagnat;

(f) les pàgines han d'anar numerades i incloure les notes al peu de cada p‡gina i les referËncies bibliogràfiques al final del text;

(g) es faran servir les cometes angulars, del tipus « ».

6. Cites

(a) totes les cites, directes o indirectes, han de remetre a la bibliografia final.

(b) les cites textuals inferiors a quatre línies aniran en el cos de text, en lletra rodona i entre cometes; si són més de quatre línies, aniran com a paràgraf a part, en lletra rodona i sense cometes, amb un cos de lletra TNR 10, interlineat senzill i un sagnat dí1 cm.

7. Referències bibliogràfiques

(a) per a les citacions en el cos del text, s'usarà el sistema autor-data, amb el primer cognom de l'autor (dins o fora del parèntesi) seguit de la data i, després de dos punts, el número de la pàgina citada o l'interval de pàgines: (Cognom data: pàgina), (Cognom data), Cognom (data: pàgina).

(b) només s'usarà el segon cognom quan a la bibliografia hi aparegui més d'un amb el mateix cognom;

(c) en el cas de fer referència a més d'una obra del mateix autor i any, s'usaran lletres en minúscula després de la data;

(d) si l'obra té més d'íun autor (fins a tres), se separaran els noms mitjançant punt i coma. A partir de quatre autors només s'inclourà el primer seguit de et alii.

(e) les referències bibliogràfiques apareixeran ordenades alfabèticament al final, amb el text justificat i sagnia francesa d'1 cm. Per norma general, el cognom de l'autor s'escriurà en versaletes. Les referències s'adaptaran als exemples següents:

i) Llibres: Cognom, Nom (any): TÌtol. Col·lecció. Lloc d'edició: Editorial.

Exemple: Oriol, Carme; Josep M. Pujol (2008): Index of Catalan Folktales. Folklore Fellows' Communications 294. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.

ii) Capítols o apartats de llibres: Cognom, Nom (any): «Títol del capítol». Dins Nom Cognom (ed.):  Lloc d'edició: Editorial, p. x-y.

Exemple: Dégh, Linda (1972): «Folk narrative». Dins Richard M. Dorson (ed.): Folklore and folklife. An introduction. Chicago/London: The University of Chicago Press, p. 54-83.

iii) Articles en revistes o publicacions periòdiques: Cognom, Nom (any): «Títol de l'article». Títol de la Revista núm. x (data): y-z.

Exemple: Pujol, Josep M. (1994): «Variacions sobre el diable». Revista d'etnologia de Catalunya núm. 4 (febrer 1994): 44-57.

iv) En els documents que es poden trobar a Internet, s'haurà d'indicar, a més de la citació correcta, l'adreça sencera i la darrera data d'accés.

Exemple: RondCat: cercador de la rondalla catalana. Arxiu de Folklore. Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili <http://www.sre.urv.cat/rondcat> [data de consulta: novembre de 2011].

8. Il·lustracions

Si l'article conté il·lustracions, aquestes s'han de lliurar de manera independent i han de tenir la qualitat suficient per a ser reproduïdes. Poden enviar-se en suport informàtic, en els formats més usuals (preferentment .jpg) i s'haurà d'indicar on posar-les.

9. Sistema de selecció

Els articles rebuts que compleixin les normes assenyalades seran informats anònimament per dos avaluadors i, en un termini màxim de tres mesos, es comunicarà als autors l'acceptació o no de l'original. Ambdòs informes hauran de ser positius per tal que l'article sigui publicat; si un no ho fos, s'enviarà el text a un tercer avaluador, el dictamen del qual ser‡ decisiu.

10. Condicions d'edició

Tot article que no acompleixi els requisits de format, de presentació, contingut, termini o adequació i correcció lingüística, serà retornat al seu autor. La publicació a la revista no dóna dret a cap mena de remuneraciÛ.

11. Responsabilitat i acceptació per part dels autors 

L'autor és l'únic responsable del contingut de l'article. La presentació d'un original a la revista Estudis de Literatura Oral Popular comporta l'acceptació de totes aquestes normes per part de l'autor.

12. Difusió

La revista es difon a través d'Internet sota llicència Creative Commons i en format paper amb impressió per comanda.

13. Enviament d'originals

S'enviaran en suport informàtic, preferiblement en format Word (.doc), a través de correu electrònic, o bé en format paper i electrònic a:

Arxiu de Folklore
Departament de Filologia Catalana

Universitat Rovira i Virgili
Avinguda de Catalunya, 35
43002 Tarragona
folk@urv.cat 

 

 

Avaluadors externs

 • Ramon Bassa, Universitat de les Illes Balears
 • Bénédicte Bonnemason, LISST-Centre d'anthropologie sociale, Toulouse
 • Margalida Coll, Universitat de les Illes Balears
 • José Enrique Gargallo, Universitat de Barcelona
 • M. Magdalena Gelabert, Universitat de les Illes Balears
 • Alfons Gregori, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznan
 • David Mañero, Universidad de Jaén
 • Jep Martí, Arxiu Municipal de Valls
 • Lluís Meseguer, Universitat Jaume I
 • Tània Muñoz, Universitat Jaume I
 • María Inés Palleiro, Universidad de Buenos Aires
 • Víctor Pàmies
 • José Manuel Pedrosa, Universidad de Alcalá
 • Rafael Roca, Universitat de València
 • Roser Ros, Tantágora
 • Bàrbara Sagrera, Institució Pública Antoni M. Alcover
 • Gabriel Sansano, Universitat d'Alacant
 • Montserrat Soronellas, Universitat Rovira i Virgili
 • Xus Ugarte, Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya
 • Caterina Valriu, Universitat de les Illes Balears

 

Antiplagi

La revista Estudis de Literatura Oral Popular, editada per Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, utilitza la plataforma antiplagi Urkund en tots els seus processos (poden trobar més informació en aquest enllaç). A més, els nostres revisors utilitzen plataformes en línia com Plagscan i programes de codi obert com Anti-Plagiarism.

 

Ètica i negligència en la publicació

La revista Estudis de Literatura Oral Popular es compromet amb la comunitat acadèmica en assegurar l'ètica en les publicacions i la qualitat dels articles. El plagi està estrictament prohibit i els documents plagiats que es detectin seran eliminats o no publicats a la revista. Amb la signatura de l'acord de la publicació, l'autor(s) garanteix que l’article i els materials associats són originals i que no infringeixen els drets d'autor de ningú. Els autors han de justificar també que l’article ha estat consensuat per tots els autors i que no ha estat presentat ni publicat anteriorment.