L’aprenentatge cooperatiu i les pédagogies coopératives: dues concepcions diferents de treballar en grup cooperatiu

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.17345/comeduc36.3300

Paraules clau:

Aprenentatge cooperatiu, pedagogies cooperatives, treball en grup, treball en grup cooperatiu, didàctica de la cooperació

Resum

Moltes pedagogies i pràctiques educatives recomanen l’ús de la cooperació entre alumnes. Aquest article teòric intenta diferenciar dues de les pràctiques més utilitzades de dues concepcions de la cooperació escolar: el treball en grup cooperatiu de l’aprenentatge cooperatiu (cooperative learning, provinent del món anglosaxó) i el treball en grup (travail en groupe) de les pedagogies cooperatives (pédagogies coopératives, provinents del món francòfon). Mentre que l’aprenentatge cooperatiu prioritza més aviat el desenvolupament de les habilitats cooperatives (aprendre a cooperar) per a després cooperar per aprendre, les pédagogies coopératives es presenten de diverses formes a través de dispositius que majoritàriament busquen que els estudiants aprenguin cooperant. L’article consisteix a introduir el travail en groupe de les pédagogies coopératives, i a eliminar els possibles malentesos en referència al treball en grups cooperatius de l’aprenentatge cooperatiu. No es tracta de pràctiques cooperatives que xoquen o competeixen, són més aviat lògiques amb tradicions diferents, proposades per contribuir a l’aprenentatge i que presenten formes de complementarietat.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Referències

ABRAMI, P. C., Chambers, B., Poulsen, C., D’Apollonia, S., i Howden, J. (1995). Classroom connections: Understanding and using cooperative learning. Harcourt-Brace.

AINSCOW, M. (2001). Desarrollo de escuelas inclusivas. Narcea Ediciones.

ARONSON, E., Blaney, N., Stephan, C., Sikes, J., i Snapp, M. (1978). The jigsaw classroom. Sage.

ASTOLFI, J.-P. (2008). La saveur des savoirs. ESF Éditeur.

BAUDRIT, A. (2000). Le tutorat: un enjeu pour une pratique pédagogique devenue objet scientifique? (Nota de síntesi). Revue Française de Pédagogie, 132, 125–153.

BAUDRIT, A. (2005). L’apprentissage coopératif - Origines et évolutions d’une méthode pédagogique. De Boeck.

BUCHS, C., Darnon, C., Quiamzade, A. Mugny, G., i Butera, F. (2008). Conflits et apprentissage: régulation des conflits sociocognitifs et apprentissage. Revue Française de Pédagogie, 163, 105–125.

CAÑABATE, D., i Colomer, J. (2020). Reflexiones y perspectivas de futuro del aprendizaje cooperativo en la universidad del siglo xxi. Dins D. Cañabate i J. Colomer (eds.), El aprendizaje cooperativo en la universidad del siglo XXI. Propuestas, estrategias y reflexiones (p. 11–24). Graó.

COHEN, E. G. (1986). Designing groupwork: Strategies for the heterogeneous Classroom. Teachers College Press.

COLOMINA, R., i Onrubia, J. (2004). Interacción educativa y aprendizaje escolar: la interacción entre alumnos. Dins C. Coll, J. Palacios i A. Marchesi (comps.), Desarrollo psicológico y educación (p. 415–434). Alianza Editorial.

CONNAC, S. (2009). Apprendre avec les pédagogies coopératives - Démarches et outils pour la classe. ESF Éditeur.

CONNAC, S. (2017). La coopération entre élèves. Éditions Canopé.

CONNAC, S. (2021a). La cooperación entre alumnos. Montaber-Marge Books.

CONNAC, S. (2021b). Aprender con las pedagogías cooperativas: orientaciones y herramientas para la enseñanza. Intercoop.

