Sobre la revista

Focus i abast

Publicació acadèmica electrònica per promoure la investigació antropològica de base en un sentit teòric i metodològic, ampli i plural.

 Objectius:

- Crear una publicació acadèmica electrònica per promoure la investigació antropològica de base en un sentit teòric i metodològic, ampli i plural.

- Publicar articles, ressenyes, entrevistes i altres materials preferentment d’estudiants i del grup de recerca del DAFITS, tot i que també estarà oberta a altres propostes.

- Donar a conèixer les recerques inèdites dels i les estudiants i els resultats parcials dels projectes d’aquells que estiguin fent la tesi doctoral inscrita al Departament.

- Donar a conèixer puntualment les recerques que duen a terme els membres del Grup de Recerca del DAFITS (Grup d’Investigacions en Antropologia i Grup d’Antropologia Social)

- I, finalment, recuperar l’esperit dels inicis volent que la revista esdevingui un òrgan d’expressió propi per a una tasca d’investigació col·lectiva, plantejada a mig i llarg termini i que comporta unes necessitats de comunicació diferents a la dinàmica habitual d’altres publicacions individuals a una comunitat de professionals i afeccionats.

Periodicitat: Anual

Idiomes: Es publicaran articles en Català, Castellà, Anglès, Francès, Portuguès i Italià.

Cobertura geogràfica: Nacional i internacional

Públic a qui es dirigeix: Especialitzat en Antropologia Social i Cultural ja que a més de contribuir al coneixement antropològic es pretén enriquir el debat crític entre investigadors i investigadores, amb especial èmfasi en les aportacions teòriques metodològiques i al treball de camp.

ISSN paper:  0212-0372

ISSN electrònic: 2014-3885

Procés d'avaluació d'experts/ertes

La decisió del Consell de Redacció sobre la possible publicació de l’article, d’acord amb criteris de qualitat científica, s’ha de comunicar als autors en el termini d’un mes després de la recepció. En cas de vistiplau, es poden suggerir eventuals millores abans d’enviar el treball a dos avaluadors externs, a través del sistema d’avaluació d’experts (peer review), de manera confidencial i anònima, els quals han d’emetre un informe. En cas de desacord cal demanar una tercera avaluació. El Consell de Redacció té la decisió final a la vista dels informes dels avaluadors.

La resposta sobre l’avaluació externa ha de ser comunicada en el termini de dos mesos.

Política d’accés obert

Aquesta revista proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix l’intercanvi global de coneixement. La revista Arxiu d'Etnografia de Catalunya es publica sota una llicència Creative Commons (CC BY-NC-SA).

Aquesta revista permet als autors conservar el copyright sense restriccions. Tots els articles publicats a les nostres revistes són d'accés obert i disponibles de manera gratuïta en línia, immediatament després de la seva publicació. No hi ha càrrecs de tramesa ni càrrecs de processament per Publicacions URV.

La recuperació de l'AEC

La revista Arxiu d’Etnografia de Catalunya va ser una publicació vinculada al Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social des de l’any 1982 (any del seu primer número). Des de llavors i fins l’edició del darrer número (1999) es van publicar 10 números (cinc monogràfics, dos reculls bibliogràfics i tres miscel·lànies) que tenien els següents objectius:

- Esdevenir un òrgan d’expressió propi per a una tasca d’investigació col·lectiva, plantejada a mig i llarg termini i que comporta unes necessitats de comunicació diferents a la dinàmica habitual d’altres publicacions individuals a una comunitats de professionals i afeccionats.

- Dinamitzar la imatge de la revista universitària, autosuficient i elitista, per a donar pas a una publicació integradora dels treballs valuosos i esforçats que realitzen estudiosos, erudits anònims o grups d’animació cultural en diferents llocs de Catalunya.

