El marc institucional: estructura organitzativa i normativa

Autors/ores

  • Jaume Vallverdú

DOI:

https://doi.org/10.17345/aec9.49-65

Resum

El Moviment Hare Krisna, l'Orde Benedictí i els Testimonis de Jehovà són instàncies religioses diferentment legitimades a la nostra societat. Però les recurrències de contingut de les seves respectives disposicions organitzatives i normatives poden obrir múltiples vies a l'anàlisi empírica. En un primer esbós d'aquesta, el procediment comparatiu del present article vol transmetre la importància d'aprofundir en la naturalesa de les representacions socials partint d'un model interpretatiu prou ampli que consideri, entre altres, els següents temes: la sistemàtica d'ordinació dels diferents codis culturals i religiosos, el funcionament de les estructures de poder amb els seus mecanismes formals i informals de control social, i la configuració de les experiències religioses i dels processos interactius en el context de la comunitat normativa.El Movimiento Hare Krisna, la Orden Benedictina y Los Testigos de Jehová son instancias religiosas diferentemente legitimadas en nuestra sociedad. Pero las recurrencias de contenido de sus respectivas disposiciones organizativas y normativas pueden abrir múltiples vías al análisis empírico. En un primer esbozo del mismo, el procedimiento comparativo del presente artículo pretende transmitir la importancia de profundizar en la naturaleza de las representaciones sociales partiendo de un marco interpretativo lo suficientemente amplio y que considere, entre otros, los siguientes temas: la sistemática ordenativa de los diferentes códigos culturales y religiosos, el funcionamiento de las estructuras de poder con sus mecanismos formales e informales de control social, y la configuración de las experiencias religiosas y de los procesos interactivos en el contexto de la comunidad normativa. Le Mouvement Hare Krisna, l'Ordre Bénédictin et les Témoins de Jehova sont des instances religieuses légitimées de façon différente dans notre société. Mais les récurrences dans le contenu de leurs respectifs dispositifs organisationnels et normatifs peuvent ouvrir de multiples voies à l'analyse empirique. Dans un premier temps, l'approche comparative de cet article veut mettre en lumière l'intérêt d'approfondir l'étude des représentations sociales en partant d'un model interprétatif suffisamment large qui considère, entre autres, les thèmes suivants: l'organisation systématique des différents codes culturels et religieux, le fonctionnement des structures du pouvoir avec ses mécanismes formels et informels de contrôle social, et la configuration des expériences religieuses et des procès interactifs dans te contexte de la communauté normative.The Hare Krishna Movement, the Benedictine Order, and Jehovah's witnesses are religious positions with different levels of legitimacy in our society. But recourse to the content of their respective organizational and nonnative positions can open up multiple paths to empirical analysis. As a first outline of this, the comparative procedure of the present article attempts to transmit the importance of looking in greater depth at the nature of social representations starting from an interpretive model which is sufficiently broad and which considers, amongst others, the following themes: the system of ordering of the different cultural and religious codes, the functioning of power structures with their formal and informal mechanisms of social control, and the configuration of religious experiences and interactive processes in the context of the normative community.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicades

2016-02-12

Com citar

Vallverdú, J. (2016). El marc institucional: estructura organitzativa i normativa. Arxiu d’Etnografia De Catalunya, (9), 49–65. https://doi.org/10.17345/aec9.49-65

Número

Secció

Articles