CONNAC, S. (2022). L’école française et les pédagogies coopératives pour apprendre. Revue Internationale d’Éducation de Sèvres - CIEP, 90, 53–62. https://doi.org/10.4000/ries.12745

CONNAC, S., i Irigoyen, A. (2023). Apprentissage coopératif ou pédagogies coopératives? Éducation et Socialisation, 67. https://doi.org/10.4000/edso.22840

CONNAC, S., i Robbes, B. (2022). Est-il nécessaire de douter pour apprendre? Revue Suisse des Sciences de l’Éducation, 44(3), 338–350. https://doi.org/10.24452/sjer.44.3.4

CONNAC, S., i Rusu, C. (2021). Analyse de l’activité de lycéens en situations pédagogiques de travail en groupe. Activités, 18(2). https://journals.openedition.org/activites/6705#ftn5

COTTEREAU, D. (2007). Alterner pour apprendre - Entre pédagogie de projet et pédagogie de l’écoformation. Réseau Ecole et Nature.

DARNON, C., Butera, F., i Mugny, G. (2008). Des conflits pour apprendre. PUG.

DAVIDSON, N. (1998). L’apprentissage coopératif et en collaboration - Une tentative d’unification. Dins J. S. Thousand, R. A. Villa i A. I. Nevin (eds.), La créativité et l’apprentissage coopératif (p. 63–101). Les Éditions Logiques.

DELORS, J. (1996). La educación encierra un tesoro. UNESCO.

DEUTSCH, M. (1949). A Theory of Cooperation and Competition. Human Relations, 2, 129–152.

DEUTSCH, M. (1962). Cooperation and trust: Some theorical notes. Dins M. R. Jones (ed.), Nebraska Symposium on Motivation (275–320). Univer. Nebraska Press.

DE VRIES, D., i Edwards, K. (1974). Students Teams and Learning Games: Their Effects on Cross-Race and Cross-Sex Interaction. Journal of Educational Psychology, 66, 741–749.

DEWEY, J. (1915). The school and society. The University of Chicago Press.

DOISE, W., i Mugny, G. (1981). Le développement social de l’intelligence. Interéditions.

DOMINGO, J. (2008). El aprendizaje cooperativo. Cuadernos de Trabajo Social, 21, 231–246.

DURAN GISBERT, D., i Monereo Font, C. (2012). Entramado. Métodos de aprendizaje cooperativo y colaborativo. Horsori Editorial.

DURAN, D., i Vidal, V. (2004). Tutoría entre iguales: de la teoría a la práctica. Un método de aprendizaje cooperativo para la diversidad en secundaria. Graó.

ESTIVILL, J., i Miró, I. (2020). L’Economia Social i Solidària a Catalunya. Icaria.

FABRE, M. (1999). Situations-problèmes et savoir scolaire. PUF.

FERREIRO, R., i Calderón, M. (2006). El ABC del aprendizaje cooperativo. Trabajo en equipo para enseñar y aprender. Editorial Trillas.

GARCÍA CABRERA, M. del M., González López, I., i Mérida Serrano, R. (2012). Validación del cuestionario de evaluación ACOES. Análisis del trabajo cooperativo en educación superior. Revista de Investigación Educativa, 30(1), 87–109. https://doi.org/10.6018/rie.30.1.114091

GAVALDà, A. (coord.) (2016). El treball cooperatiu. Una estratègia per ensenyar i aprendre des de les ciències socials. Publicacions URV i Servei de Publicacions UVic-Eumogràfic.

GAVALDÀ, A. (2000). Com abordar valors cooperatius a l’ensenyament? Cooperació Catalana, 226, 14–17.

GILLIES, R. M. (2014). Developments in Cooperative Learning: Review of research, Anales de Psicología / Annals of Psychology, 30(3), 792–801. https://doi.org/10.6018/analesps.30.3.201191

IGLESIAS MUÑIZ, J. C., González García, L. F., i Fernández-Río, J. (coord.) (2017). Aprendizaje cooperativo. Teoría y práctica en las diferentes áreas y materiales del currículum. Pirámide.