La manca d’un òrgan específic que gestionés la continuïtat de la revista, conjuntament amb una despreocupació general per a afrontar individualment nous números va conduir la revista a una situació d’oblit i indiferència que ara volem reparar mitjançant la recuperació de la capçalera clàssica, que ha estat fonamental a l’antropologia catalana, a través de la gestió que en farà l’ITA: Associació d’Antropologia i en la que participaran tots els membres i alumnes del Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social, mitjançant una nova versió digital. Per a fer l’edició conjunta es farà servir el conveni marc actual (que data del 1996) o bé signar-ne un de nou específic. A travésd’aquest conveni, les dues institucions aportaran diners (DAFITS) i personal per a fer la gestió de la revista (ITA). 

 

Indexació i bases de dades

L'Arxiu d'Etnografia de Catalunya està indexada en les bases de dades i repositoris següents:


MLA-Modern Language Association Database

És una base de dades essencial per a la recerca en tots els aspectes de les llengües i la literatura modernes amb més de 2,8 milions de registres.

 
Dialnet

Portal de difusió de la producció científica hispana.

DOAJ

 

Dulcinea
Projecte que té com a objectiu conèixer les polítiques editorials de les revistes respecte a l'accès al seus arxius, els drets d'explotació i llicències de publicació, i com aquests poden afectar en el posterior autoarxiu en repositoris institucionals o temàtics.

 

Raco
Repositori cooperatiu des del que es poden consultar, en accès obert, els artícles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes.

 

CIRC
La Classificació Integrada de Revistes Científiques - CIRC té com a objectiu la construcció d'una classificació de revistes científiques de Ciències Socials i Humanes en funció de la seva qualitat, integrant els productes d'avaluació existents considerats positivament per les diferents agències d'avaluació nacionals com CNEAI i ANECA.

 

Latindex
Sistema Regional d'Informació en Línia per a Revistes Científiques d'Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal.

 

ERIH Plus
L'Índex de Referència Europeu per a les Humanitats i les Ciències Socials (ERIH PLUS) va ser creat i desenvolupat per investigadors europeus, sota la coordinació del Comitè Permanent per a les Humanitats (SCH) de l'European Science Foundation (ESF).

Miar
MIAR recull dades per a la identificació i anàlisi de revistes científiques. El sistema localitza en quines bases de dades de les previstes en la matriu està indexada la revista i calcula su ICDS (Índex Compost de Difusió Secundària). L'ICDS és un indicador que mostra la visibilitat de la revista a diferents bases de dades científiques d'abast internacional, o, si no en repertoris d'avaluació de publicacions periòdiques.

 

Periodical Index Online

 

Freqüència de publicació

Anual.

Antiplagi

La revista Arxiu d'Etnografia de Catalunya, editada per Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, utilitza la plataforma antiplagi Urkund en tots els seus processos (poden trobar més informació en aquest enllaç). A més, els nostres revisors utilitzen plataformes en línia com Plagscan i programes de codi obert com Anti-Plagiarism.

 

Ètica i negligència en la publicació

La revista Arxiu d'Etnografia de Catalunya es compromet amb la comunitat acadèmica en assegurar l'ètica en les publicacions i la qualitat dels articles. El plagi està estrictament prohibit i els documents plagiats que es detectin seran eliminats o no publicats a la revista. Amb la signatura de l'acord de la publicació, l'autor(s) garanteix que l’article i els materials associats són originals i que no infringeixen els drets d'autor de ningú. Els autors han de justificar també que l’article ha estat consensuat per tots els autors i que no ha estat presentat ni publicat anteriorment.

Normes de presentació d'originals

- El textos, originals i inèdits, s’han de presentar en suport informàtic via correu electrònic (revistarxiu@gmail.com), preferiblement en format Word (.doc); opcionalment, pot enviar-se'n una còpia en paper a l’adreça:

Secretaria de la revista Arxiu d’Etnografia de Catalunya

Universitat Rovira i Virgili

Av. de Catalunya, 35

43002 Tarragona

 

- Els articles poden estar escrits en català, castellà, anglès, francès, portuguès i italià.

- El títol ha d’anar en majúscules i negreta, i els títols dels diferents apartats, numerats en minúscules i negreta.

