Polítiques editorials

Focus i abast

Publicació acadèmica electrònica per promoure la investigació antropològica de base en un sentit teòric i metodològic, ampli i plural.

 Objectius:

- Crear una publicació acadèmica electrònica per promoure la investigació antropològica de base en un sentit teòric i metodològic, ampli i plural.

- Publicar articles, ressenyes, entrevistes i altres materials preferentment d’estudiants i del grup de recerca del DAFITS, tot i que també estarà oberta a altres propostes.

- Donar a conèixer les recerques inèdites dels i les estudiants i els resultats parcials dels projectes d’aquells que estiguin fent la tesi doctoral inscrita al Departament.

- Donar a conèixer puntualment les recerques que duen a terme els membres del Grup de Recerca del DAFITS (Grup d’Investigacions en Antropologia i Grup d’Antropologia Social)

- I, finalment, recuperar l’esperit dels inicis volent que la revista esdevingui un òrgan d’expressió propi per a una tasca d’investigació col·lectiva, plantejada a mig i llarg termini i que comporta unes necessitats de comunicació diferents a la dinàmica habitual d’altres publicacions individuals a una comunitat de professionals i afeccionats.

Periodicitat: Anual

Idiomes: Es publicaran articles en Català, Castellà, Anglès, Francès, Portuguès i Italià.

Cobertura geogràfica: Nacional i internacional

Públic a qui es dirigeix: Especialitzat en Antropologia Social i Cultural ja que a més de contribuir al coneixement antropològic es pretén enriquir el debat crític entre investigadors i investigadores, amb especial èmfasi en les aportacions teòriques metodològiques i al treball de camp.

ISSN paper:  0212-0372

ISSN electrònic: 2014-3885

 

Política de seccions

Articles

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Presentació

Desactivat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Col·laboracions

Desactivat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Notes de llibres (Ressenyes)

Lectures reflexives d'obres publicades recentment sobre antropologia (no més de tres anys).

Desactivat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Notes de Recerca

Notes de recerca sobre les investigacions que els membres del Grup de Recerca del DAFITS estàn duent a terme.

Desactivat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Annexos

Desactivat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Editorial

Desactivat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes
 

Procés d'avaluació d'experts/ertes

La decisió del Consell de Redacció sobre la possible publicació de l’article, d’acord amb criteris de qualitat científica, s’ha de comunicar als autors en el termini d’un mes després de la recepció. En cas de vistiplau, es poden suggerir eventuals millores abans d’enviar el treball a dos avaluadors externs, a través del sistema d’avaluació d’experts (peer review), de manera confidencial i anònima (cegament doble), els quals han d’emetre un informe. En cas de desacord cal demanar una tercera avaluació. El Consell de Redacció té la decisió final a la vista dels informes dels avaluadors.

La resposta sobre l’avaluació externa ha de ser comunicada en el termini de dos mesos.

 

Política d’accés obert

La revista proporciona accés lliure immediat al contingut basant-se en el principi que fer que la cerca estigui disponible al públic facilita un intercanvi de coneixement més ampli i global.

 

La recuperació de l'AEC

La revista Arxiu d’Etnografia de Catalunya va ser una publicació vinculada al Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social des de l’any 1982 (any del seu primer número). Des de llavors i fins l’edició del darrer número (1999) es van publicar 10 números (cinc monogràfics, dos reculls bibliogràfics i tres miscel·lànies) que tenien els següents objectius:

- Esdevenir un òrgan d’expressió propi per a una tasca d’investigació col·lectiva, plantejada a mig i llarg termini i que comporta unes necessitats de comunicació diferents a la dinàmica habitual d’altres publicacions individuals a una comunitats de professionals i afeccionats.

- Dinamitzar la imatge de la revista universitària, autosuficient i elitista, per a donar pas a una publicació integradora dels treballs valuosos i esforçats que realitzen estudiosos, erudits anònims o grups d’animació cultural en diferents llocs de Catalunya.

La manca d’un òrgan específic que gestionés la continuïtat de la revista, conjuntament amb una despreocupació general per a afrontar individualment nous números va conduir la revista a una situació d’oblit i indiferència que ara volem reparar mitjançant la recuperació de la capçalera clàssica, que ha estat fonamental a l’antropologia catalana, a través de la gestió que en farà l’ITA: Associació d’Antropologia i en la que participaran tots els membres i alumnes del Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social, mitjançant una nova versió digital. Per a fer l’edició conjunta es farà servir el conveni marc actual (que data del 1996) o bé signar-ne un de nou específic. A travésd’aquest conveni, les dues institucions aportaran diners (DAFITS) i personal per a fer la gestió de la revista (ITA). 

La primera época de la revista Arxiu d'Etnografia de Catalunya.

 

Indexació i bases de dades

L'Arxiu d'Etnografia de Catalunya està indexada en les bases de dades i repositoris següents:

 

Dialnet
Portal de difusió de la producció científica hispana. 

 

Dulcinea
Projecte que té com a objectiu conèixer les polítiques editorials de les revistes respecte a l'accès al seus arxius, els drets d'explotació i llicències de publicació, i com aquests poden afectar en el posterior autoarxiu en repositoris institucionals o temàtics.

 

Raco
Repositori cooperatiu des del que es poden consultar, en accès obert, els artícles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes.

 

CIRC
La Clasificación Integrada de Revistas Científicas – CIRC es proposa com a objectiu la construcció d'una classificació de revistes científiques de Ciències Socials i Humanes en funció de la seva qualitat integrant els productes d'avaluació existents considerats de manera positiva per les diferents agències d'avaluació.

 

Latindex
Sistema Regional d'Informació en Línia per a Revistes Científiques d'Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal.

 

ERIH Plus
L'Índex de Referència Europeu per a les Humanitats i les Ciències Socials (ERIH PLUS) va ser creat i desenvolupat per investigadors europeus, sota la coordinació del Comitè Permanent per a les Humanitats (SCH) de l'European Science Foundation (ESF).

 

Freqüència de publicació

Anual.