Polítiques editorials

Focus i abast

La revista Comunicació Educativa està editada per les àrees de didàctiques específiques de la Universitat Rovira i Virgili, i vol reflectir els progressos que s’estan produint en aquests àmbits de coneixement dins i fora del nostre país.

La revista s’adreça, preferentment, a la comunitat educativa i pretén comptar amb la col·laboració de docents dels diversos nivells: des de mestres amb treballs i experiències d’innovació docent fins a professors universitaris i membres d’institucions relacionades amb l’educació en qualsevol de les seves formes.

Pensem que és important oferir una via de comunicació escrita per tal que la recerca en les didàctiques tingui una repercussió efectiva a la docència, tot entenent que la reflexió, la investigació i les propostes d’innovació han de ser transferides a les pràctiques d’aula.

 

Política de seccions

Articles

Política

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Converses

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes
 

Procés d'avaluació d'experts/ertes

Els articles rebuts que compleixin les normes per a la tramesa i publicació d'originals seran informats anònimament per dos avaluadors externs i, en un termini màxim de tres mesos, es comunicarà als autors l’acceptació o no de l’original. Ambdós informes hauran de ser positius per tal que l’article sigui publicat; si un no ho fos, s’enviarà el text a un tercer avaluador extern, el dictamen del qual serà decisiu.

 

Política d’accés obert

Aquesta revista proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix l’intercanvi global de coneixement.

 

Arxivament

Aquesta revista utilitza el sistema LOCKSS per a crear un sistema d’arxivament distribuït entre les biblioteques participants. Aquest sistema permet a les biblioteques crear arxius permanents de la revista amb finalitats de conservació i restauració. Més...

En el marc de la política de planificació global de les tasques d’edició i difusió de revista Comunicació Educativa s’incideix activament en l’àmbit de la preservació digital dels documents publicats. És per això que per tal d’assegurar la durabilitat del material científic es tenen en compte les mesures següents:

- Periòdicament es realitzen còpies de seguretat dels arxius publicats i de treball en unitats d’emmagatzemament extern per part de Publicacions URV.

- En el moment que Publicacions URV realitza qualsevol tasca d’actualització de programari d’edició es té en compte la necessitat de compatibilitat dels formats, tant dels relacionats amb el procés intern d’edició com els de sortida i publicació final, per tal d’assegurar-ne la recuperació futura si és necessària.

- El Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació de la URV realitza un dipòsit de tots els articles publicats i les metadades corresponents que és accessible al repositori RACO i al Repositori Institucional de la Universitat Rovira i Virgili. Ambdues còpies es troben en servidors diferents del que hostatja la revista.

- El registre de DOI mitjançant la plataforma Crossref assegura la difusió i pervivència de les metadades relacionades amb els articles de la revista.

- Gràcies a la llicència en accés obert de la revista, es vol encoratjar i estimular a tots els organismes interessats a realitzar còpies dels articles i metadades publicades amb finalitats de conservació i preservació.

 

 

Normes per a la presentació de treballs a la revista

1. Els articles hauran de ser originals i es lliuraran via correu electrònic en format Word. Les il·lustracions (fotografies i dibuixos) hauran d’estar en format digital (TIF o JPG, amb una resolució mínima de 300 dpi) i seran fetes pel mateix autor o disposarà de l’autorització de qui en tingui els drets de reproducció.

2. Al començament de l’article i després del títol hi figurarà el nom i cognoms dels autors, centre de treball, adreça professional i correu electrònic.

3. Els articles estaran redactats en llengua catalana i tindran una extensió màxima de 20.000 espais, inclosos les taules i annexos. L’autor també haurà d’aportar resums en català i en anglès, d’uns 500 espais, i una selecció de paraules clau en els dos idiomes.

4. Els treballs seran avaluats anònimament per dos lectors crítics, que informaran sobre la conveniència de publicar o no l’article, o recomanaran modificacions. En el cas que un dels dos informes fos negatiu i l’altre positiu, s’enviarà el text a un tercer avaluador.

5. Dins del text les referències s’indicaran donant, entre parèntesis, els cognoms dels autors i l’any de publicació, separats per una coma. Per exemple: “[...] en la resolució de problemes (Dufresne, Gerace i Leonard, 1997)”.

Quan el nom de l’autor surti de forma explícita a dins del text, es posarà l’any del treball entre parèntesis. Per exemple: “[...] segons Lekme (1997)”

6. Les referències bibliogràfiques es relacionaran al final de l’article, per ordre alfabètic del primer cognom. Totes les referències s’han de correspondre amb les respectives citacions fetes a dins del text de l’article.

• En el cas de revistes en suport paper, s’indicarà:

Cognom(s) i inicial del nom de l’autor(s), any (entre parèntesis). Títol del treball. Títol complet de la revista (en cursiva), volum i número, i pàgines de l’article. 

Per exemple: 

Coll, C. (2008). Las competencias en la educación escolar: algo más que una moda y mucho menos que un remedio. Aula de Innovación Educativa, 161, 34-39.

• Si la revista és en format electrònic, accessible a través d’Internet, la citació es farà així:

Cognom(s) i inicial del nom de l’autor(s), any (entre parèntesis). Títol del treball [En línia]. Títol complet de la revista (en cursiva). Volum i número, i pàgines de l’article. [Data de consulta]. <ruta del document electrònic>.

Per exemple: 

Díaz-Palomar, X., Giménez, J., i García, P (2006). L’ensenyament de les matemàtiques des de l’aprenentatge dialògic [En línia]. Comunicació Educativa, 19, 27-30. [Data de consulta: 20-12-2006]. <http://www.fcep.urv.es/comeduc/PDF/192730.pdf>.

• En el cas de llibres, la citació es farà indicant: 

Cognom(s) i inicial del nom de l’autor(s). Any d’edició (entre parèntesis). Títol del treball (en lletra cursiva). Lloc d’edició: Editorial. 

Per exemple: 

Edwards, D. i Mercer, N. (1994). El conocimiento compartido. El desarrollo de la comprensión en el aula. Barcelona: Paidós.

• Si es tracta de capítols de llibres, se citarà així:

Cognom(s) i inicial del nom(s) de l’autor(s) del capítol. Any (entre parèntesis). Títol del capítol. Inicial del nom(s) i cognom(s) de l’editor o coordinador del llibre, seguit de (ed.) o (coord.). Títol del llibre (en cursiva) i pàgines entre les quals se situa el capítol (entre parèntesis). Lloc d’edició: Editorial.

Per exemple: 

Cohen, A. (2001). Music as source of emotion in film. Dins P. Juslin i J. Sloboda (ed.). Music and Emotion. Theory and Research (pp. 249-272). Oxford: University Press.

 

 

Freqüència de publicació

Anual.

 

Antiplagi

La revista Comunicació Educativa, editada per Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, utilitza la plataforma antiplagi Urkund en tots els seus processos (poden trobar més informació en aquest enllaç). A més, els nostres revisors utilitzen plataformes en línia com Plagscan i programes de codi obert com Anti-Plagiarism.

 

Ètica i negligència en la publicació

La revista Comunicació Educativa es compromet amb la comunitat acadèmica en assegurar l'ètica en les publicacions i la qualitat dels articles. El plagi està estrictament prohibit i els documents plagiats que es detectin seran eliminats o no publicats a la revista. Amb la signatura de l'acord de la publicació, l'autor(s) garanteix que l’article i els materials associats són originals i que no infringeixen els drets d'autor de ningú. Els autors han de justificar també que l’article ha estat consensuat per tots els autors i que no ha estat presentat ni publicat anteriorment.