- Després del títol inicial ha d’aparèixer la informació de l’autoria: nom i cognoms de l’autor o autors, nom del màster o posició que ocupen i institució a què pertanyen i adreça electrònica, dos resums (en l’idioma original del text i en anglès, d’aproximadament 200 paraules cadascun), i cinc paraules clau per facilitar la indexació de l’article.

- L’extensió dels originals ha de ser la següent: 8.000 paraules per als articles (uns 15 fulls), 3.000 per a les notes de recerca (uns 6 fulls) i 1.000 per a les ressenyes (uns 2 fulls). Els treballs han d’anar numerats i incloure notes (al peu) i bibliografia (al final del text).

- El cos del text ha d’estar escrit en lletra Times New Roman (TNR), mida 12 punts, alineat a la dreta i a l’esquerra i amb un interlineat d’1,5 cm. Els paràgrafs s’han d’espaiar, sense sagnar a l’inici. Els marges del full han de ser de 2,5 cm.

- Les notes també han d’estar escrites en lletra TNR, però amb una mida de 10 punts i interlineat senzill.

-Les cites textuals s’han d’escriure al cos del text (i no com a nota al peu), en lletra rodona (i no cursiva) i entre cometes. Si tenen més de quatre línies, han d’anar com a paràgraf a part, també en cometes i lletra rodona, amb un cos de lletra TNR 10 punts, interlineat senzill i una sagnia de 5 cm.

- La bibliografia ha d’estar ordenada alfabèticament i s’ha d’adaptar als exemples següents:

* Llibre: Bourdieu, P. (2000) La dominación masculina. Barcelona: Anagrama.

* Article revista: Cohen, E. (1986) “Lovelorn Farangs: The Correspondence between Foreign Men and Thai Girls” Anthropological Quarterly, 59 (3): 115-128.

* Capítol llibre: Agustín, L. M. (2003) “La industria del sexo, migrantes en Europa y prostitución”. A Guasch, O. i Viñuales, O. (eds.) Sexualidades. Diversidad y control social. Barcelona: Bellaterra. 259-277.

* En els documents que es poden trobar a Internet cal indicar, a més de la citació correcta, l’adreça sencera i la darrera data d’accés.

* Les referències literals en el text s’han de fer així: (Bourdieu, 2000: 4), i només cognom i any (Cohen, 1986) en referències al text no literals.

- Si l’article conté il·lustracions, han de tenir la qualitat suficient per ser reproduïdes. Poden enviar-se en suport informàtic, en els formats més usuals (preferentment .jpg), i cal indicar on posar-les.

- Els articles que no compleixin els requisits de format, presentació, contingut o termini seran retornats.

- La decisió del Consell de Redacció sobre la possible publicació de l’article, d’acord amb criteris de qualitat científica, s’ha de comunicar als autors en el termini d’un mes després de la recepció. En cas de vistiplau, es poden suggerir eventuals millores abans d’enviar el treball a dos avaluadors externs, a través del sistema d’avaluació d’experts (peer review), de manera confidencial i anònima (cegament doble), els quals han d’emetre un informe. En cas de desacord cal demanar una tercera avaluació. El Consell de Redacció té la decisió final a la vista dels informes dels avaluadors.

- La resposta sobre l’avaluació externa ha de ser comunicada en el termini de dos mesos.

- Els autors són els únics responsables del contingut de l’article.

Codi ètic de la revista

La revista Arxiu d'Etnografia de Catalunya es compromet a mantenir els estàndards ètics i pren com a referència els principis publicats per COPE (Best Practice Guidelines for Journal Editors). És imprescindible que totes les parts involucrades en el procés —coordinadors, avaluadors i autors— coneguin i acatin els principis d’aquest codi.