IRIGOYEN, A. (2021a). Entrevista a Sylvain Connac. Comunicació Educativa, 34, 7–51. https://doi.org/10.17345/comeduc20217-51

IRIGOYEN, A. (2021b). La cooperación entre el alumnado. Comunicació Educativa, 34, 225–242. https://doi.org/10.17345/comeduc2021225-242

IRIGOYEN, A. (2021c). El treball cooperatiu en l’educació: peça clau per a la construcció d’un futur més democràtic i de participació responsable. Dins J. M. Pons-Altés (coord.), Ciutadania compromesa i educació. Propostes per al foment de la memòria democràtica (p. 11–26). Publicacions Universitat Rovira i Virgili. http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/book/483

IRIGOYEN, A. (2022). Entrevista a Philippe Meirieu. Comunicació Educativa, 35, 9–57. https://doi.org/10.17345/comeduc20229-57

IRIGOYEN, A., i Pons-Altés, J. M. (2023a). Formación de docentes, didáctica de la historia contemporánea y aprendizaje cooperativo. Dins F. Acosta, Á. Duarte, E. Lázaro, i M. J. Ramos Roví (eds.), La Historia habitada. Sujetos, procesos y retos de la Historia Contemporánea del siglo XXI (p. 1687–1697). UCOPress Editorial, Universidad de Córdoba.

IRIGOYEN, A., i Pons-Altés, J. M. (2023b). Aprendizaje cooperativo y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): formación de docentes a partir de problemas sociales relevantes. Dins M. de la E. Cambil, A. R. Fernández Paradas i N. de Alba Fernández (coords.), La Didáctica de las Ciencias Sociales ante el reto de los ODS (p. 779–787). Narcea.

JOHNSON, D. W., i Johnson, R. T. (1989). Cooperation and competition: Theory and research. Interaction Book Company.

JOHNSON, D. W., i Johnson, R. T. (2014). Cooperative Learning in 21st Century. [Aprendizaje cooperativo en el siglo xxi]. Anales de Psicología / Annals of Psychology, 30(3), 841–851. https://doi.org/10.6018/analesps.30.3.201241

JOHNSON, D. W., i Johnson, R. T. (2015). Theorical approaches to cooperative learning. Dins R. M. Gillies (ed.), Collaborative Learning: Developments in Research and Practice (p. 17–46). Nova Science.

JOHNSON, D. W., Johnson, R. T., i Holubec, E. J. (1999). El aprendizaje cooperativo en el aula. Paidós.

KAGAN, S. (1994). Cooperative Learning. Resources for Teachers.

KAGAN, S., i Kagan, M. (2013). Kagan Cooperative Learning Structures. Kagan Publishing.

LAGO MARTÍNEZ, J. R., Soldevila Pérez, J., i Jiménez Perales, V. (2018). El aprendizaje cooperativo para la cohesión, la inclusión y la equidad. Dins J. C. Torrego Seijo, i C. Monge López, C. (coords.), Inclusión educativa y aprendizaje cooperativo. Editorial Síntesis.

LAVILLE, J.-L. (2016). L’économie sociale et solidaire - Pratiques, théories et débats. Points.

LEWIN, K. (1945). The research center for group dynamics. Sociometry, 8(2), 126–136. https://doi.org/10.2307/2785233

MEIRIEU, P. (2018). La riposte - Pour en finir avec les miroirs aux alouettes. Éditions Autrement.

MERLE, P. (2009). La Démocratisation de l’enseignement. La Découverte.

MIR, C. (coord.) (1998). Cooperar en la escuela. La responsabilidad de educar para la democracia. Graó.

NEGRO, A., Torrego, J. C., i Zariquiey, F. (2012). Fundamentación del aprendizaje cooperativo. Resultados de las investigaciones sobre su impacto. Dins J. C. Torrego i A. Negro (coord.), Aprendizaje cooperativo en las aulas. Fundamentos y recursos para su implantación (p. 47–73). Alianza Editorial.

OVEJERO, A. (1990). El aprendizaje cooperativo, una alternativa eficaz a la enseñanza tradicional. Promociones y Publicaciones Universitarias.

OVEJERO, A. (2018). Aprendizaje cooperativo crítico. Mucho más que una eficaz técnica pedagógica. Pirámide.

PATERNOTTE, C. (2017). Agir ensemble - Fondements de la coopération. Vrin.

