Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d'usuari/ària i una contrasenya per a Arxiu d'Etnografia de Catalunya?
Vés a l’inici de sessió

 

Directrius per a l’autor/a

- El textos, originals i inèdits, es presentaran en suport informàtic via correu electrònic (revistarxiu@gmail.com), preferiblement en format Word (.doc), a més d’una còpia en paper a l’adreça:

Secretaria de la Revista d’Etnografia de Catalunya
Universitat Rovira i Virgili
Av. de Catalunya, 35
43003 Tarragona

- Els articles podran estar escrits en català, castellà, anglès, francès, portuguès i italià.

- El títol anirà en majúscules i negreta i els títols dels diferents apartats: numerats en minúscules i negreta.

- Després del títol inicial ha d’aparèixer la informació de l’autoria: nom i cognoms de l’autor o autors, nom del màster o posició que ocupen i institució a la que pertanyen i correu electrònic, dos resums (en l’idioma original del text i en anglès, d’aproximadament 200 paraules cadascun), i cinc paraules clau per a facilitar la indexació de l’article.

- L’extensió dels originals que es presentin serà la següent : 8.000 paraules per als articles (uns 15 fulls), 3.000 per a les notes de recerca (uns 6 fulls) i 1000 per a les ressenyes (uns 2 fulls). Hauran d’anar numerades i incloure: notes (al peu) i bibliografia (al final del text).

- El cos del text ha d’estar escrit en lletra Times New Roman (TNR), mida 12 punts, alineat a la dreta i a l’esquerra i amb un interlineat de 1,5cm. Els paràgrafs s’espaiaran i no s’introduirà sangria a l’inici. Els marges del full seran de 2,5 cm.

- Les notes també han d’estar escrites en lletra TNR, però amb una mida de 10 punts i interlineat senzill.

-Les cites textuals aniran en el cos del text i no com a nota al peu, en lletra rodona i no cursiva i entre cometes. Si són més de quatre línies anirà com a paràgraf a part, també en cometes i lletra rodona, amb un cos de lletra TNR 10 punts, interlineat senzill i una sagnia de 5 cm.

- La bibliografia estarà ordenada alfabèticament i s’adaptarà als exemples següents:

 *Llibre: Bourdieu, P. (2000) La dominación masculina. Barcelona: Anagrama.

 *Article revista: Cohen, E. (1986) “Lovelorn Farangs: The Correspondence between Foreign Men and Thai Girls” Anthropological Quarterly, 59 (3): 115-128.

 *Capítol llibre: Agustín, L. M. (2003) “La industria del sexo, migrantes en Europa y prostitución”. En Guasch, O. i Viñuales, O. (eds.) Sexualidades. Diversidad y control social. Barcelona: Bellaterra. 259-277.

 *En els documents que es poden trobar a Internet indicar, a més de la citació correcta, l’adreça sencera i la darrera data d’accés.

*Les referències literals en el text es realitzaran així: (Bourdieu, 2000: 4) i només cognom i any (Cohen, 1986) en referències al text no literals.

- Si l’article conté il·lustracions, han de tenir la qualitat suficient per a ser reproduïdes. Poden enviar-se en suport informàtic, en els formats més usuals (preferentment .jpg) i s’haurà d’indicar on posar-les.

- Tot article que no acompleixi els requisits de format, de presentació, contingut o termini, seran retornats.

- La decisió de consell de redacció sobre la possible publicació de l’article, en base a criteris de qualitat científica, es comunicarà a les i els autors en el termini d’un mes després de la recepció. En cas de vist i plau es podran suggerir eventuals millores per a, posteriorment, ser enviats a avaluadors externs, a través del sistema de revisió per parells (per review), de manera confidencial i anònima (doble cec), que emetran un informe. En cas de desacord es demanarà una tercera avaluació. El Consell de Redacció té la decisió final a la vista dels informes dels avaluadors.

- La resposta sobre l’avaluació externa serà comunicada en el termini de dos mesos.

- Els autors seran els únics responsables del contingut de l’article.

 

Avís de drets d'autor/a

Els autors/ores que publiquen en aquesta revista accepten els termes següents: 

  1. Els autors/ores conserven els drets d'autor i concedeixen a la revista el dret de primera publicació de l'obra, registrada sota una llicència de reconeixement de Creative Commons (CC BY-NC-SA), que permet que se'n faci difusió reconeixent-ne l'autoria i la primera publicació en aquesta revista.
  2. Els autors/ores poden establir, independentment, altres disposicions contractuals que permetin la publicació de la versió publicada en aquesta revista en altres mitjans (per exemple, en un repositori institucional o en un llibre), amb el reconeixement de la publicació inicial en aquesta revista.
  3. Els autors/ores tenen permís per publicar la seva obra en línia i se'ls proposa de fer-ho (per exemple, en repositoris institucionals o a la seva pàgina web) abans i durant el procés de tramesa, perquè pot produir bons resultats i fer que l'obra publicada rebi més citacions (Vegeu The Effect of Open Access).

 

Declaració de privacitat

Els noms i les adreces de correu electrònic que hi ha al lloc web de la revista només s'utilitzaran per als usos indicats en aquesta revista i no estaran disponibles per cap altre ús ni per terceres parts.