Coordinadora/Editors

 • Decisió sobre la publicació de treballs: la coordinadora de la revista, després de consultar el consell editorial, es responsabilitza de la decisió de publicar o no els articles que arriben a la redacció, una vegada rebuts els dictàmens de dos avaluadors externs i, en cas de discrepàncies significatives entre tots dos, d’un tercer avaluador. Es compromet a seguir el mateix criteri per acceptar o rebutjar tots els articles d’acord amb l’originalitat, rellevància i claredat d’aquests. La coordinadora oferirà mecanismes per apel·lar decisions editorials davant del consell editorial. Tanmateix, oferirà directrius completes i actualitzades sobre les responsabilitats dels autors i de les característiques dels treballs enviats a la revista.
 • No discriminació: la coordinadora examinarà els articles proposats sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació sexual, la religió, l’origen ètnic, el país d’origen o ciutadania o l’orientació política dels autors.
 • Confidencialitat: la coordinadora i la resta del personal relacionat amb la revista es comprometen a no revelar informació sobre els articles rebuts a persones que no siguin el mateix autor i els avaluadors. Igualment garanteixen que el procés es desenvoluparà de forma que es preservi l’anonimat dels revisors i dels autors en tots els casos.
 • Conflicte d’interessos i divulgació: la coordinadora es compromet a no utilitzar per als seus propis treballs d’investigació els resultats dels articles rebuts sense el consentiment explícit de l’autor.
 • Reconeixement d’errors: la coordinadora publicarà correccions, aclariments, retractacions i disculpes en cas que sigui necessari.
 • Qualitat: es demanarà l’opinió als autors, als revisors i al comitè editorial per tal de millorar el procés editorial.

 Autors

 • Autoria del text: l’article proposat haurà d’estar signat pel seu autor i, si es dóna el cas, per qualsevol altra persona que hagi col·laborat de manera significativa en la planificació, organització, elaboració o processament de la investigació que es trobi en la base de l’article. En cas de coautoria, l’autor que envia el text ha de declarar explícitament que al treball apareixen els noms de tots els autors, que han donat la seva aprovació i consentiment a la versió final de l’article per ser publicat en la revista.
 • Responsabilitat: els autors es fan responsables del contingut del seu manuscrit.
 • Plagi i originalitat: els autors declararen que el treball enviat a la revista és original en totes i cadascuna de les seves parts i cita correctament totes les fonts emprades.
 • Accés i conservació de les dades: els autors dels articles hauran d’aclarir, a petició de la directora, les fonts o dades sobre les quals es basa la investigació; aquestes dades es conservaran durant un període de temps raonable després de la publicació i es podran donar a conèixer en cas que sigui necessari.
 • Publicacions múltiples, repetitives o en conflicte: l’autor no publicarà articles que exposin la mateixa investigació en més d’una revista de manera simultània.
 • Conflicte d’interessos i divulgació: els autors declaren explícitament que no existeix conflicte d’interessos que hagin condicionat els resultats de la investigació o les interpretacions que es proposen. També indicaran les fonts de finançament de la investigació, si es dóna el cas, com també el projecte en què s’emmarca l’article.
 • Errors en els articles publicats: en cas que un autor identifiqui un error o inexactitud rellevant en un article publicat, n’haurà d’informar la directora de la revista i proporcionar tota la informació necessària perquè es facin les correccions oportunes.

Avaluadors

 • Revisió d’experts: s’adopta el sistema de revisió amb cegament doble, procediment que ajuda els directors i el consell editorial a prendre decisions sobre els articles rebuts a la redacció de la revista i que al mateix temps permet a l’autor millorar el seu treball.
 • Respecte als terminis: una vegada s’ha acceptat avaluar un article, els revisors respectaran els terminis establerts; en cas de no poder-los assumir hauran de comunicar-ho amb prou antelació als directors.
 • Confidencialitat: els articles sotmesos a revisió es consideren documents confidencials i, per tant, els avaluadors no podran discutir-los amb terceres persones sense el permís dels directors.
 • Objectivitat: la revisió es portarà a terme de manera objectiva; no es consideraran oportuns els judicis personals sobre l’autor i els revisors argumentaran les seves opinions sobre el treball de manera apropiada i justificada.
 • Indicacions bibliogràfiques: els avaluadors es comprometen a oferir dades bibliogràfiques precises d’obres importants per al tema de l’article que l’autor pugui haver omès; tanmateix, els avaluadors comunicaran als directors semblances o solapaments del text rebut amb altres obres, si es donés el cas.
 • Conflicte d’interessos i divulgació: qualsevol informació reservada que s’hagi obtingut en el procés d’avaluació serà considerada confidencial i no es podrà utilitzar per a finalitats personals; en cas que la revisió d’un article suposi un conflicte d’interessos de l’avaluador a causa de relacions de col·laboració o competència amb l’autor o amb la institució de la qual procedeix, l’avaluador rebutjarà la proposta de revisió.