PONS-ALTÉS, J. M., i Irigoyen, A. (2022). ¿Aprendizaje cooperativo sin valores cooperativos? Análisis de manuales escolares. Dins J. C. Bel Martínez, J. C. Colomer Rubio i N. de Alba Fernández (eds.), Repensar el currículum de Ciencias Sociales: prácticas educativas para una ciudadanía crítica (p. 889–898). Tirant Lo Blanch.

PUJOLÀS, P. (2003). Aprendre junts alumnes diferents. Els equips d’aprenentatge cooperatiu a l’aula. Eumo Editorial.

PUJOLÀS, P. (2008). 9 ideas clave. El aprendizaje cooperativo. Editorial Graó.

PUJOLÀS, P. (2012). Cooperar per aprendre i aprendre a cooperar: el treball en equips cooperatius com a recurs i com a contingut. Suports: Revista Catalana d’Educació Especial i Atenció a la Diversitat, 12, 21–37.

PUJOLÀS, P., i Lago, J. R. (2007). La organización cooperativa de la actividad educativa. Dins J. Bonals i M. Sánchez-Cano (eds.), Manual de asesoramiento psicopedagógico (p. 201–213). Graó.

PUJOLÀS, P., i Lago, J. R. (2018). Aprender en equipos de aprendizaje cooperativo. El Programa CA/AC (Cooperar para aprender / Aprender a cooperar). Octaedro.

PUJOLÀS, P., Lago, J. R., i Naranjo, M. (2013). Aprendizaje cooperativo y apoyo a la mejora de las prácticas inclusivas. Revista de Investigación en Educación, 11(3), 207–218.

RIERA, G. (2010). Cooperar per Aprendre / Aprendre a Cooperar (Programa CA/AC). Avaluació d’un programa didàctic per ensenyar a aprendre de manera cooperativa (Tesi doctoral). Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

RUÉ, J. (1991). El treball cooperatiu. L’organització social de l’ensenyament i l’aprenentatge. Barcanova.

RUÉ, J. (2020). Treinta años de aprendizaje cooperativo. Qué hemos aprendido y qué nos falta por aprender. Dins D. Cañabate i J. Colomer (ed.), El aprendizaje cooperativo en la universidad del siglo XXI. Propuestas, estrategias y reflexiones (p. 31–39). Graó.

SERRANO, J. M., i Pons, R. M. (2007). Cooperative learning: we also do it without task structure. Intercultural Education, 18(3), 215–230.

SHARAN, Y., i Sharan, S. (1992). Expanding Cooperative Learning Through Group Investigation. Teachers College Press.

SLAVIN, R. (1999). Aprendizaje cooperativo. Teoría, investigación y práctica. Aiqué.

SLAVIN, R. (2014). Cooperative Learning and Academic Achievement: Why Does Groupwork Work? Anales de Psicología / Annals of Psychology, 30(3), 785–791. https://doi.org/10.6018/analesps.30.3.201201

SLAVIN, R., Sharan, S., Kagan, S., Lazarowitz, R. H., Webb, C., i Schmuck, R. (1985). Learning to cooperate, cooperating to learn. Plenum Press.

SLEE, R. (2012). La escuela extraordinaria. Exclusión, escolarización y educación inclusiva. Ediciones Morata.

THARP, R. G., Estada, P., Stoll, S., i Yamauchi, L. A. (2002). Transformar la enseñanza. Excelencia, equidad, inclusión y armonía en las aulas y las escuelas. Editorial Paidós.

THELEN, H. (1954). Dynamics of groups at work Chicago. University of Chicago Press.

TORREGO, J. C., i Negro, A. (coord.) (2012). Aprendizaje cooperativo en las aulas. Fundamentos y recursos para su implantación. Alianza Editorial.

TORREGO SEIJO, J. C., i Monge López, C. (coords.) (2018). Inclusión educativa y aprendizaje cooperativo. Editorial Síntesis.

VIGOTSKY, L. (1978). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Grijalbo.

Publicades

15-12-2023

Com citar

Irigoyen, A., & Connac, S. (2023). L’aprenentatge cooperatiu i les pédagogies coopératives: dues concepcions diferents de treballar en grup cooperatiu. Comunicació Educativa, (36), 99–125. https://doi.org/10.17345/comeduc36.3300

Número

Secció

Articles