Revisors i revisores de la revista Arxiu d’Etnografia de Catalunya

 • Alegre Agis, Elisa
 • Allué, Marta
 • Allué, Xavier
 • Almarcha Martínez, Francisco
 • Anleu, Claudia
 • Ardèvol Piera, Elisenda
 • Banyei Peco, Petra
 • Barceló Prats, Josep
 • Bellido de Dios, Juan F.
 • Blázquez, Maribel
 • Bodoque Puerta, Yolanda
 • Bofill Poch, Sílvia
 • Brigidi, Serena
 • Campanera, Mireia
 • Caponi, Sandra
 • Casademont Falguera, Xavier
 • Comas d’Argemir, Dolors
 • Comelles Esteban, Josep Maria
 • Cordeiro, Graça Indias
 • Correa, Martín
 • Cuadrada Majó, Coral
 • Chirinos Medina, Carlos A.
 • Deusdad, Blanca
 • Esteban Galarza, Mari Luz
 • Figueras Maz, Mónica
 • Fons Renaudon, Virginia
 • Franquesa, Jaume
 • Gallego, Carmen
 • García Moreno, Cristina
 • Garriga, Rosa
 • Gascón, Jordi
 • González, Paula
 • Gonzálvez Torralbo, Hermínia
 • Gregori Flor, Núria
 • Gregorio Gil, Carmen
 • Guasch Andreu, Òscar
 • Guix Oliver, Joan
 • Hurtado, Imma
 • Jabbaz, Marcela
 • Kopf, Gereon
 • Legarreta Iza, Matxalen
 • Lima, Antónia
 • Lizama, Jesús
 • Lolicato, Andrea
 • Lozano, Carmen
 • Llopis Cañameras, Jaime
 • Llort, Antoniu
 • Malet Calvo, Daniel
 • Martí, Toni
 • Martín, Emma
 • Martínez Buján, Raquel
 • Martínez Hernàez, Àngel
 • Mata, Diana
 • Maza, Gaspar
 • Mendiguren, Berta
 • Moncusí Ferré, Albert
 • Moré Corral, Paloma
 • Moreno Colom, Sara
 • Moreras, Jordi
 • Moyano, Dolores
 • Muro, Nacho
 • Offenhenden, María
 • Palenzuela, Pablo
 • Parella, Sonia
 • Piscitelli, Adriana
 • Pons, Antoni
 • Prat, Joan
 • Ramírez, Ángeles
 • Riccò, Isabella
 • Roca, Albert
 • Roca Escoda, Mireia
 • Roca Girona, Jordi
 • Rodríguez del Pino, Juan Antonio
 • Romaní ,Oriol
 • Romo, Núria
 • Roque Silva, Alexandre Manuel
 • Sabaté, Irene
 • Saludes, Jordi
 • Salvador, Jordi
 • Santos Henriques Calado, Virginia Maria
 • Sanz, Jesús
 • Sentís, Roser
 • Sentí,. Tomàs
 • Suárez, Liliana
 • Téllez, Encarna
 • Tomàs Guilera, Jordi
 • Torrens Bonet, Ramona
 • Torres, Francisco
 • Vallverdú, Jaume
 • Varela, Sergio
 • Vidal, Fernando
 • Zafra Aparici, Eva